Gjennomgått i samarbeid med Norsk gynekologisk forening 15. november 2023

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdommar og fødselshjelp.

Arbeidsoppgaver

Ordet gynekologi betyr læra om kvinner. Gynekologar er legar som har spesialisert seg i kvinnesjukdommar og fødselshjelp.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein gynekolog:

  • følge opp risikosvangerskap ved hjelp av ultralyd
  • forløysing (altså sjølve føldselen) med keisersnitt eller fødselsstong viss det oppstår vanskar under føldselen
  • hjelpe kvinner som har plager og sjukdommar i underlivet, til dømes smertar, blødingar eller problem med vannlatning (urinering)
  • utføre operasjonar på livmor og eggstokkar
  • oppdage og behandle kreftsjukdommar i underlivet hos kvinner
  • hjelpe par som har problem med å bli gravide


    Som gynekolog kan du også drive med forsking.

I dette yrket må du vere innstilt på å halde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling.

Kor jobbar gynekologar?

Som gynekolog jobbar du ved et sjukehus eller ved private klinikkar og praksisar. I tillegg kan du arbeide ved for eksempel offentlege kontor eller for humanitære organisasjonar. Mange jobbar også som forskarar.

Intervjuer

Gynekolog Fadumo Omar Ali er avbildet foran en ultralydskjerm på kontoret sitt

Gynekolog

Fadumo Omar Ali

Det gir meg en uendelig glede å kunne bidra til at et ufrivillig barnløst par lykkes med å få et svært etterlengtet barn, sier gynekolog og fertilitetslege Fadumo Omar Ali.

Viktige eigenskapar

Ein gynekolog arbeider med pasientar kvar dag og du bør derfor like å arbeide med menneske. Du må ha evna til å sjå kvar pasient som et individ. Du må også ha gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner og god vurderingsevne.

 

 

Lønn

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsetja i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Han består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

Dei neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. Dei fleste finn ut kva slags spesialist dei vil bli når dei går på medisinstudiet, og mange byte òg spesialisering undervegs i spesialistutdanninga. Spesialistutdanninga går føra seg mens du jobbar som lege.

Dei vanlegaste jobbane blant medisinutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 7631 - Medisin

Bedrifter som ansetter gynekologar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med gynekologar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 2221106 - GYNEKOLOG

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.