Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 18. februar 2022

Portør

Portørar transporterer pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller behandlingsinstitusjonar.

Arbeidsoppgaver

Ein portør transporterer pasientar og utstyr innanfor eit sjukehus, eit sjukeheim eller andre institusjonar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for portøren:

 • transportere pasientar på ein sikker og omsorgsfull måte
 • bringe pasientar til og frå behandling inne på institusjonen
 • transportere matvogner, inventar, medisinar, prøver, journalar og annan intern post mellom avdelingane
 • hjelpe til med å løfte pasientar som trenger dette
 • ansvar for å frakte døde personar til institusjonens kapell
 • hjelpe til med å gipse beinbrot
 • vere ein del av traumeteamet på akuttmottak
 • gjere kontorarbeid og gi oppdrag til andre portørar
 • hjelpe operasjonssjukepleiarar ved større operasjonar
 • transportere varer frå sjukehus til andre klinikkar
 • behandle medikament og medisinteknisk utstyr
 • transportere prøver og blodprodukt 
 • utføre førstehjelp, betene hjertestartar og følge rutinar for varsling
 • ta imot legehelikopter og transportere pasientane frå landingsplass til akuttmottak
 • hjelpe til ved utagerande og urolege pasientar

Portøren kan i nokon tilfelle ha noko administrativt ansvar, som for eksempel å administrere portøroppdrag, svare telefonar, ta imot varer, ha ansvar for lageret og sortere post.

Arbeidet kan vere fysisk krevjande og inneber mykje gåing. Du arbeider i nær kontakt med både pasientar og helsepersonell, og kommunikasjon med andre menneske er derfor ein sentral del av jobben.

Hvor jobber portørar ?

Du kan jobbe på offentlege og private sjukehus, pleieheim og andre behandlingsinstitusjonar.

Intervjuer

En kvinne i hvit skjorte og med lyst hår i hestehale smiler til kamera. Hun har et blått bånd rundt halsen. Bildet er tatt innendørs.

Portør

Emilie Østli

– Som portør er det svært viktig å kommunisere godt med alle slags mennesker, sier Emilie.

Viktige egenskaper

Du må like å arbeide med menneske. Du må vere i generelt god fysisk form. Dette fordi jobben inneber å gå mykje og at du kan ta nokon tunge løft. Portørane har fått eit stadig større ansvar og meir omfattande arbeidsoppgåver enn tidlegare, noko som stiller større krav til både kompetanse og dugleik.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er et yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med portørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5139106 - PORTØR

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.