Kvalitetssikret av Advokatforeningen 21. mai 2021

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.

Arbeidsoppgaver

Jobben til ein advokat handlar ofte om å vurdere ei sak som klienten kjem med og gi råd om korleis ein kan følge opp saka. Viss advokaten har privatpersonar som klientar kan sakene gjelde til dømes spørsmål om arv, skilsmisse eller nabokonfliktar.

Advokatar som arbeider med forretningsjuss og har verksemder og store selskap som kundar, blir mellom anna brukt som rådgjevarar i forhandlingar og når ein skriv avtalar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein advokat kan vere:

 • gi rettslege råd om kva som er lov og ikkje lov
 • føre forhandlingar med ein motpart
 • forme juridiske dokument, som til dømes testament, ektepakter, kontraktar o.l.
 • representere klientar i sivile rettssaker
 • forsvare tiltala i straffesaker
 • representere ofra i straffesaker (støtteadvokat)

Nokre advokatar arbeider med strafferett, anten som forsvarsadvokatar eller som støtteadvokatar. Desse oppdraga er betalte av det offentlege, men advokatane arbeider i eigne firma og er ikkje tilsette i staten.

Du kan også jobbe som bedriftsadvokat, det vil seie at du er tilsett i bedrifta du jobbar for. Som organisasjonsadvokat er du tilsett i ein organisasjon, og utfører oppdrag for medlemmene i organisasjonen.

Advokatar i offentleg sektor kan til dømes arbeide som politiadvokat, statsadvokat, riksadvokat eller som ein annan type advokat for staten. Då vil ein representere staten og staten sine interesser. Du kan òg jobba som kommuneadvokat, og representera interessene til kommunen.

Ofte kan ein løyse klienten si sak utan å gå til ein domstol. Nokre gonger skjer dette gjennom mekling, og mange advokatar har etterutdanning innan advokatmekling.

Dersom ei konflikt berre let seg løyse ved å ta ho til retten, vil det vere ein advokat som fører saka. Båe partar i ei konflikt vil da ha ein advokat til å representere seg, og advokaten sin jobb er å framføre dei beste argumenta for sin klient.

Nokre advokatar er allmennpraktikarar og tek saker innan dei fleste rettsområde, til dømes innan familierett, pengekrav, kontraktsrett, fast eigedom og strafferett. Andre arbeider spesialisert med einskilde rettsområde, som til dømes EØS-rett, patentrett eller selskapsrett. 

Hvor jobber advokatar ?

Som advokat kan du jobbe både i privat og offentleg sektor. Advokatar i privat sektor arbeider i advokatfirma, i private verksemder eller organisasjonar. Mange startar òg si eiga advokatverksemd og driv denne anten åleine eller i fellesskap med andre advokatar.

I det offentlege arbeider advokatar til dømes hjå Regjeringsadvokaten eller som advokatar i store kommunar.

Intervjuer

En mann i gul t-skjorte og grønn skjorte smiler mot kamera.

Advokat

Fredrik Reinsborg

– Jeg liker å ta imot folk og høre deres historier. Når jeg får saken er det motiverende å kunne hjelpe de, sier advokat Fredrik Reinsborg.

Advokat

Hanne Elmenhorst

– Som advokat må du være god på å skille den viktige informasjonen fra den mindre viktige informasjonen, sier advokat Hanne Elmenhorst.
Portrettbilde advokat Hege Stenkløv

Advokat

Hege Robudal Stenkløv

– Det jeg liker aller best med yrket, er å bidra til å løse problemet eller utfordringen folk kommer til oss med, forteller Hege Robudal Stenkløv.

Viktige egenskaper

Som advokat er det viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftleg og munnleg, samt ha ei god evne til å forstå skriftleg og munnleg framstilling. Det hjelper òg å vere kritisk og sjølvstendig. Ein advokat bør dessutan ha gode mellommenneskelege evner, sidan yrket inneber mykje kontakt med andre menneske. I tillegg må du ha grunnleggande respekt for rettssystemet og å overhalde lover og reglar.

Lønn

Utdanning

Når du er ferdig utdanna som jurist, kan du velje å gå vidare for å bli advokat. Det vanlegaste vil da vere å søke jobb som advokatfullmektig. Dette er ei læretid der du utfører mange av dei same arbeidsoppgåvene som ein advokat gjer, under rettleiing av ein advokat (prinsipal). 

For å få tittelen advokat treng du eit advokatløyve. I tillegg til fullført juristutdanning er det fleire formelle krav før du kan få advokatløyve. Les meir hos Advokatforeningen

Etter- og vidareutdanning
Alle advokatar som er medlem i Advokatforeininga, må ta etterutdanning i form av kurs. Det blir stilt krav om 80 timar med etterutdanning i løpet av ein femårsperiode, og nokre av kurstimane må handle om yrkesetikk. 

 

De som jobber som advokatar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant juristutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 737908 - Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig
 • 737906 - Master of Laws, maritime law
 • 737905 - Master of Laws, information and communication technology law
 • 737904 - Master of Laws, public international law
 • 737102 - Master, rettsvitenskap, femårig
 • 737101 - Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med advokatar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2523111 - FØRSTEKRIGSADVOKAT
 • 2523109 - KRIGSADVOKAT
 • 2523108 - GENERALADVOKAT
 • 2523107 - FØRSTESTATSADVOKAT
 • 2523104 - STATSADVOKAT
 • 2523103 - POLITIADVOKAT
 • 2521112 - TRAINEE (ADVOKATKONTOR)
 • 2521110 - KOMMUNEADVOKAT
 • 2521106 - ADVOKAT
 • 2521105 - SENIORADVOKAT
 • 1227202 - REGJERINGSADVOKAT
 • 1210189 - ASSISTERENDE RIKSADVOKAT
 • 1210188 - ASSISTERENDE REGJERINGSADVOKAT
 • 1120118 - RIKSADVOKAT

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.
Journalist intervjuer kvinne

Journalist

Journalisten samlar inn informasjon og formidlar han vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.