Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 18. februar 2022

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..

Arbeidsoppgaver

Ambulansearbeidaren arbeider med akuttmedisin og er eit bindeledd mellom pasienten, sjukehuset og andre helsetenester. Som ambulansearbeidar er du på vakt og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade.

Vanlege arbeidsoppgåver for ambulansearbeidaren:

 • rykke ut og transportere pasientar mellom ulike institusjonar innan helsestell
 • gjennomføre akuttmedisinsk behandling
 • undersøkje og identifisere svikt i vitale organfunksjonar hos pasientane
 • pleie, vise omsorg og kommunisere med pasientar
 • vurdere kor alvorleg ein situasjon er og prioritere i situasjonar med fleire skadde
 • rapportere og dokumentere pasientopplysingar
 • kvalitetssjekke og halde ved like utrykkingskøyretøy og medisinsk utstyr

Ved akutt sjukdom kan ambulansearbeidarane vere dei fyrste personane pasienten kjem i kontakt med. Som fagarbeidar må du då kunne kjenne att teikn og symptom for å gi rett behandling. Det kan vere langt til næraste sjukehuset, og den medisinske hjelpa ambulansepersonalet utfører kan redde livet til pasienten.

På oppdrag samarbeider ambulansearbeidaren tett med politi, brannvesensjukepleiarar og legar.

Arbeidet krev god fagleg kunnskap og høy etisk standard. Det stillast krav til god vandel.

Tittelen ambulansearbeidar er verna av loven, og det krev autorisasjon frå Helsedirektoratet for å utøve yrket. 

Hvor jobber ambulansearbeidarar ?

I dag eig det offentlege helsestellet dei fleste ambulansetenestene. Det finst berre nokre få private ambulansetenester. 

Det er òg mogleg å arbeide offshore, i humanitære organisasjonar og i kriseområde. Meir spesifikt kan ambulansearbeidaren utøve faget sitt ved ulike transportmiddel, som bil, båt og fly og arbeide som AMK-operatør (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral). 

Intervjuer

Ambulansearbeider Markus Wyller på jobb på ambulansestasjonen i Tønsberg.

Ambulansearbeider

Markus Wyller

Gjennom Tv-serier og nyhetsbildet har alle fått et forhold til yrket ambulansearbeider. – Mange misunner meg valget fordi jeg får motivasjon og energi av jobben, sier Markus Wyller.
Ambulansearbeider Amalie Kjærstad med lys hestehale og rød uniformsjakke

Ambulansearbeider

Amalie Kjærstad

Ambulansearbeider Amalie Kjærstad jobber med avansert førstehjelp og beskriver arbeidsplassen sin som et lite sykehus på hjul.

Viktige egenskaper

Som ambulansearbeidar bør du ha god fysisk og psykisk helse. Du må ha gode samarbeidseigenskapar og samtidig kunne jobbe sjølvstendig. Du må vere flink til å kommunisere med kollegaer og pasientar. I tillegg må du vere ansvarsbevisst, ha evna til å ta raske avgjerder og kunne takle stress.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring. Det er eit yrkesfaglig løp med to år på skule og to år opplæring i bedrift.

Du kan òg ta ein bachelor i prehospitalt arbeid (paramedic) på universitet eller høgskule. Autoriserte sjukepleiarar kan òg bli ambulansearbeidarar. Då blir det kravd to års praksis frå ambulansetenesta og du må ha fullført ein del kurs.

Det er mogleg å ta vidare utdanning på fagskule etter fagbrev.

De vanligste jobbene blant ambulansefagarbeidarar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 669966 - Bachelor, paramedisin, treårig
 • 669926 - Helseservicefag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 469901 - Ambulansefaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ambulansearbeidarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5139131 - AMBULANSEARBEIDER
 • 5139126 - AMBULANSEMEDHJELPER (UFAGLÆRT)
 • 5139125 - AMBULANSEBÅTFØRER
 • 5139122 - AMBULANSEPERSONELL
 • 5139118 - AMBULANSESJÅFØR
 • 1228118 - AMBULANSESJEF

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.