Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 18. februar 2022

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..

Arbeidsoppgaver

Ambulansearbeidaren arbeider med akuttmedisin og er eit bindeledd mellom pasienten, sjukehuset og andre helsetenester. Som ambulansearbeidar er du på vakt og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade.

Vanlege arbeidsoppgåver for ambulansearbeidaren:

 • rykke ut og transportere pasientar mellom ulike institusjonar innan helsestell
 • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
 • undersøkje og identifisere svikt i vitale organfunksjonar hos pasientane
 • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasientar
 • vurdere kor alvorleg ein situasjon er og prioritere i situasjonar med fleire skadde
 • rapportere og dokumentere pasientopplysingar
 • kvalitetssjekke og halde ved like utrykkingskøyretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sjukdom kan ambulansearbeidarane vere dei fyrste personane pasienten kjem i kontakt med. Som fagarbeidar må du då kunne kjenne att teikn og symptom for å gi rett behandling. Det kan vere langt til næraste sjukehuset, og den medisinske hjelpa ambulansepersonalet utfører kan redde livet til pasienten.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeidaren tett med politi, brannvesensjukepleiarar og legar.

Arbeidet krev god fagleg kunnskap og høy etisk standard. Det stillast krav til god vandel.

Tittelen ambulansearbeidar er verna av loven, og det krev autorisasjon frå Helsedirektoratet for å utøve yrket. 

Kor jobbar ambulansearbeidarar?

I dag eig det offentlege helsestellet dei fleste ambulansetenestene. Det finst berre nokre få private ambulansetenester. 

Det er òg mogleg å arbeide offshore, i humanitære organisasjonar og i kriseområde. Meir spesifikt kan ambulansearbeidaren utøve faget sitt ved ulike transportmiddel, som bil, båt og fly og arbeide som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). 

Intervjuer

Ambulansearbeider Markus Wyller på jobb på ambulansestasjonen i Tønsberg.

Ambulansearbeider

Markus Wyller

Gjennom Tv-serier og nyhetsbildet har alle fått et forhold til yrket ambulansearbeider. – Mange misunner meg valget fordi jeg får motivasjon og energi av jobben, sier Markus Wyller.
Ambulansearbeider Amalie Kjærstad med lys hestehale og rød uniformsjakke

Ambulansearbeider

Amalie Kjærstad

Ambulansearbeider Amalie Kjærstad jobber med avansert førstehjelp og beskriver arbeidsplassen sin som et lite sykehus på hjul.

Viktige eigenskapar

Som ambulansearbeidar bør du ha god fysisk og psykisk helse. Du må ha gode samarbeidseigenskapar og samtidig kunne jobbe sjølvstendig. Du må vere flink til å kommunisere med kollegaer og pasientar. I tillegg må du vere ansvarsbevisst, ha evna til å ta raske avgjerder og kunne takle stress.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring. Det er eit yrkesfaglig løp med to år på skule og to år opplæring i bedrift.

Du kan òg ta ein bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic) på universitet eller høgskule. Autoriserte sjukepleiarar kan òg bli ambulansearbeidarar. Då blir det kravd to års praksis frå ambulansetenesta og du må ha fullført ein del kurs.

Det er mogleg å ta vidare utdanning på fagskule etter fagbrev.

Dei vanlegaste jobbane blant ambulansefagarbeidarar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 669966 - Bachelor, paramedisin, treårig
 • 669926 - Helseservicefag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 469901 - Ambulansefaget, Vg3

Bedrifter som ansetter ambulansearbeidarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med ambulansearbeidarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5139131 - AMBULANSEARBEIDER
 • 5139126 - AMBULANSEMEDHJELPER (UFAGLÆRT)
 • 5139125 - AMBULANSEBÅTFØRER
 • 5139122 - AMBULANSEPERSONELL
 • 5139118 - AMBULANSESJÅFØR
 • 1228118 - AMBULANSESJEF
 • 5139130 - HEMS-CREW

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.