Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 08. juni 2022

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Arbeidsoppgaver

Agronom er nemning på personar som har tatt ein landbruksfagleg utdanning. Det kan òg vera ein stillingstittel i landbruksforvaltning, som til dømes fylkesagronom.

Ein gardbrukar/bonde og agronom er eigentleg det same, men det er berre gardbrukaren med landbruksutdanning som kan kallast agronom. For å jobbe som agronom i forvaltninga må du ofte ha agronomutdanning på universitets- og høgskulenivå.

Ein agronom har eit allsidig yrke. Som agronom arbeider du ofte med husdyrstell og planteproduksjon. Du kan arbeida i fjøs med mjølkekyr, kjøttfe, sau, geit, svin, fjørfe og andre dyr.

Agronomen arbeider òg ute på jordet med maskiner og reiskap i dyrking og hasting av plantar til mat for menneske og fôr til dyr. Mange agronomar driv sin eigen gard.

Vanlege arbeidsoppgåver for agronomen:

 • husdyrproduksjon og planteproduksjon
 • bruk og vedlikehald av maskiner og utsty
 • forvalting av innmark og utmark
 • drift av landbrukseigedom
 • tenesteyting tilknytt landbruket

I tillegg til drift av gardsbruk, kan agronomen arbeida med forsøk, rådgiving, sal og service innan landbruk.

Kor jobbar agronomar?

Som agronom kan du jobba som gardsarbeid eller røktar på ein enkelt gard eller som avløyser, landbruksvikar eller maskinføre på fleire gardar. Du kan òg jobba med landbruksforsøk og rådgiving eller i bedrifter som sel varer og tenester til landbruket. Mange agronomar er òg bønder som driv sin eigen gard.

Intervjuer

Portrettbilde av agronom Torstein Bjerkan Klev foran datamaskinen på et kontor. Han har på seg grønn genser.

Agronom

Torstein Bjerkan Klev

Torstein Bjerkan Klev jobber i Felleskjøpet med å finne gode løsninger på gårdsdriftsbygninger. – I jobben min nå må jeg ha nok kunnskap til å ta de rette beslutningene for å kunne utnytte gårdens potensial best mulig.

Viktige eigenskapar

Som agronom må du like å jobbe praktisk med planter, dyr og maskiner. Du bør vere opptatt av miljø, dyrevelferd og sikkerheit i arbeidet, og vere i god fysisk form. Ein agronom bør både ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide sjølvstendig.

Lønn

Utdanning

Du kan bli agronom både gjennom vidaregåande opplæring, og etter studiar på universitet eller høgskole. 

Dei vanlegaste jobbane blant agronomutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 479901 - Landbruk, Vg3

Bedrifter som ansetter agronomar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med agronomar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3212101 - AGRONOM
 • 6129101 - RØKTER
 • 3212117 - FAGKONSULENT (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 3212115 - FORSKNINGSTEKNIKER (JORDBRUK,SKOGBRUK)
 • 3212106 - FYLKESAGRONOMASSISTENT(LANDBRUKSSELSKAP)
 • 3212102 - AGRONOMASSISTENT (FYLKE)
 • 2212121 - PRODUSENTRÅDGIVER (MELKEPRODUKTER)
 • 2212120 - FYLKESAGRONOM
 • 2212119 - SENIOR KONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 2212118 - SJEFSKONSULENT (SIVILAGRONOM)
 • 2212115 - SIVILAGRONOM
 • 2212110 - REINDRIFTSAGRONOM
 • 2212102 - AGRONOM, SIVIL
 • 2211116 - SEMINTEKNIKER
 • 3212105 - FORSØKSLEDER (JORDBRUK)
 • 3212116 - FORSØKSTEKNIKER (JORDBRUK, SKOGBRUK)
 • 9210104 - PRAKTIKANT (GÅRDSBRUK)
 • 3212103 - AGROTEKNIKER

Andre yrke

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.