Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar

Arbeidsoppgaver

Fiskeri går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar. Nokre fiskarar har eigen sjark og driv fiske med gran, line og jukse. Andre jobbar på større fiskebåtar utstyrt for fiske med not, line og trål.

Vanlege arbeidsoppgåver for fiskaren:

 • manøvrere fiskefartøy
 • handtere reiskap og utstyr på dekk
 • reinske, fryse eller salte fiskefangst ute på havet eller på land
 • levere fisk og skaldyr til mottaksstasjon

Mens dei minste båtane fiskar i farvatn nær kysten, er dei største båtane langt ute på storhavet. Mange av arbeidsoppgåvene er likevel dei same. Fiskaren er med på heile prosessen, frå reiskapane blir installerte på båten til fangsten blir tatt opp av sjøen og levert på land.

Kor jobbar fiskarar?

Fiskarar med eigne sjarkar er gjerne busett langs kysten. Dei driv fiske stort sett heile året. Fiskarar som er tilsette eller eig større båtar, har som regel eit mannskap på skift. Kvart skift er då av ei viss varigheit, til dømes ein månad.

Bli med en fiskar på jobb

Hvordan er det å jobbe som fiskar?

Intervjuer

Ei dame i kjeledress på båten

Fisker

Jeanette Johansen

– Det er noe unikt med de fine dagene. Når det er dårlig vær, får du adrenalinkick, sier Jeanette.

Passer jeg til å bli fiskar?

Fiskarar er gjerne på havet i lange periodar om gongen. Det er derfor ein fordel å vere glad i båtliv, hav, fiske og lagarbeid. Fiske er eit fysisk krevjande yrke.

Hva tjener fiskarar?

Hvordan utdanner du deg til fiskar?

Før var det vanleg å begynne som fiskar utan formell utdanning, men i dag er det mogleg å ta fagbrev i fiske og fangst i videregåande opplæring. 

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning
Som fiskar kan du vidareutdanne deg i fleire retningar innanfor maritim sektor. Du kan velje toårig teknisk fagskole for maritime fag og fiskerifag, eller ei treårig høgskoleutdanning, slik at du kvalifiserer deg til arbeid som styrmann/kaptein opp til klasse 1.

Hva jobber fiske- og fangstutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 471902 - Fiskeskipperutdanning
 • 471199 - Fiske og havbruk, uspesifisert, videregående, avsluttende utdanning
 • 471101 - Fiske og fangst, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber fiskarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med fiskarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 6411104 - FISKER
 • 6412107 - SELSKYTTER
 • 6412106 - SELFANGER
 • 6412103 - HVALSKYTTER
 • 6412102 - HVALFANGER
 • 6411126 - TRÅLBAS
 • 6411125 - JUKSAFISKER
 • 6411119 - LINEEGNER
 • 6411117 - GARNFISKER
 • 6411113 - NETTMANN
 • 6411112 - NOTFISKER
 • 6411111 - SNURREVADFISKER
 • 6411109 - NOTBAS
 • 6411108 - AUTOLINEFISKER
 • 6411105 - FISKESKIPPER (KYST)
 • 6411103 - FANGSTMANN (FISKE)
 • 6412108 - FANGSTMANN (SKALLDYR, TANG OG TARE)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.