Gjennomgått i samarbeid med TROFI Tromsø 13. september 2023

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Arbeidsoppgaver

Produktutviklarar som arbeider med fiskefôr, ser etter korleis eksisterande produkt kan forbetrast og korleis nye produkt kan utviklast.

Vanlege arbeidsoppgåver: 

  • studere ernæringsbehovet til fisken
  • undersøke samanhengar mellom fisken sitt fôr og fôrråvarer, fisken si helse, smak og kvalitet
  • finne ut korleis fôret best kan setjast saman for å dekke behova til fisken
  • tilpasse, teste og forandre foret

Som produktutviklar jobbar du med forskarar og kundar, og samarbeider med andre i verksemda. 

Kor jobbar produktutviklarar fiskefôr?

Produktutviklaren jobbar for fôrprodusentar, og jobbar både ute i anlegg og på laboratorium.

Intervjuer

Portrettbilde av produktutvikler fiskefôr Maja Erichsen. Hun har på seg en rød skjorte og bakgrunnen er grå.

Produktutvikler fiskefôr

Maja Erichsen

Min jobb er å koordinere de ulike forsøkene og sørge for at disse settes i gang, følge dem opp underveis, og ikke minst motta og analysere resultater, forteller Maja Erichsen.

Viktige eigenskapar

Du bør vere analytisk og like å ta til deg ny kunnskap, sidan feltet er i stadig utvikling. Du bør vere kreativ, nysgjerrig og idérik.

Lønn

Bedrifter som ansetter produktutviklarar fiskefôr

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med produktutviklarar fiskefôr

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 8274118 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEFOR)
  • 8274121 - PRODUKSJONSLEDER (FISKEFORPRODUKSJON)
  • 8274119 - ARBEIDSLEDER (FISKEFORPRODUKSJON)
  • 8274120 - SKIFTLEDER (FISKEFORPRODUKSJON)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.