Kvalitetssikret av Norsk radiografforbund 30. mai 2022

Radiograf

Radiografen tek bilete som blir brukte til å stille diagnosar eller som grunnlag for stråleterapi.

Arbeidsoppgaver

Radiografen tek bilete ved hjelp av røntgenstrålar, ultralyd- og/eller MR-teknologi for å oppdage, behandle eller lindre sjukdommar og lidingar hos pasientane.

Dei fleste radiografar arbeider med opptak og tilarbeiding av medisinske bilete. Bileta blir tatt ved hjelp av røntgenstrålar, computertomograf (CT), ultralyd, magnetisk resonans (MR) eller nukleærmedisinske teknikkar. Nokre radiografar tek spesialisert vidareutdanning som gjer dei kvalifiserte til å utføre nokre oppgåver sjølvstendig, for eksempel ultralydundersøkingar.

Bileta brukar ein som reiskap til å stille diagnose, eller som grunnlag for stråleterapi. Det er viktig at bileta held høg kvalitet. 

Vanlege arbeidsoppgåver for radiografen:

 • utføre biletdiagnostiske undersøkingar (røntgen, ultralyd, MR, mammografi, nukleærmedisin)
 • arbeid med bilete
 • planlegge og utføre stråleterapi (radiograf med vidareutdanning i stråleterapi, kalla stråleterapeut)
 • assistere ved røntgenassistert kirurgi
 • pleie og ha omsorg for pasientane på radiologisk avdeling
 • kontrollere at det tekniske utstyret er i god stand til ei kvar tid
 • optimalisere prosedyrane for undersøkingar
 • passe på at tryggleiksrutinar blir følgde

Som radiograf og stråleterapeut arbeider du både sjølvstendig og i tett samarbeid med anna helsepersonell. 

Radiograf er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Hvor jobber radiografar ?

Dei aller fleste radiografar arbeider på sjukehus og andre helsesituasjonar i radiologiske avdelingar, biletdiagnostiske senter eller stråleterapiavdelingar. Mange radiografar arbeider òg i utdanningsinstitusjonar og innan røntgenutstyr- og legemiddelindustrien, både med sal, kundestøtte og applikasjon. 

 

Intervjuer

Portrett av radiograf

Radiograf

Amalie Kroken Aarseth

– Vi tar bilder av organ i kroppen eller skjelettet, for å prøve å finne sykdom, sier Amalie Kroken Aarseth.

Viktige egenskaper

Som radiograf må du kunne arbeide sjølvstendig, men òg ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du må vere i stand til å vise omsorg. Du må òg tole høgt arbeidstempo, stress og tungt, fysisk arbeid.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Det finst fleire vidareutdanningar for radiografar. Mellom dei er tyding og skildring av skjelettrøntgenbilde (beskrivande radiograf), stråleterapi, medisinsk digital biletbehandling, mammografi, MR, CT, angiografi, strålevern innan røntgendiagnostikk, pediatrisk radiografi og sonografi (ultralyd). 

De vanligste jobbene blant radiografiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769925 - Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig
 • 669969 - Videreutdanning for radiografer, tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder
 • 669959 - Videreutdanning for radiografer, ultralyd
 • 669942 - Videreutdanning for radiografer, angiografi
 • 669938 - Bachelor, radiografi, treårig
 • 669931 - Videreutdanning for radiografer, mammografi
 • 669924 - Videreutdanning for radiografer, stråleterapi
 • 669923 - Videreutdanning for radiografer, datateknikk og bildebehandling
 • 669910 - Radiografutdanning, treårig
 • 469906 - Radiografutdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med radiografar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3221116 - ASSISTERENDE SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 3221115 - FØRSTESTRÅLETERAPEUT
 • 3221112 - AVDELINGSRADIOGRAF
 • 3221111 - FØRSTERADIOGRAF
 • 3221110 - SJEFSRADIOGRAF
 • 3221109 - STRÅLETERAPEUT
 • 3221108 - AVDELINGSSTRÅLETERAPEUT
 • 3221106 - SJEFSTRÅLETERAPEUT
 • 3221105 - OVERRADIOGRAF
 • 3221103 - RADIOGRAF

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.