Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 18. februar 2022

Portør

Portørar transporterer pasientar, medisinar og utstyr på sjukehus eller behandlingsinstitusjonar.

Arbeidsoppgaver

Ein portør transporterer pasientar og utstyr innanfor eit sjukehus, eit sjukeheim eller andre institusjonar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for portøren:

 • transportere pasientar på ein sikker og omsorgsfull måte
 • bringe pasientar til og frå behandling inne på institusjonen
 • transportere matvogner, inventar, medisinar, prøver, journalar og annan intern post mellom avdelingane
 • hjelpe til med å løfte pasientar som trenger dette
 • ansvar for å frakte døde personar til institusjonens kapell
 • hjelpe til med å gipse beinbrot
 • vere ein del av traumeteamet på akuttmottak
 • gjere kontorarbeid og gi oppdrag til andre portørar
 • hjelpe operasjonssjukepleiarar ved større operasjonar
 • transportere varer frå sjukehus til andre klinikkar
 • behandle medikament og medisinteknisk utstyr
 • transportere prøver og blodprodukt 
 • utføre førstehjelp, betene hjertestartar og følge rutinar for varsling
 • ta imot legehelikopter og transportere pasientane frå landingsplass til akuttmottak
 • hjelpe til ved utagerande og urolege pasientar

Portøren kan i nokon tilfelle ha noko administrativt ansvar, som for eksempel å administrere portøroppdrag, svare telefonar, ta imot varer, ha ansvar for lageret og sortere post.

Arbeidet kan vere fysisk krevjande og inneber mykje gåing. Du arbeider i nær kontakt med både pasientar og helsepersonell, og kommunikasjon med andre menneske er derfor ein sentral del av jobben.

Kor jobbar portørar?

Du kan jobbe på offentlege og private sjukehus, pleieheim og andre behandlingsinstitusjonar.

Bli med en portør på jobb

Hvordan er det å jobbe som portør?

Intervjuer

En kvinne i hvit skjorte og med lyst hår i hestehale smiler til kamera. Hun har et blått bånd rundt halsen. Bildet er tatt innendørs.

Portør

Emilie Østli

– Som portør er det svært viktig å kommunisere godt med alle slags mennesker, sier Emilie.

Passer jeg til å bli portør?

Du må like å arbeide med menneske. Du må vere i generelt god fysisk form. Dette fordi jobben inneber å gå mykje og at du kan ta nokon tunge løft. Portørane har fått eit stadig større ansvar og meir omfattande arbeidsoppgåver enn tidlegare, noko som stiller større krav til både kompetanse og dugleik.

Hva tjener portørar?

Hvordan utdanner du deg til portør?

Utdanning til fagarbeidar er et yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 469911 - Portørfaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber portørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med portørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5139106 - PORTØR
 • 5139153 - FAGARBEIDER (PORTØR)

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.