Gjennomgått i samarbeid med Entreprenørforeningen Bygg og anlegg 04. januar 2024

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.

Arbeidsoppgaver

Som byggingeniør er hovudoppgåva di å planleggja og prosjektera nye bygg og anlegg. I tillegg til dette, kan du også fokusera på å utvikla berekraftige og miljøvennlege løysingar for byggje- og anleggsprosjekta i framtida.

Byggingeniøren speler ofte ei leiande rolle på byggje- og anleggsplassar, der dei er ansvarlege for å greia ut, planleggja og gjennomføra byggje- og anleggsprosjekt. Desse prosjekta kan vera både lokalt og internasjonalt. Arbeidet involverer tett samarbeid med fagpersonar som arkitektar og byggherrar. Ein byggingeniør har djup kunnskap om konstruksjonar og materiale som tre, stål og betong, som ofte blir brukt i bygging av hus, bruer og annan infrastruktur. Dei jobbar også med moderne teknologiar innan konstruksjonsteknikk, vass- og miljøteknikk, infrastruktur, leiing og HMS.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein byggingeniør:

 • planlegge bygg, bruer og vegar
 • ta omsyn til fysiske og miljøproblemstillingar ved oppstart av nye prosjekt
 • ha kunnskap om ulike typar underlag og vurdera om bestemde område er eigna for utbygging
 • kostnadsrekne prosjekt
 • teikne konstruksjonar og planteikningar
 • gjennomføra inspeksjonar på anleggsplassar for å sikra at arbeidet blir utført etter planen
 • forvaltning, drift og vedlikehald av eksisterande bygg

Det finst mange ulike retningar innan bygg og anlegg, som til dømes landsmåling, arealplanlegging, energi og miljø

Byggingeniørar kan utføra landsmåling og arealplanlegging for kommunar og andre utbyggere. Som byggingeniør kan du òg ha ansvar for at teknisk utbygging av vass- og avløpsanlegg fungerer.

Det finst mange ulike retningar innan bygg og anlegg, som for eksempel landmåling, arealplanlegging, energi og miljø. Byggingeniørane kan også utføre landmåling og arealplanlegging for kommunar og andre utbyggarar. Som byggingeniør kan ein også ha ansvar for at teknisk utbygging av vatn- og avløpsanlegg fungerer.

Kor jobbar byggingeniørar?

Byggingeniørar finn arbeid i ei rekkje sektorar, inkludert entreprenørbedrifter, rådgivande ingeniørfirma, offentlege tekniske etatar, og i eigedomsforvaltning både i privat og offentleg sektor. Dei er involverte i byggjeprosjekt som hus, bruer, oljeplattformer, veg, og dessutan vass- og avløpssystem. Byggingeniørar tek ofte ei leiarrolle på arbeidsplassen, og har også høve til å jobba innan offshoreverksemd.

Bli med en byggingeniør på jobb

Hvordan er det å jobbe som byggingeniør?

Intervjuer

Geotekniker Ingeborg Ornstein foran PC-skjermen på kontoret i konsulentfirmaet COWI. :

Geotekniker

Ingeborg Ornstein

– Å undersøke grunnforholdene før man setter i gang med byggprosjekter er både nødvendig og veldig smart, mener Ingeborg.
En mann i gult verneutstyr og hvit hjelm smiler mot kamera. Bak ham er det stillas foran en bygning.

Byggingeniør

Terje Kristoffersen

– Spekteret er vidt og jeg møter mange og ulike typer problemstillinger, forteller Terje.

Passer jeg til å bli byggingeniør?

Som byggingeniør må du vere interessert i realfag og tekniske løysingar. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekt, og du må kunne samarbeide med andre yrkesgrupper om gjennomføringa av prosjekta. 

Hva tjener byggingeniørar?

Hvordan utdanner du deg til byggingeniør?

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Med bachelorgrad kan du ta ei mastergrad ved ein høgskole eller eit universitet. Master i teknologi, tidlegare kalla sivilingeniør, er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Du kan også utdanne deg til å bli takstingeniør hos NITO.

Hvilke utdanninger er vanligst for byggingeniørar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber byggingeniørutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 757107 - Master, teknologi, bygg- og miljøteknikk, femårig
 • 757106 - Master, teknologi, bygningsteknologi, toårig
 • 757105 - Sivilingeniørutdanning, bygge- og miljøteknikk
 • 757104 - Sivilingeniørutdanning, bygningsteknologi
 • 657199 - Bygg og anlegg, uspesifisert, lavere nivå
 • 657107 - Bachelor, ingeniørfag, bygg, treårig
 • 657103 - Høgskoleingeniørutdanning, bygg, treårig
 • 6571 - Bygg og anlegg
 • 655107 - Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig
 • 651413 - Høgskoleingeniørutdanning, miljøteknologi, treårig
 • 557103 - Teknisk fagskole, linje for husbyggingsteknikk
 • 557101 - Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen
 • 557125 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber byggingeniørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med byggingeniørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3111140 - BYGNINGSINGENIØR
 • 3111144 - INGENIØR (BYGGELEDELSE)
 • 3111143 - INGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK)
 • 3111142 - INGENIØR (VAR-TEKNIKK)
 • 3111141 - SPORTEKNIKER
 • 3111135 - VENTILASJONSINGENIØR
 • 3111133 - AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111131 - TEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111126 - LANDMÅLER (TEKNIKER)
 • 3111125 - DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111122 - MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR
 • 3111120 - VA-INGENIØR
 • 3111119 - VVS-INGENIØR
 • 3111118 - TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111117 - BYGGESAKSBEHANDLER
 • 3111115 - BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR)
 • 3111114 - DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111112 - INGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111110 - KONSTRUKTØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111109 - AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING)
 • 3111108 - BYGGELEDER
 • 3111106 - PROSJEKTERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111102 - BEREGNINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111113 - GEODET (INGENIØR)
 • 3111116 - BESIKTIGELSESINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111136 - KONTROLLINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111137 - PLANLEGGINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG)
 • 3111146 - FORVALTNINGSINGENIØR (BYGG)

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.
Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
To heismontører jobber med en heis

Heismontør

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.