Kvalitetssikret av Fellesorganisasjonen 19. november 2021

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobbar du for å forbetra evna menneske har til å fungera fysisk, psykisk og sosialt.

Arbeidsoppgaver

Ein klinisk sosionom er ein sosionom med vidareutdanning innan klinisk sosialt arbeid. Kliniske sosionomar arbeider terapeutisk med menneske med mentale, kjenslemessige eller åtferdsrelaterte problem. 

Det er vanleg å spesialisere seg og arbeide innan:

 • familieterapi
 • psykisk helsearbeid
 • psykisk helse hos barn og unge
 • gruppemetode i sosial- og helsesektoren
 • rusproblematikk

Vanlege arbeidsoppgåver kan vera: 

 • individuelle terapitimar eller samtalar
 • leia gruppeterapi økter
 • rettleia foreldre, familiar, barn og unge eller organisasjonar innan psykisk helse, rus eller kommunikasjon
 • oppfølging av brukarar

 

 

Hvor jobber kliniske sosionomar ?

Du kan arbeide både i det private og det offentlege. Eksempel på arbeidsstader kan vere barnevernstenesta, psykisk helsevern, fengselsvesenet, rusomsorga, skolesektoren, familievern, flyktning- og innvandrararbeid og i frivillige organisasjonar.

Intervjuer

Portrett av Liv Anita

Klinisk sosionom

Liv-Anita Leithe

Liv-Anita bidrar til å spille folk gode. Hun jobber med å forebygge, løse og redusere utfordringer for store og små i Frogn kommune.

Viktige egenskaper

Som sosionom er det viktig at du bryr deg om og har evne til å sjå kvart enkelt menneske. Du bør vere empatisk og ha eit genuint ønske om å hjelpe menneske. I tillegg er det viktig å vere tolmodig og ha gode kommunikasjonsevner.

Lønn

Utdanning

For å bli klinisk sosionom må du ha ein godkjent bachelor i sosialt arbeid eller tilsvarande utdanning frå utlandet. I tillegg må du ha minst fem års arbeidserfaring som sosionom. Du må ha jobba i minst to år før du tek til på vidareutdanninga innan eit klinisk område. Klinisk vidareutdanning føreset at du er i praksis samtidig som du studerer. Les meir om godkjenning: Fellesorganisasjonen: godkjenning som klinisk sosionom.

De vanligste jobbene blant sosialsektorutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 662119 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen)
 • 662114 - Videreutdanning for sosialsektoren, familieterapi
 • 662112 - Videreutdanning for sosialsektoren, sosialt arbeid med barn og unge
 • 662109 - Videreutdanning for sosialsektoren, foreldreveiledning
 • 662107 - Videreutdanning for sosialsektoren, barnevern

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kliniske sosionomar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460116 - KLINISK SOSIONOM

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.