Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for restaurant og matfag 15. februar 2022

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgåvene til ernæringskokkar, tidlegare kalla for institusjonskokkar, er stort sett dei same som for restaurantkokkar. Den største forskjellen er at ernæringskokken har kunnskapar om tilberedning og servering av spesialkost. 

Ernæringskokken har kunnskap om å tilpassa mat og rettar etter ulike behov, allergiar, intoleransar, livsstilssjukdommar og kost i ulike livsfasar. 

Som ernæringskokk har du kunnskap om korleis du kan laga diettar til dei som er sjuke, og kva ein bør eta for å halda seg frisk.

Dette yrket handlar mykje om å gleda dei du lagar maten for, med freistande rettar som kan gi positive matopplevingar.

Du må òg ha kunnskapar om regelverket innanfor hygiene og HMS.

Vanlege arbeidsoppgåver for ernæringskokken:

  • laga menyar, som gjerne kan følgja årstidene
  • velja ut, kjøpa inn og behandla råvarer 
  • laga kald og varm mat, både spesialkost, kvardagsmat og selskapsmat
  • vask og renhold av kjøkken

Ein del institusjonskokkar jobbar turnus.

Ofte jobbar du tett saman med kostøkonomar, kliniske ernæringsfysiologar, helsefagarbeidarar og sjukepleiarar

Kor jobbar ernæringskokkar?

Som ernæringskokk kan du jobbe ved sentralkjøken eller storkjøken på sjukehus, sjukeheim eller andre helse- og omsorgsinstitusjonar. Du kan jobbe i personalkantiner, skolekantiner, barnehagar, skolar, Forsvaret, fengsel eller innanfor oljeindustrien.

Korleis er det å jobbe som ernæringskokk?

Intervjuer

Som ernæringskokk på et stort sykehus er kjøkkenredskapene tilpasset produksjonen. Anita Fogstad Løvli har den største vispen i hånden. Den er stor som en padleåre.

Ernæringskokk

Anita Fogstad Løvli

En interesse for hva mat betyr for helsen, spesielt når man er syk og svak gjorde at jeg valgte å bli ernæringskokk, sier Anita Fogstad Løvli.

Viktige eigenskapar for ein ernæringskokk

Ein ernæringskokk bør vere glad i å lage mat, vere nøyaktig og strukturert, samt kunne jobbe effektivt og planmessig. Kokkeyrket kan vere fysisk krevjande, derfor er det ein fordel å vere i god form. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner.

Kva tener ernæringskokkar?

Korleis utdannar du deg til ernæringskokk?

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Kva jobbar ernæringskokkutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 458106 - Institusjonskokkfaget, Vg3
  • 458116 - Ernæringskokkfaget, Vg3

Bedrifter: Kor jobbar ernæringskokkar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med ernæringskokkar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 5122131 - ERNÆRINGSKOKK
  • 5122105 - INSTITUSJONSKOKK

Andre yrke

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Fiskeoppdretter som holder opp en fisk han har henta opp fra merden bak.

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
En hovmester planlegger serveringen med servitører og kokker

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.
Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.
Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.
En konditor sprøyter ut kakedeig på en stekeplate

Konditor

Som konditor arbeider du med å lage, pynte og setje saman kaker av ulikt slag.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer éin- og fåcella organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.
Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.