Gjennomgått i samarbeid med NHO reiseliv 19. august 2021

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.

Arbeidsoppgaver

Ein hovmeister er ofte arbeidsleiaren (skiftleiaren) for servitørane på ein restaurant eller eit hotell. Andre hovmeistrar har ansvaret for den daglege drifta av ein restaurant, eller deler ansvaret med ein restaurantsjef.

Hovmeisteren har eit overordna ansvar for at gjestene får det dei har bestilt, og at det dei får er av den kvaliteten dei forventar. Vidare har hovmeisteren ansvar for at restauranten er rein og ryddig.

Vanlege arbeidsoppgåver for hovmeistrar er:

  • ta mot gjester og syne dei til plassane sine
  • syte føre at gjestane heile tida oppnår kontakt med nokre av servitørane
  • sjå til at gjestane får maten dei har bestilt til rett tid
  • setje opp vaktlister og gjere oppgjers- og rekneskapsarbeid
  • hjelpe til med å planlegge menyen med kjøkkensjefen
  • hjelpe til med servering

Kor jobbar hovmeistrar?

Hovmeistrar arbeider på til dømes restaurantar, hotell eller cruisebåtar. Du kan arbeide både i Noreg og i utlandet.

Intervjuer

Portrettbilde av hovmester Isabell Kirkerud

Hovmester

Isabell Kirkerud

Vi trenger flere flinke folk med fagbrev, og man er garantert jobb allerede som lærling, sier Isabell Kirkerud.

Viktige eigenskapar

Som hovmeister må du vera glad i å omgåast menneske og tola stress som kan oppstå i eit hektisk restaurantmiljø. Du må ha evna til å yta god service og ha leiareigenskapar. Du må òg vera interessert i mat og vin.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Dei fleste hovmeistrar er utdanna servitør eller kokk. Det er vanleg å ha nokre års erfaring før ein søkjer på hovmeisterjobbar.

Etter- og vidareutdanning
Sjå utdanningstilbod innan kjøkken- og restaurantledelse på fagskole

Dei som jobbar som hovmeistrar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant servitørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 483203 - Servitørutdanning, videregående, avsluttende utdanning
  • 483201 - Servitørfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter hovmeistrar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med hovmeistrar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 5123102 - HOVMESTER

Andre yrke

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.
Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.
En konditor sprøyter ut kakedeig på en stekeplate

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer éin- og fåcella organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.
Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.