Gjennomgått i samarbeid med Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobbar du for å forbetra evna menneske har til å fungera fysisk, psykisk og sosialt.

Arbeidsoppgaver

Ein klinisk sosionom er ein sosionom med vidareutdanning innan klinisk sosialt arbeid. Kliniske sosionomar arbeider terapeutisk med menneske med mentale, kjenslemessige eller åtferdsrelaterte problem. 

Det er vanleg å spesialisere seg og arbeide innan:

 • familieterapi
 • psykisk helsearbeid
 • psykisk helse hos barn og unge
 • gruppemetode i sosial- og helsesektoren
 • rusproblematikk

Vanlege arbeidsoppgåver kan vera: 

 • individuelle terapitimar eller samtalar
 • leia gruppeterapi økter
 • rettleia foreldre, familiar, barn og unge eller organisasjonar innan psykisk helse, rus eller kommunikasjon
 • oppfølging av brukarar

 

 

Kor jobbar kliniske sosionomar?

Du kan arbeide både i det private og det offentlege. Eksempel på arbeidsstader kan vere barnevernstenesta, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorga, skolesektoren, familievern, flyktning- og innvandrararbeid og i frivillige organisasjonar.

Intervjuer

Ei dame i svart jakke, og hvit-svart bluse. Hun smiler til kamera. Bak henne er grønn mose på veggen.

Klinisk sosionom

Regine Frisch

– Som klinisk sosionom kan man ha et veldig variert og fleksibelt arbeidsliv, forteller Regine.
Portrett av Liv Anita

Klinisk sosionom

Liv-Anita Leithe

Liv-Anita bidrar til å spille folk gode. Hun jobber med å forebygge, løse og redusere utfordringer for store og små i Frogn kommune.

Viktige eigenskapar

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om og har evne til å sjå kvart enkelt menneske. Du bør vere empatisk og ha eit genuint ønske om å hjelpe menneske. I tillegg er det viktig å vere tolmodig og ha gode kommunikasjonsevner.

Lønn

Utdanning

For å bli klinisk sosionom må du ha ein godkjent bachelor i sosialt arbeid eller tilsvarande utdanning frå utlandet. I tillegg må du ha minst fem års arbeidserfaring som sosionom. Du må ha jobba i minst to år før du tek til på vidareutdanninga innan eit klinisk område. Klinisk vidareutdanning føreset at du er i praksis samtidig som du studerer. Les meir om godkjenning: Fellesorganisasjonen: godkjenning som klinisk sosionom.

Dei vanlegaste jobbane blant sosialsektorutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 662119 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen)
 • 662114 - Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi
 • 662112 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge
 • 662109 - Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning
 • 662107 - Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern

Bedrifter som ansetter kliniske sosionomar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med kliniske sosionomar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3460116 - KLINISK SOSIONOM

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.