Kvalitetssikret av Arkivarforeningen 12. august 2021

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Arbeidsoppgaver

Ein arkivar kan jobbe med arkiv og dokumenthandsaming i forvaltinga eller i ein arkivinstitusjon som bevarer historiske arkiv. Arbeidsoppgåvene avheng av arbeidsstaden. 

Arkivarar i arkivdanninga/forvaltninga

Arkivdanning handlar om å skape arkiv. Som arkivar her, jobbar du med dokumentforvaltning i verksemda du er tilsett i. Her kan du ha ulike stillingstitlar, som til dømes konsulent og rådgivar.

Vanlege arbeidsoppgåver kan være

 • journalføring og registrering
 • kvalitetssikring
 • gjenvinning av dokumentasjon
 • oppfølging av rutinar knytt til dokumenthandtering

Arkivarar i arkivinstitusjonar

Som arkivar i arkivinstitusjonar (også kalla depotinstitusjonar) jobbar du som arkivar med arkiv som er levert til arkivinstitusjonen. Det vil si arkiv som ikkje lenger er i aktiv bruk i ein verksemd.

Vanlege arbeidsoppgåver kan være

 • katalogisering og skildring av arkiva og deira historiske kontekst
 • gjere arkiv tilgjengeleg som kjelder for forskarar og andre
 • saksbehandling knytt til innsyn i arkiva
 • formidling av arkiv og historie til ulike målgrupper

Arkivarar må kunne ta i bruk ny teknologi slik at ein kan tilpasse arkivverksemda til utviklinga i faget. Det finst IT-arkivar-stillingar i dei fleste depotinstitusjonane, med krav om IT-fagleg kompetanse. 

For arkivaryrket blir det etterspurt høgare utdanning og for arkivarar i depotinstitusjonar krevjast ofte mastergrad eller liknande. 

Hvor jobber arkivarar?

Ein arkivar kan arbeide både i offentleg og privat sektor. Det finst ulike arkivarstillingar innan til dømes Arkivverket, dei kommunale arkivordningane, museum og andre offentlege verksemder.

Stadig fleire private verksemder tilset òg arkivarar for å kunne ta vare på den veksande informasjonsmengda si. Her kan arkivaren gjerne kallast Records Information Manager eller Document Manager.

Intervjuer

Vanja er en entusiastisk arkivar som ikke tror at faget er utdøende. - Vi vil alltid ha behov for mennesker som utøver skjønn, sier hun.

Arkivar

Vanja Valjord Christensen

For å lære faget, tok jeg ulike kurs via Norsk arkivråd og Arkivskolen. Jo mer jeg lærte, jo mer begeistret ble jeg, forteller Vanja Valjord Christensen.

Viktige egenskaper

Du bør vere strukturert og ryddig og kunne til ei kvar tid ha oversikt over store mengder informasjon. Du må like å vere rundt menneske, vere serviceinnstilt og kunne formidle kunnskap.

Lønn

Utdanning

Arkivaren må ha høgare utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitskaplege fag, jus, økonomi og IT. Arkivar er ikkje ein beskytta tittel og det er mange måtar å skaffe seg arkivkompetanse på. 

Etter- og vidareutdanning

Norsk Arkivråd tilbyr kurs og seminar til arkivarar.

De som jobber som arkivarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant arkiv- og historieutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 713909 - Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig
 • 713413 - Master, kultur- og idéstudier, toårig
 • 713412 - Master, kulturvitenskap, toårig
 • 7131 - Historieutdanninger
 • 613402 - Arkivkunnskap, lavere nivå

Arbeidsmarked

Bedrifter med arkivarar

 • 4141112 - MEDARBEIDER (ARKIV)
 • 4141101 - ARKIVMEDARBEIDER
 • 2531119 - ARKIVLEDER
 • 2531107 - KOMMUNEARKIVAR
 • 3492108 - FJERNSYNSARKIVAR
 • 2531109 - FYLKESARKIVAR
 • 2531102 - ARKIVAR (MUSEUM, OFF.ARKIV. OL.)
 • 1227290 - STATSARKIVAR
 • 1210177 - RIKSARKIVAR
 • 1229119 - DIREKTØR (ARKIV)
 • 4141102 - ARKIVASSISTENT
 • 1239102 - ARKIVSJEF
 • 3492107 - FJERNSYNSARKIVLEDER
 • 4141104 - FULLMEKTIG (ARKIV)
 • 4141106 - FØRSTEFULLMEKTIG (ARKIV)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.