Gjennomgått i samarbeid med Legemiddelindustrien, Rådet for legemiddelinformajson 04. juli 2023

Legemiddelkonsulent

Ein legemiddelkonsulent sel og marknadsfører legemiddel til legar, apotek og sjukehus.

Arbeidsoppgaver

Som legemiddelkonsulent sel og marknadsfører du legemiddel for legemiddelprodusentar. Ofte vil legemiddelkonsulenten ha ansvar for eit særskilt produkt eller ein produkttype, og gjerne eit geografisk område. Du skal marknadsføre, tilrå og selje produkta.

Vanlege arbeidsoppgåver for legemiddelkonsulenten:

  • planlegge og gjennomføre marknadsplanar og aktivitetar for å selje produktet
  • oppsøke legar, apotek og sjukehus for å marknadsføre og selje produktet
  • bruke/lage kampanjar
  • arrangere fagmøte og seminar

Arbeidsdagen til legemiddelkonsulenten kan vere hektisk, og du må vere førebudd på kvelds- og helgearbeid, samt mykje reising. Legemiddelkonsulenten må ha inngåande kunnskap om produkta han eller ho sel, samt kunnskap om marknaden for legemiddel generelt.

Ein del legemiddelkonsulentar har bakgrunn som legar, farmasøytar eller anna helsepersonell. Mange har utdanning innan økonomi, marknadsføring eller sal. For mange er òg stillinga som legemiddelkonsulent ein inngangsport til farmasibransjen.

Legemiddelindustrien (LMI) administrerer eit register over legemiddelkonsulentar. Alle legemiddelkonsulentar tilsette i LMI sine medlemsverksemder må vere registrerte og godkjende.

Kor jobbar legemiddelkonsulentar?

Legemiddelkonsulentar er tilsette i legemiddelfirma og arbeider som regel sjølvstendig eller i små team.

Intervjuer

En kvinne med lyst hår smiler mot kamera. Hun sitter inne i en bil. Hun har på seg en svart jakke. Ut av bilvinduet kan man se flere biler.

Legemiddelkonsulent

Silje Alsterberg

– Jeg jobber med livsviktige medisiner, og jeg må vite hva jeg snakker om, forteller Silje.

Viktige eigenskapar

Du bør vere strukturert, serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner. Du må òg vere i stand til å arbeide både sjølvstendig og i team.

Lønn

Utdanning

Utdanninga for legemiddelkonsulentar omfattar to delar: éin medisinsk del og éin om lov- og bransjekunnskap.

I delen om lov- og bransjekunnskap, lærer du om lovar og reglar rundt forsking, distribusjon og marknadsføring av medisinar i Noreg. Lov- og bransjekunnskapkurset er obligatorisk for alle som skal arbeide som legemiddelkonsulentar. 

Etter- og vidareutdanning
Det er legemiddelfirma som tilbyr etter- og vidareutdanning. Ofte sørger dei for å vidareutdanne legemiddelkonsulentar i særskilde fagområde eller produktområde.

Dei som jobbar som legemiddelkonsulentar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter legemiddelkonsulentar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med legemiddelkonsulentar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 3415109 - REGISTRERT LEGEMIDDELKONSULENT
  • 3415101 - LEGEMIDDELKONSULENT

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.