Kvalitetssikret av Nelfo, EL og IT Forbundet, Heismontørenes Fagforening 05. august 2019

Heismontør

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Arbeidsoppgaver

Ein heismontør er ein elektrofagarbeidar som monterer, reparerer og held ved like heisar, rulletrapper, rullefortau eller andre typar løfteinstallasjonar.

Som heismontør jobbar du med elektriske installasjonar, elektriske styringar og motorar som driv heisar, samt mekaniske komponentar og sikkerheitssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein heismontør:

  • bygge, montere, reparere og halde ved like heisar, rulletrapper og lignende
  • mekanisk arbeid, for eksempel montering av sjølve heisen eller rulletrappa

I nye bygg monterast heisane frå botnen av, mens det i eldre bygg blir ført tilsyn og drevet vedlikehald. Nokon eldre bygg krev modernisering eller utskifting av eldre heisinstallasjoner. 

Yrket stiller høge krav til sikkerheit. Heismontør er ein beskytta tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor jobber heismontørar?

Ein heismontør jobbar i hovudsak i private firma som driv med montering og vedlikehald av heisar, rulletrapper, rullefortau eller andre typar løfteinstallasjonar.

Intervjuer

En mann med skjegg smiler til kamera. Han har på seg en hvit hjem og signalgul jakke.

Heismontør

Håvard Hanslien-Olsson

– Å bygge en heis er omtrent som å montere en komplisert mekanisk LEGO, sier Håvard Hanslien-Olsson.

Viktige egenskaper

Som heismontør må du vere nøyaktig, systematisk, ansvarsbevisst og kunne følgje monteringsanvisninger. Du må vere god til å samarbeide, men også vere flink til å jobbe sjølvstendig. 

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning

Som heismontør er det mogleg å bli sikkerheitskontrollør for heis. Det er fleire måtar å nå kvalifikasjonane som krevjast for å bli sikkerheitskontrollør. Viss du har fagbrev som heismontør, må du ha minst fem år allsidig og relevant praksis etter bestått eksamen. Sikkerheitskontrollørar skal godkjennast av Direktoratet for byggkvalitet.
Det kan også vere aktuelt å vidareutdanne seg til ingeniør innanfor elektrofag.

De vanligste jobbene blant heismontørfagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 455117 - Heismontørfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med heismontørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 7241126 - HEISMONTØR
  • 7241128 - HEISKONTROLLØR
  • 7241127 - HEISINSTALLATØR
  • 7241159 - FORMANN (HEISMONTØR)

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.