Gjennomgått i samarbeid med Norges fotografforbund 07. februar 2023

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

Arbeidsoppgaver

Som fotograf tar du stort sett bilete på vegner av kundar. Du må kommunisere godt med kunden og forstå biletes kommunikasjonsevne, slik at du kan skape visuelle uttrykk som samsvarar med kundens ønsker, enten kundane er privatpersonar, media, offentlege institusjonar eller bedrifter.

Fotografane sine arbeidsoppgåver og metodar varierer ut frå kva oppdrag dei har og kven dei arbeider for. Mange fotografar vel å spesialisere seg innan eitt felt, som portrett, mote, presse, reklame, sport eller natur.

Som fotograf må du ha eit ønske om å skape bilete som formidlar ein bodskap visuelt og som fungerer i ein bestemt samanheng. Det er viktig å ha eit eige uttrykk. Du må gjerne tenke utradisjonelt for å skape bilete som fangar merksemda til folk. Men det er ikkje nok å berre vere kreativ. Ein fotograf må òg meistre den tekniske sida ved fotografi, som kamera, lys og etterarbeid.

Du må ha godt farge- og djupnesyn. 

Liknande yrke er fotojournalist eller tv-fotograf.

 

Kor jobbar fotografar?

Som fotograf kan du jobbe i fotostudio som portrettfotograf. Du kan jobbe i reklamebransjen eller for magasiner og aviser. Du kan også jobbe ved for eksempel museum, sjukehus, universitet eller i kommunikasjonsavdelingar i offentlege eller private verksemder. Nokre jobbar som uavhengige kunstfotografar. 

Dei fleste fotografar er er ikkje fast tilsette, men jobbar som sjølvstendig næringsdrivande. 

 

 

Bli med en fotograf på jobb

Hvordan er det å jobbe som fotograf?

Intervjuer

Portrettbilde av en kvinne i grønn jakke som holder et kamera. Hun smiler. Veggen bak henne er mørk grå og bildet er tatt innendørs.

Fotograf

Line Owren

– Det er en klisjé, men det er sant. Fotografi handler om å fange øyeblikket, sier Line.
Portrett av fotograf Sebastian S. Bjerkvik

Fotograf

Sebastian S. Bjerkvik

For å lykkes som fotograf er det veldig viktig å være selvgående, sier Sebastian Bjerkvik.

Passer jeg til å bli fotograf?

Som fotograf må du vere kreativ og skapande. Du må ha evne til å jobbe sjølvstendig. Du må også kunne samarbeide godt både med menneske du fotograferer og med kundar. 

 

Hva tjener fotografar?

Hvordan utdanner du deg til fotograf?

Fotograf er ikkje ein verna tittel, og det er derfor fleire vegar til å bli fotograf.

Hvilke utdanninger er vanligst for fotografar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber fotografutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
 • 516312 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, toårig
 • 516311 - Fagskoleutdanning, foto, halvårig
 • 516309 - Fagskoleutdanning, kunstfotografi, ettårig
 • 516308 - Fagskoleutdanning, fotografi, ettårig
 • 516305 - Fagskoleutdanning, fotografi og film, toårig
 • 516303 - Fagskoleutdanning, fotografi
 • 516301 - Bachelor, fotofag, treårig (ikke godkjent høgskoleutdanning)
 • 416301 - Fotograffaget, Vg3 (gammel ordning)
 • 416302 - Fotograffaget, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber fotografar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med fotografar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7342114 - FOTOGRAF
 • 7342117 - FØRSTEFOTOGRAF
 • 7342116 - FOTOLEDER
 • 7342112 - FORMANN (FOTOGRAFI)
 • 7342110 - FAGARBEIDER (FOTOGRAFI)
 • 7342109 - FOTOMEDARBEIDER
 • 7342106 - NATURFOTOGRAF
 • 7342104 - REKLAMEFOTOGRAF
 • 7342103 - INSTITUSJONSFOTOGRAF
 • 7342101 - PORTRETTFOTOGRAF
 • 3131112 - MUSEUMSFOTOGRAF
 • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF
 • 3491108 - FOTOJOURNALIST

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk, musikalitet og uthald. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Fotojournalist tar bilde av en kvinne på en bro

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Journalisten samlar inn informasjon og formidlar han vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til bedrifta gjennom sosiale medium, nettsider, pressa og andre typar medium.