Kvalitetssikret av Politiets Fellesforbund Troms 14. desember 2022

Politibetjent

Politibetjentar jobbar for å skapa tryggleik i samfunnet, og kan arbeida med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Arbeidsoppgaver

Politiet skal hjelpa ved ulykker, nødssituasjonar eller andre farlege situasjonar. Dei skal òg jobba førebyggande for å hindra at kriminalitet og ulykker skjer.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • ta vare på lova ved arrestasjonar og nøye etterforskingsarbeid og bevisinnsamling
 • fartskontrollar og andre typar kontrollar av biltrafikk (som alkoholtestar)
 • patruljering i bygater og bustadstrøk
 • utrykking når det skjer ulykker

Politiet handterer sikkerheita rundt kongefamilien og dei mest profilerte politikarane våre. Dei har sin eigen antiterrorstyrke som skal handtera terror på norsk jord. Norsk politi har òg oppgåver i utlandet, og blir brukt til å utdanna og trena opp politistyrkar i andre land. 

Nasjonale eksperteiningar

Som politi er det mange moglegheiter for spesialisering. Politiet har eigne eksperteiningar med nasjonalt ansvar for fagområda sine.

Økokrim: Eininga til politiet for etterforsking av økonomisk kriminalitet. 

Kripos: Eininga for bekjempelse av organisert og annan alvorleg kriminalitet. 

Utrykkingspolitiet: Skal bidra til trafikktryggleik på vegane.

Utlendingsenheten: Jobbar med asylsøkarar som kjem til Noreg og uttransportering av folk som ikkje skal vera her.

Mange nyutdanna politibetjentar startar si karriere på einingar for etterforsking, som etterforskar

Som politibetjent vil du samarbeide tett med andre yrkesgrupper, deriblant politijuristar, advokatar og helsepersonell.

Hvor jobber politibetjentar ?

Dei fleste politifolk i Noreg begynner å jobbe i politietaten og held fram med det i yrkeskarrieren sin. Dei fleste tar til som politi «ute i gatene», altså i operativ teneste. Mange går deretter over i etterforskingsarbeid og til ulike saksområde internt i politiet.

Det finst enkelte arbeidsmoglegheiter for politifolk utanfor politiet. Forsikringsselskap har avdelingar som etterforskar forsikringssvindel; i desse finst det mange tidlegare politifolk. Også NAV og skatteetaten rekrutterer politifolk til einingar som etterforskar trygdemisbruk og skattesvindel. Enkelte bankar og advokatfirma har også politifolk tilsett. Nokre går inn i ulike delar av sikkerheitsbransjen (sikkerheitssjef på oljeplattform, sikring av flyplassar osv.). Nokre få blir privatetterforskarar.

Intervjuer

Ei dame i politiuniform

Politibetjent

Stine Bekken

– Vi er vanlige mennesker, som går i uniform, og er politi fordi vi ønsker å hjelpe andre, sier Stine.

Viktige egenskaper

Open, inkluderande, moden, handlekraftig og analytisk er viktige eigenskapar å ha som politibetjent. Du må ha integritet og samarbeida godt med andre.

Lønn

Utdanning

Politiutdanninga i Noreg er ei treårig yrkesutdanning som blir tilboden ved Politihøgskolen. Du går eitt år på skule før du tar eitt år i praksis i eit politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året er du tilbake på skulen. Studiet gir deg ein bachelorgrad.

Opptakskrav

Politihøgskolen har ei rekke formelle opptakskrav som søkaren må oppfylla:

 • norsk statsborgarskap
 • plettfri vandel
 • generell studiekompetanse 
 • førarkort klassa B
 • karakterkrav i norsk
 • medisinske krav
 • fysiske krav
 • bli funnen eigna

Sjå informasjon om opptakskrav hos politihogskolen.no

Etter- og vidareutdanning

Politihøgskolen har eit omfattande etterutdanningstilbod, mellom dei moglegheita for å ta mastergrad. Vidareutdanningskursane ved Politihøgskolen varierer frå år til år. Gjennomgåande er temaa for vidareutdanningstilboda operative disiplinar, etterforsking, leiing og organisasjonsutvikling og pedagogikk.

Sjå informasjon om etterutdanning på politihogskolen.no

 

De vanligste jobbene blant politihøgskoleutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 782301 - Master, politivitenskap, toårig
 • 682304 - Videreutdanning, Politihøgskolen
 • 682303 - Bachelor, politiutdanning, treårig grunnutdanning
 • 682302 - Politihøgskole, treårig grunnutdanning
 • 682301 - Politiaspirantutdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med politibetjentar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3450109 - POLITITJENESTEMANN
 • 3450108 - POLITIOVERKONSTABEL
 • 3450107 - POLITIKONSTABEL
 • 3450106 - POLITIOVERBETJENT
 • 3450105 - POLITIBETJENT
 • 3450104 - LENSMANNSFULLMEKTIG
 • 3450103 - LENSMANNSFØRSTEBETJENT
 • 3450102 - LENSMANNSBETJENT
 • 3450101 - POLITIFØRSTEBETJENT

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.