Gjennomgått i samarbeid med Norsk radiografforbund 30. mai 2022

Radiograf

Radiografen tek bilete som blir brukte til å stille diagnosar eller som grunnlag for stråleterapi.

Arbeidsoppgaver

Radiografen tek bilete ved hjelp av røntgenstrålar, ultralyd- og/eller MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sjukdommar og lidingar hos pasientane.

Dei fleste radiografar arbeider med opptak og tilarbeiding av medisinske bilete. Bileta blir tatt ved hjelp av røntgenstrålar, computertomograf (CT), ultralyd, magnetisk resonans (MR) eller nukleærmedisinske teknikkar. Nokre radiografar tek spesialisert vidareutdanning som gjer dei kvalifiserte til å utføre nokre oppgåver sjølvstendig, for eksempel ultralydundersøkingar.

Bileta brukar ein som reiskap til å stille diagnose, eller som grunnlag for stråleterapi. Det er viktig at bileta held høg kvalitet. 

Vanlege arbeidsoppgåver for radiografen:

 • utføre biletdiagnostiske undersøkingar (røntgen, ultralyd, MR, mammografi, nukleærmedisin)
 • arbeid med bilete
 • planlegge og utføre stråleterapi (radiograf med vidareutdanning i stråleterapi, kalla stråleterapeut)
 • assistere ved røntgenassistert kirurgi
 • pleie og ha omsorg for pasientane på radiologisk avdeling
 • kontrollere at det tekniske utstyret er i god stand til ei kvar tid
 • optimalisere prosedyrane for undersøkingar
 • passe på at tryggleiksrutinar blir følgde

Som radiograf og stråleterapeut arbeider du både sjølvstendig og i tett samarbeid med anna helsepersonell. 

Radiograf er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Kor jobbar radiografar?

Dei aller fleste radiografar arbeider på sjukehus og andre helsesituasjonar i radiologiske avdelingar, biletdiagnostiske senter eller stråleterapiavdelingar. Mange radiografar arbeider òg i utdanningsinstitusjonar og innan røntgenutstyr- og legemiddelindustrien, både med sal, kundestøtte og applikasjon. 

 

Intervjuer

Portrett av radiograf

Radiograf

Amalie Kroken Aarseth

– Vi tar bilder av organ i kroppen eller skjelettet, for å prøve å finne sykdom, sier Amalie Kroken Aarseth.

Viktige eigenskapar

Som radiograf må du kunne arbeide sjølvstendig, men òg ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må vere i stand til å vise omsorg. Du må òg tole høgt arbeidstempo, stress og tungt, fysisk arbeid.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Det finst fleire vidareutdanningar for radiografar. Mellom dei er tyding og skildring av skjelettrøntgenbilde (beskrivande radiograf), stråleterapi, medisinsk digital biletbehandling, mammografi, MR, CT, angiografi, strålevern innan røntgendiagnostikk, pediatrisk radiografi og sonografi (ultralyd). 

Dei vanlegaste jobbane blant radiografiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 769925 - Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig
 • 669969 - Videreutdanning for radiografer, tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder
 • 669959 - Videreutdanning for radiografer, ultralyd
 • 669942 - Videreutdanning for radiografer, angiografi
 • 669938 - Bachelor, radiografi, treårig
 • 669931 - Videreutdanning for radiografer, mammografi
 • 669924 - Videreutdanning for radiografer, stråleterapi
 • 669923 - Videreutdanning for radiografer, datateknikk og bildebehandling
 • 669910 - Radiografutdanning, treårig
 • 469906 - Radiografutdanning

Bedrifter som ansetter radiografar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med radiografar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3221103 - RADIOGRAF
 • 3221110 - SJEFSRADIOGRAF
 • 3221116 - ASSISTERENDE SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 3221115 - FØRSTESTRÅLETERAPEUT
 • 3221112 - AVDELINGSRADIOGRAF
 • 3221111 - FØRSTERADIOGRAF
 • 3221109 - STRÅLETERAPEUT
 • 3221108 - AVDELINGSSTRÅLETERAPEUT
 • 3221106 - SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 3221105 - OVERRADIOGRAF

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.