Kvalitetssikret av Norsk nevrologisk forening 05. april 2019

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Arbeidsoppgaver

Vi skil mellom det sentrale nervesystemet (hjernen og ryggmergen) og det perifere nervesystemet, som er nervane som ligg utanfor hjernen og ryggmergen. Ein nevrolog er ein lege som er spesialist på hjernen og nervesystemet.

Eksempel på sjukdommar der kunnskapen til nevrologen er aktuell: 

 • demens
 • epilepsi
 • hjerneslag
 • hjernesvulstar
 • hovudverk/migrene
 • multippel sklerose (MS)
 • muskelsjukdommar
 • Parkinsons sjukdom
 • polynevropati (at fleire av dei perifere nervane i kroppen ikkje fungerer som dei skal)
 • prolapsar

Nevrologen samarbeider med ei rekke andre medisinske spesialistar, og andre yrkesgrupper på sjukehus og i helsevesenet. Eksempel på desse yrka er logopedar, ergoterapeutar, fysioterapeutar, sjukepleiarar og nevropsykologar.

Operasjonar i hjernen blir utførte av nevrokirurgar, mens bileteframstilling av hjerne og ryggmerg blir gjort av radiologar. Nevrologane samarbeider tett med radiologar og nevrokirurgar under utgreiing, planlegging, behandling og oppfølging av pasientar med sjukdommar i nervesystemet. Nevrologane samarbeider også tett med kliniske nevrofysiologar, som blant anna vurderer EEG (elektroencefalografi) og ulike nerve- og muskelutgreiing.

Barnenevrologar er barnelegar (spesialistar i barnesjukdomar) som har spesialisert seg på nevrologisk sjukdom hos barn.

Som nevrolog vil du møte pasientar med både akutte og kroniske sjukdommar i ulike åldrar. Du vil også møte pårørande. Nokre gonger kan det vere tidkrevjande og vanskeleg å finne korrekt diagnose, og du kan samanlikne nevrologi med «detektivarbeid».

I dette yrket må du vere innstilt på å halde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Hvor jobber nevrologar ?

Dei fleste nevrologar arbeider på nevrologiske avdelingar på sjukehus. Her utfører dei utgreiing og behandling av pasientar, og driv ofte med forsking. Forskinga går føre seg både med utgangspunkt i pasient og i laboratorium. Nokre nevrologar arbeider i private legesenter eller er tilsette ved rehabiliteringsinstitusjonar.

Intervjuer

Portrettbilde av Brage. Han har hvit frakk på og brunt krøllete hår.

Nevrolog

Brage Brakedal

Nevrologi er et utrolig spennende fag. Bare siden jeg begynte for 10 år siden har det vært store fremskritt, og mange endringer i hvordan vi behandler pasienter, sier Brage.
 portrettfoto av Nevrolog Gabriela Fortes

Nevrolog

Gabriela Fortes

– Jeg valgte yrket fordi jeg ville studere hvordan menneskekroppen fungerer, og for å kunne påvirke hvordan vi hjelper mennesker med nevrologiske sykdommer og skader i fremtiden, sier Gabriela Fortes.

Viktige egenskaper

For å arbeide som lege må du vere interessert i å hjelpe menneske. Du må ha gode kommunikasjonsevner og evna til å sjå kvar pasient som eit individ. Du må ha god vurderingsevne, ha evna til å handle raskt og takle eventuelle krisesituasjonar.

 

Lønn

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. De fleste finn ut kva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanningen. Spesialistutdanninga går føre seg mens du jobbar som lege.

De vanligste jobbene blant medisinutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763101 - Cand.med.-utdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med nevrologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221112 - NEVROLOG

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.