Kvalitetssikret av Norsk sykepleierforening 27. april 2021

Operasjonssjukepleiar

Ein operasjonssjukepleiar har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjonssjukepleiaren er alltid til stades når pasientar blir operert.

Arbeidsoppgaver

Ein operasjonssjukepleiar er ein autorisert sjukepleiar med vidareutdanning eller mastergrad i operasjonssjukepleie. Da har du spesialisert sjukepleiarkompetanse innan kirurgi, hygiene og omsorg.

Operasjonssjukepleiaren har ansvar for å legge til rette for trygg gjennomføring og assistanse ved kirurgiske inngrep og undersøkingar. Operasjonssjukepleiaren er ein del av det kirurgiske teamet, og hjelper og samhandlar med kirurgar og anna helsepersonell.

Vanlege arbeidsoppgåver for operasjonssjukepleiaren:

  • ansvar for hygiene, førebygging av infeksjonar og liknande
  • klargjere kirurgiske instrument og anna utstyr
  • ha ansvaret for korleis pasienten blir lagt på operasjonsbordet
  • kommunisere med pasientar

Operasjonssjukepleiaren identifiserer, planlegg, utøver og dokumenterer arbeidet ut ifrå eit heilskapleg menneskesyn og har fokus på pasientens beste. Pasientens individuelle behov ved planlagde eller akutte kirurgiske inngrep, behandling eller undersøkingar er operasjonssjukepleiaren sitt ansvar. Ei viktig oppgåve er å vareta pasientane sin rett til medverking.

Operasjonssjukepleiaren er ein av fleire typar spesialsjukepleiarar som jobbar i helsesektoren.

Hvor jobber operasjonssjukepleiarar ?

Operasjonssjukepleiarar jobbar på mange ulike arenaer. Som operasjonssjukepleiar arbeider du oftast innanfor spesialisthelsetenesta, det vil seie i operasjonsavdelingar, på kirurgiske og gynekologiske avdelingar, på dagkirurgiske avdelingar og poliklinikkar, på akuttmottak og skadestover, i sterilsentralar og i hygieneavdelingar.

Du kan også arbeide i katastrofe- og hjelpestyrkar, offshore, med internasjonalt hjelpearbeid, på legevakta eller i private klinikkar og legesenter. Nokre sjukepleiarar underviser på universitet, høgskolar eller vidaregåande skolar.

Intervjuer

Operasjonssykepleier Heidi Sørum portrett

Operasjonssykepleier

Heidi Sørum

– Dette yrket passer ikke for dem som ikke tåler å se blod eller innsiden av kroppen, sier Heidi Sørum.

Viktige egenskaper

Som operasjonssjukepleiar må du ha evne til å kommunisere godt med pasientane både verbalt og nonverbalt. Sidan du jobbar tett saman med anna helsepersonell, er gode samarbeidseigenskapar viktig. Du bør kunne formidle ein bodskap på ein klar, korrekt og effektiv måte. 

I krisesituasjonar må operasjonssjukepleiaren ha evne til å behalde roa og handle raskt og korrekt.

Lønn

Utdanning

For å bli operasjonssjukepleiar må du først fullføre sjukepleiarutdanninga, jobbe to år som sjukepleiar og så spesialisere deg. Du kan spesialisere deg som operasjonssjukepleiar på to måtar. Du kan ta ei vidareutdanning i operasjonssjukepleie (90 studiepoeng) over tre semester, eller ei mastergrad i operasjonssjukepleie på deltid eller fulltid (120 studiepoeng).

De vanligste jobbene blant sjukepleiarar med vidareutdanning i operasjonssjukepleie

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 661115 - Videreutdanning i sykepleie, operasjon
  • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med operasjonssjukepleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.