Kvalitetssikret av NTL, Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal) 25. februar 2019

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.

Arbeidsoppgaver

Stillingane i staten er delt inn i ulike kategoriar. Innhaldet og ansvaret i jobben avgjer tittelen. Desse titlane finn du på alle arbeidsplassar i staten, uavhengig av fagfelt. Ofte bruker ein andre namn om titlane. Alle medarbeidarar har like fullt ein stillingstittel som seier noko om innhald og lønn.

Arbeider du som rådgivar i staten kan stillingstittelen vere:

 • rådgivar
 • seniorrådgivar

På same måte finst det ulike titlar for konsulentar i staten, leiarar, forskarar, andre kontormedarbeidarar, med fleire. I tillegg til dei generelle stillingstitlane finst det somme titlar som berre blir brukt i enkelte departement eller verksemder i staten.

Arbeidsoppgåvene vil variere etter kvar du jobbar i staten.

Vanlege arbeidsoppgåver for rådgivarar i offentleg sektor kan vere:

 • Ein rådgivar kan utføre analysar og vurderingar. Han eller ho kan også komme med forslag til løysingar.
 • Andre oppgåver kan vere opplæring, klargjering eller førebuing av saker for leiinga.

 

Stillinga som rådgivar inneber vanlegvis ikkje vanleg saksbehandling. Tittelen "rådgivar" vert brukt litt forskjellig i ulike delar av landet. I nokre tilfelle får man ikkje tittelen som rådgivar med mindre ein har oppgåver som krev at man tek sjølvstendige avgjersler, og høgare utdanning.

Som seniorrådgivar har du som oftast ei friare rolle, og du jobbar tidt som rådgivar for leiarar. Ein karriere som seniorrådgivar kan vere eit alternativ til det å bli leiar.

Titlane konsulent, rådgivar og seniorrådgivar blir også brukt i det private næringslivet. Sjå eiga yrkesskildring av konsulent.

Intervjuer

Portrett Anne Kristine Johannson Larsen – Rådgiver – Konsulent i offentlig sektor

Rådgiver i offentlig sektor

Anne Kristine Johannson Larsen

Anne Kristine Johannson Larsen føler at hun har en viktig jobb som rådgiver i Utlendingsnemnda (UNE).

Viktige egenskaper

Som rådgivar i staten bør du vere strukturert og analytisk. Du bør kunne uttrykke deg godt både munnleg og skriftleg. 

Lønn

Utdanning

Rådgivartitlane er ikkje verna. Du treng derfor inga spesiell utdanning for å bli ein rådgivar. Du bør like fullt ha ei bachelorgrad. For å få ei stilling som seniorrådgivar bør du i tillegg ha utdanning på masternivå eller relevant erfaring/realkompetanse.

Rådgivarar kan ha bakgrunn frå til dømes samfunnsfag, økonomi, juss eller anna administrativ og organisatorisk utdanning. Jobbar du som rådgivar innan spesielle område, som til dømes skogbruk, transport eller kultur, kan ei utdanning frå desse fagområda vere relevant.

Opptakskrav
For å ta høgare utdanning må du ha generell studiekompetanse.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med rådgivarar i offentleg sektor

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3310110 - RÅDGIVER (GRUNNSKOLE)
 • 2419119 - SENIORRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADM.)
 • 2419114 - RÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419113 - SPESIALRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411118 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411107 - RÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411106 - SPESIALRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.