Gjennomgått i samarbeid med Politiets Fellesforbund Troms 14. desember 2022

Politibetjent

Politibetjentar jobbar for å skapa tryggleik i samfunnet, og kan arbeida med alt frå patruljering og ordensteneste til etterforsking.

Arbeidsoppgaver

Politiet skal hjelpa ved ulykker, nødssituasjonar eller andre farlege situasjonar. Dei skal òg jobba førebyggande for å hindra at kriminalitet og ulykker skjer.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • ta vare på lova ved arrestasjonar og nøye etterforskingsarbeid og bevisinnsamling
 • fartskontrollar og andre typar kontrollar av biltrafikk (som alkoholtestar)
 • patruljering i bygater og bustadstrøk
 • utrykking når det skjer ulykker

Politiet handterer sikkerheita rundt kongefamilien og dei mest profilerte politikarane våre. Dei har sin eigen antiterrorstyrke som skal handtera terror på norsk jord. Norsk politi har òg oppgåver i utlandet, og blir brukt til å utdanna og trena opp politistyrkar i andre land. 

Nasjonale eksperteiningar

Som politi er det mange moglegheiter for spesialisering. Politiet har eigne eksperteiningar med nasjonalt ansvar for fagområda sine.

Økokrim: Eininga til politiet for etterforsking av økonomisk kriminalitet. 

Kripos: Eininga for bekjempelse av organisert og annan alvorleg kriminalitet. 

Utrykkingspolitiet: Skal bidra til trafikktryggleik på vegane.

Utlendingsenheten: Jobbar med asylsøkarar som kjem til Noreg og uttransportering av folk som ikkje skal vera her.

Mange nyutdanna politibetjentar startar si karriere på einingar for etterforsking, som etterforskar

Som politibetjent vil du samarbeide tett med andre yrkesgrupper, deriblant politijuristar, advokatar og helsepersonell.

Kor jobbar politibetjentar?

Dei fleste politifolk i Noreg begynner å jobbe i politietaten og held fram med det i yrkeskarrieren sin. Dei fleste tar til som politi «ute i gatene», altså i operativ teneste. Mange går deretter over i etterforskingsarbeid og til ulike saksområde internt i politiet.

Det finst enkelte arbeidsmoglegheiter for politifolk utanfor politiet. Forsikringsselskap har avdelingar som etterforskar forsikringssvindel; i desse finst det mange tidlegare politifolk. Også NAV og skatteetaten rekrutterer politifolk til einingar som etterforskar trygdemisbruk og skattesvindel. Enkelte bankar og advokatfirma har også politifolk tilsett. Nokre går inn i ulike delar av sikkerheitsbransjen (sikkerheitssjef på oljeplattform, sikring av flyplassar osv.). Nokre få blir privatetterforskarar.

Bli med en politibetjent på jobb

Hvordan er det å jobbe som politibetjent?

Intervjuer

Ei dame i politiuniform

Politibetjent

Stine Bekken

– Vi er vanlige mennesker, som går i uniform, og er politi fordi vi ønsker å hjelpe andre, sier Stine.
Portrettfoto av kvinne med politiuniform

Etterforsker

Laila Kristin Eike

– Å være etterforsker innebærer mye kontakt med mennesker fra alle samfunnslag, forteller Laila Kristin Eike.

Passer jeg til å bli politibetjent?

Open, inkluderande, moden, handlekraftig og analytisk er viktige eigenskapar å ha som politibetjent. Du må ha integritet og samarbeida godt med andre.

Hva tjener politibetjentar?

Hvordan utdanner du deg til politibetjent?

Politiutdanninga i Noreg er ei treårig yrkesutdanning som blir tilboden ved Politihøgskolen. Du går eitt år på skule før du tar eitt år i praksis i eit politi- eller lensmannsdistrikt. Det siste året er du tilbake på skulen. Studiet gir deg ein bachelorgrad.

Opptakskrav

Politihøgskolen har ei rekke formelle opptakskrav som søkaren må oppfylla:

 • norsk statsborgarskap
 • plettfri vandel
 • generell studiekompetanse 
 • førarkort klassa B
 • karakterkrav i norsk
 • medisinske krav
 • fysiske krav
 • bli funnen eigna

Sjå informasjon om opptakskrav hos politihogskolen.no

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Politihøgskolen har eit omfattande etterutdanningstilbod, mellom dei moglegheita for å ta mastergrad. Vidareutdanningskursane ved Politihøgskolen varierer frå år til år. Gjennomgåande er temaa for vidareutdanningstilboda operative disiplinar, etterforsking, leiing og organisasjonsutvikling og pedagogikk.

Sjå informasjon om etterutdanning på politihogskolen.no

 

Hva jobber politihøgskoleutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 682303 - Bachelor, politiutdanning, treårig grunnutdanning
 • 682304 - Videreutdanning, Politihøgskolen
 • 682301 - Politiaspirantutdanning
 • 782302 - Master, etterforskning, 1½-årig
 • 782301 - Master, politivitenskap, toårig
 • 682302 - Politihøgskole, treårig grunnutdanning

Bedrifter: Hvor jobber politibetjentar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med politibetjentar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3450105 - POLITIBETJENT
 • 3450106 - POLITIOVERBETJENT
 • 3450101 - POLITIFØRSTEBETJENT
 • 3450109 - POLITITJENESTEMANN
 • 3450108 - POLITIOVERKONSTABEL
 • 3450107 - POLITIKONSTABEL
 • 3450104 - LENSMANNSFULLMEKTIG
 • 3450103 - LENSMANNSFØRSTEBETJENT
 • 3450102 - LENSMANNSBETJENT

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-ingeniør

Som HMS-ingeniør skal du bidra til å betre helse, miljø og sikkerheita på arbeidsplassen.
Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.
Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, held ved like og yter service på lås- og tryggleikssystem.