Kvalitetssikret av Den Norske Veterinærforening 14. desember 2022

Veterinær

Veterinæren behandlar og førebygger sjukdommar hos dyr, men jobbar og med mattryggleik og dyrevelferd.

Arbeidsoppgaver

Som klinisk veterinær førebygger og behandlar du sjukdomar hos dyr. Mange veterinærar jobbar også med å sekre god dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd og trygg mat- og folkehelse. Dette kallast "ein helse-tankegang". Dyrlegen gir også råd og rettleiing til dyreeigarar. 

 

Andre vanlege arbeidsområde for ein veterinær:

 • dyrehelse og dyrevelferd
 • fiskehelse
 • rådgjeving og førebyggande helsearbeid
 • kontroll av produksjon og omsetjing av næringsmiddel
 • laboratoriearbeid
 • undervisning
 • forsking
 • forvaltning

 

Når du utdannar deg som veterinær, er du innom alle fagområda som vert lista ovanfor. Som ferdig veterinær har du spesialkompetanse innan dyrehelse og sjukdomslære, men også allsidig kompetanse innanfor mange område som handlar om folkehelse. Dette gir deg moglegheit til å ha mange forskjellige roller og oppgåver i arbeidslivet.  Du kan jobbe innan meir tradisjonell veterinærpraksis med produksjonsdyr, hest og smådyr, og du kan også jobbe med forvaltning, forskning og beredskapsarbeid.

Det er Mattilsynet som autoriserer veterinærar i Noreg. Når du har fullført utdanninga får du tittelen cand.med.vet.

Veterinærar i klinisk praksis jobbar ofte tett med dyrepleiarar som ei del av eit fagteam på ein dyreklinikk.

Hvor jobber veterinærar ?

Mange veterinærar arbeider i private veterinærpraksisar. Veterinærar arbeider òg i Mattilsynet, oppdrettsnæringa, offentlege departement, legemiddelindustrien, på laboratorium, i interesseorganisasjonar, legemiddelindustri eller forsikringsbransjen. Veterinærar kan også jobbe innan forsking og undervising, til dømes på Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen.

Intervjuer

Mari Kiil i veterinæruniform og med et stetoskop rundt halsen

Veterinær

Mari Kiil

Mari Kiil synes det er givende å hjelpe dyr og eiere i jobben som veterinær. Hun forteller også at det er et veldig stort fagfelt som gjør det lett å finne det en vil jobbe med.

Viktige egenskaper

Du må vere glad i dyr og menneske, og interessere deg for medisin. Du må like å forstå korleis kroppen er bygd opp, korleis den fungerer og kva som skjer ved sjukdom. Dette er avgjerande fordi det er ein stor del av utdanninga. Du bør ha gode evner til kommunikasjon og samarbeid, men også vere sjølvstendig og kunne takle krevjande situasjonar.

Arbeidskvardagen til ein veterinær krev ofte god fysikk. Du må tole at noko kan dukke opp uventa og arbeid på kveld- og nattetid. 

Lønn

Utdanning

Det veterinærmedisinske studiet ved NMBU er eit profesjonsstudium som fører fram til autorisasjon som veterinær. Studiet tek 5,5 til 6 år.

Det finnast mange moglegheiter for videre utdanning innan veterinærmedisin. Nokre eksempel er doktorgrad, diplomatutdanning og legespesialisering innan ulike fagområde, spesialiserte mastergradsstidue, leiing, og forvaltning.

Det er mogleg å ta veterinærutdanning i utlandet. Mattilsynet gir autorisasjon til veterinærar med utdanning frå andre land.

Les meir om veterinærutdanning i utlandet hos ANSA

De vanligste jobbene blant veterinærutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 867105 - Ph.d.-program, veterinærmedisin
 • 867104 - Lic.med.vet.-utdanning
 • 867101 - Dr.med.vet.-utdanning
 • 771106 - Master, fiskehelse/akvamedisin, femårig
 • 771101 - Cand.scient.-utdanning, fiskehelse
 • 767102 - Utenlandsveterinærer, tilleggskurs
 • 767101 - Cand.med.vet.-utdanning

Veterinærar kan spesialisere seg innan ulike felt.

Sjå spesialiseringar

 • akvakultursjukdommar – fisk
 • hestesjukdommar
 • næringsmiddelhygiene
 • produksjonsdyrsjukdommar – småfe
 • produksjonsdyrsjukdommar – storfe
 • produksjonsdyrsjukdommar – svin
 • produksjonsdyrsjukdommar – fjørfe
 • smådyrsjukdommar – hund og katt

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med veterinærar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2223113 - FORSKER (VETERINÆR)
 • 2223112 - DYRLEGE
 • 2223111 - VETERINÆR
 • 2223110 - OVERVETERINÆR
 • 2223109 - AVDELINGSVETERINÆR
 • 2223108 - KONTROLLVETERINÆR
 • 2223107 - TILSYNSVETERINÆR
 • 2223106 - VETERINÆRINSPEKTØR
 • 2223105 - SPESIALVETERINÆR
 • 2223104 - KLINIKKVETERINÆR
 • 2223103 - KOMMUNEVETERINÆR
 • 2223102 - DISTRIKTSVETERINÆR
 • 2223101 - BYVETERINÆR

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.