Kvalitetssikret av NITO, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg 10. april 2017

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Arbeidsoppgaver

Som byggingeniør planlegg og prosjekterer du nye bygg og anlegg. Byggingeniørar jobbar også med å sikre berekraftige og «grøne» løysingar i framtidas bygg.

Byggingeniøren greier ut og planlegg ofte i samarbeid med andre, som til dømes arkitektar og byggherrar. Byggingeniøren har inngåande kunnskapar om til dømes konstruksjonar og materiale som tre, stål og betong – materiale som ofte blir nytta ved bygging av hus og bruer. Byggingeniøren jobbar med praktiske oppgåver og tekniske løysingar med tanke på bygging, helse, miljø og trygging.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein byggingeniør:

 • planlegge bygg, bruer og vegar
 • ta omsyn til fysiske og miljøproblemstillingar ved oppstart av nye prosjekt
 • kjenne til ulike typar underlag og om spesielle område eignar seg for utbygging
 • kostnadsrekne prosjekt
 • teikne konstruksjonar og planteikningar
 • inspisere anlegg for å sjekke at alt bli gjort etter planen
 • forvaltning, drift og vedlikehald av eksisterande bygg

Det finst mange ulike retningar innan bygg og anlegg, som til dømes landsmåling, arealplanlegging, energi og miljø

Byggingeniørar kan utføra landsmåling og arealplanlegging for kommunar og andre utbyggere. Som byggingeniør kan du òg ha ansvar for at teknisk utbygging av vass- og avløpsanlegg fungerer.

Det finst mange ulike retningar innan bygg og anlegg, som for eksempel landmåling, arealplanlegging, energi og miljø. Byggingeniørane kan også utføre landmåling og arealplanlegging for kommunar og andre utbyggarar. Som byggingeniør kan ein også ha ansvar for at teknisk utbygging av vatn- og avløpsanlegg fungerer.

  Hvor jobber byggingeniørar?

  Byggingeniørane jobbar i bedrifter og entreprenørselskap som driv med bygging av hus, bruer, oljeplattformer, vegar, vatn og avløp. Som byggingeniør kan du jobbe på prosjekt både i privat og offentleg sektor. 

  Byggingeniørar fungerer ofte som leiarar på arbeidsplassen. Byggingeniørar kan også jobbe i ei offshoreverksemd.

  Intervjuer

  Geotekniker Ingeborg Ornstein foran PC-skjermen på kontoret i konsulentfirmaet COWI. :

  Geotekniker

  Ingeborg Ornstein

  – Å undersøke grunnforholdene før man setter i gang med byggprosjekter er både nødvendig og veldig smart, mener Ingeborg.
  En mann i gult verneutstyr og hvit hjelm smiler mot kamera. Bak ham er det stillas foran en bygning.

  Byggingeniør

  Terje Kristoffersen

  – Spekteret er vidt og jeg møter mange og ulike typer problemstillinger, forteller Terje.

  Viktige egenskaper

  Som byggingeniør må du vere interessert i realfag og tekniske løysingar. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekt, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføringa av prosjekta. 

  Lønn

  Utdanning

  Etter- og vidareutdanning

  Med bachelorgrad kan du ta ei mastergrad ved ein høgskole eller eit universitet. Master i teknologi, tidlegare kalla sivilingeniør, er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

  Du kan også utdanne deg til å bli takstingeniør hos NITO.

  De som jobber som byggingeniørar har som oftest studert:

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

  De vanligste jobbene blant byggingeniørutdanna

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 757107 - Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, femårig
  • 757106 - Master, teknologi, bygningsteknologi, toårig
  • 757105 - Sivilingeniørutdanning, bygge- og miljøteknikk
  • 757104 - Sivilingeniørutdanning, bygningsteknologi
  • 657199 - Bygg og anlegg, uspesifisert, lavere nivå
  • 657107 - Bachelor, ingeniørfag, bygg, treårig
  • 657103 - Høgskoleingeniørutdanning, bygg, treårig
  • 6571 - Bygg og anlegg
  • 655107 - Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig
  • 651413 - Høgskoleingeniørutdanning, miljøteknologi, treårig
  • 557103 - Teknisk fagskole, linje for husbyggingsteknikk
  • 557101 - Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen
  • 557125 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig

  Arbeidsmarked

  Bedrifter med byggingeniørar

  • 3111140 - BYGNINGSINGENIØR
  • 3111144 - INGENIØR (BYGGELEDELSE)
  • 3111143 - INGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
  • 3111142 - INGENIØR (VAR-TEKNIKK)
  • 3111141 - SPORTEKNIKER
  • 3111135 - VENTILASJONSINGENIØR
  • 3111133 - AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111131 - TEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111126 - LANDMÅLER (TEKNIKER)
  • 3111125 - DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR
  • 3111120 - VA-INGENIØR
  • 3111119 - VVS-INGENIØR
  • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111117 - BYGGESAKSBEHANDLER
  • 3111115 - BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR)
  • 3111114 - DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111112 - INGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111110 - KONSTRUKTØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111109 - AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING)
  • 3111108 - BYGGELEDER
  • 3111106 - PROSJEKTERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111102 - BEREGNINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111113 - GEODET (INGENIØR)
  • 3111116 - BESIKTIGELSESINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111136 - KONTROLLINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111137 - PLANLEGGINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
  • 3111146 - FORVALTNINGSINGENIØR (BYGG)

  Andre yrke

  Menneske som ruller ferdigplen.

  Anleggsgartnar

  Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
  Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

  Anleggsmaskinførar

  Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
  Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

  Anleggsmaskinmekanikar

  Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
  En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

  Arkitekt

  Arkitekten utformar hus og bygningar.
  Asfaltører lager vegdekke

  Asfaltør

  Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
  Betongarbeider støper gulv

  Betongfagarbeidar

  Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
  En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

  Brannførebyggar

  Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
  Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

  Elektrikar

  Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.
  Elektrofagarbeider i arbeid.

  Elektrofagarbeidar

  Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.
  Elektroingeniør

  Elektroingeniør

  Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.
  Energimontør i arbeid

  Energimontør

  Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
  To heismontører jobber med en heis

  Heismontør

  Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.