Kvalitetssikret av Fiskeri- og habruksnæringens landsforbund / Sett Sjøbein, Norsk sjømannsforbund, Norsk sjøoffiserforbund 20. februar 2017

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Arbeidsoppgaver

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein nettmann:

  • hovudansvar for at fisket går føre seg på ein effektiv måte
  • sørge for at fangstutstyret er i god stand
  • passe på at utstyret blir brukt på ein sikker og korrekt måte.
  • setje/kaste notr

Basen/nettmannen jobbar om bord på ein trålar eller eit notfartøy. På nokre fartøy har basen ansvaret for sjølve notkastinga. Det gjerast i samarbeid med skipperen, for å finne fisken og sette ut nota i samsvar med rørslene til fisken og straumforholda. Det er små marginar mellom suksess og fiasko.

Nettmann blir også kalla trålbas og notbas.

Hvor jobber bas/nettmenn ?

Nettmannen jobbar om bord på tråle- eller notfiskefartøy.

Intervjuer

Bas/nettmann Kent-Are Gjersvik med hjelm og arbeidsklær

Bas/nettmann

Kent-Are Gjersvik

For å få muligheten til å bli bas/nettmann må du vise stor interesse, stå på hardt og jobbe deg oppover, sier Kent-Are Gjersvik på fisketråleren Sunderøy.

Viktige egenskaper

Som nettmann bør du ha gode leiareigenskapar. Du må kunne jobbe både sjølvstendig og saman med andre. Du bør vere løysingsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Elles bør du trivst med å vere på havet, da du kan vere borte frå heimen over lange periodar.

Lønn

Utdanning

Det er ingen formelle krav om fagbrev for å kunne arbeide som bas/nettmann. Mange vel like fullt å ta ei vidareutdanning for å styrkje posisjonen sin i arbeidslivet.

Etter- og vidareutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bas/nettmenn

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 6411126 - TRÅLBAS
  • 6411113 - NETTMANN
  • 6411109 - NOTBAS

Andre yrke

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.
En komposittbåtbygger reparerer en båt

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.