Gjennomgått i samarbeid med Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) 12. desember 2023

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.

Arbeidsoppgaver

Ein forsikringsrådgivar sel ulike forsikringar og informerer om deira eigenskapar, grad av dekning og liknande.

Grunnen til at bedrifter og privatpersonar ønskjer å ha forsikringar, er for å sikre seg mot økonomisk tap i tilfelle eit uhell eller ein hending oppstår. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein forsikringsrådgivar:

 • tilby kundane dei forsikringane dei har behov for
 • kontakte kundane for å selje forsikringsløysingar 
 • svare på førespurnad frå kundar som ønskjer forsikring
 • reise rundt på besøk hos kundar eller potensielle kundar

Kundane kan vere privatpersonar, bedrifter, foreiningar eller institusjonar. Ein forsikringsrådgivar kan òg jobbe utanfor normal arbeidstid og store delar av den kunderetta aktiviteten går nå føre seg digitalt.

Ein forsikringsrådgivar kan òg ha tittelen assurandør eller forsikringsseljar.

Forsikringsrådgivarar må ikkje forvekslast med forsikringsmeklarar. I motsetnad til forsikringsrådgivarar, jobbar ikkje meklarane for eit forsikringsselskap. Dei jobbar for å hjelpe arbeidsgivaren sin med å få best mogleg forsikring ut ifrå arbeidsgivarens forsikringsbehov.

Ein forsikringsrådgivar bør ha god kunnskap om økonomi, finans og forsikringsbransjen.

Kor jobbar forsikringsrådgivarar?

Forsikringsrådgivarar arbeidar i forsikringsselskap eller bankar.

Korleis er det å jobbe som forsikringsrådgivar?

Intervjuer

En mann i hvit skjorte med lysegrønne striper. Han har briller på. Han ser rett i kameraet. Han er på et kontor.

Forsikringsrådgiver

Dmitri Smirnov

– Hvis du vil jobbe som forsikringsrådgiver, må du være flink med kunder og kollegaer, sier Dmitri Smirnov
Forsikringsrådgiver Fredrik Skarsteen foran sin "wall of fame". På kontorveggen henger diplomer og priser fra mange år som en god selger.

Forsikringsrådgiver

Fredrik Skarsteen

Min viktigste oppgave på hjemmebesøkene er å skape tillit og å avdekke behov kunden kanskje ikke hadde tenkt på, forteller Fredrik.

Viktige eigenskapar for ein forsikringsrådgivar

Som forsikringsrådgivar bør du ha evne til å forstå behova til kundane. Du bør òg stå fram som påliteleg. Du må vere flink til å uttrykkja deg presist skriftleg og munnleg, og vere flink til å samarbeide med kollegaer, andre yrkesgrupper og kundar.

Kva tener forsikringsrådgivarar?

Korleis utdannar du deg til forsikringsrådgivar?

For å få ein jobb som forsikringsrådgivar er det eit minimumskrav at du har tre års høgare utdanning på universitet eller høgskole. Det er ein fordel om du har utdanning innan forsikring, sal, økonomi eller handel. I forsikringsnæringa er det egen godkjennings- og sertifiseringsordning som må gjennomførast for å bli autorisert forsikringsrådgivar. Utdanninga er ein kombinasjon av fagutdanning og praksis. 

Det tilbydast ein rekke ulike kurs og studiar innan forsikring og økonomi fleire stader i Noreg.

Sjå oversikt over studium innan forsikring
Sjå oversikt over studium innan finans

 

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning
For ein forsikringsrådgivar vil det alltid vere relevant med vidareutdanning, til dømes innan sal, handel, økonomi og marknadsføring. Mange arbeidsgivarar sørger for nødvendige kurstilbod.

Kva for ei utdanning er vanlegast for forsikringsrådgivarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter: Kor jobbar forsikringsrådgivarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med forsikringsrådgivarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3412141 - KUNDERÅDGIVER (FORSIKRING)
 • 3412118 - SAKSBEHANDLER (FORSIKRING)
 • 3412116 - SKADEKONSULENT
 • 3412123 - OPPGJØRSMEDARBEIDER (FORSIKRING)
 • 4129101 - FORSIKRINGSASSISTENT
 • 3412153 - PRIVATASSURANDØR (FORSIKRING)
 • 3412152 - BEDRIFTSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412151 - FAGKONSULENT (FORSIKRINGSSELSKAP)
 • 3412149 - FAGKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412147 - TEAMLEDER (FORSIKRING)
 • 3412145 - SPESIALRÅDGIVER (FORSIKRING)
 • 3412144 - FAGSJEF (FORSIKRING)
 • 3412142 - SKADEOPPGJØRSKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412139 - SPESIALKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412136 - KUNDEVEILEDER (FORSIKRING)
 • 3412134 - SERVICEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412131 - KUNDEKONSULENT (FORSIKRING)
 • 3412128 - FORSIKRINGSSELGER
 • 3412126 - FORSIKRINGSRÅDGIVER (AUTORISERT)
 • 3412121 - RISIKOANALYTIKER
 • 3412117 - SKADEBEHANDLER
 • 3412111 - GRUPPELEDER (FORSIKRING)
 • 3412109 - AVDELINGSSJEF (FORSIKRING)
 • 3412108 - KUNDEBEHANDLER (FORSIKRING)
 • 3412107 - UNDERWRITER (FORSIKRING)
 • 3412106 - FORSIKRINGSKONSULENT
 • 3412105 - FORSIKRINGSAKKVISITØR
 • 3412104 - FORSIKRINGSAGENT
 • 3412101 - ASSURANDØR (FORSIKRING)
 • 3412146 - PROSJEKTLEDER (FORSIKRING)
 • 3412143 - UTREDER (FORSIKRING)
 • 3412127 - FORSIKRINGSINSPEKTØR
 • 3417102 - SKADEREGULERER
 • 3412135 - HAVARISEKRETÆR (FORSIKRING)
 • 3412132 - OPPGJØRSLEDER (FORSIKRING)
 • 3412102 - BEREGNER (FORSIKRING)
 • 3412133 - TRAINEE (FORSIKRING)
 • 3412137 - SKADEMEDARBEIDER
 • 3417101 - SKADEINSPEKTØR

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.
Illustrasjonsbilde av kvinne som står i en butikk og rydder i hyllene.

Butikkmedarbeidar

Butikkmedarbeidaren hjelper kundar og yter service i ulike typar butikkar.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.