Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 31. januar 2022

Kranførar

Kranførarar køyrer ulike kraner på byggeplassar, i hamner og i offshoreindustrien.

Arbeidsoppgaver

Produkt, varer og utstyr som ikkje kan løftast manuelt, blir løfta av kraner.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kranførar:

 • krankøyring, løfteoperasjonar og dekksarbeid
 • vedlikehald av kranane
 • laupande kommunikasjon med mannskap på bakken via hovudtelefonar og mikrofon

Kranføraren har det overordna sikkerheitsansvaret for at arbeidet går føre seg på ein trygg måte. Kran- og løfteoperasjonar kan vere risikofylte, og derfor blir det stilt store krav til sikkerheit.

I dette yrket må du ha godt syn og god høyrsle. Yrket er i kontinuerleg utvikling, og det er viktig å oppdatere seg på ny kunnskap.

Yrkestittelen er fagoperatør i kran- og løfteoperasjonar.

Kor jobbar kranførarar?

Kranførarar jobbar mellom anna innan industriverksemder, bygg- og anleggsarbeid, offshoreindustrien og transport- og sjøfartsnæringa.

 

Intervjuer

Portrettbilde av Eirik Navelsaker. I gul vernehjelm og solbriller.

Kranfører

Eirik Navelsaker

Det som er mest gøy er når jeg ser at produksjonen går bra og når jeg kjenner at vi er i en god flyt, forteller Eirik Navelsaker om jobben som kranfører.

Viktige eigenskapar

Som kranførar bør du vere sjølvstendig, like å jobbe i høgda og vere praktisk anlagd. Du må kunne takle eit høgt arbeidstrykk og du må kunne jobbe konsentrert, nøyaktig og effektivt.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Med fagbrev i kran- og løfteoperasjonsfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei som jobbar som kranførarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant kranførarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455246 - Kran- og løfteoperasjonsfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter kranførarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med kranførarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 8332106 - KRANFØRER
 • 8332113 - TRAVERSKRANFØRER
 • 8332110 - MOBILKRANFØRER
 • 8332108 - TÅRNKRANFØRER
 • 8332104 - HAVNEKRANFØRER
 • 8332103 - BYGGEKRANFØRER
 • 8113113 - KRANFØRER (OLJE- OG GASSUTVINNING)
 • 3114135 - KRANKONTROLLØR

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.