Kvalitetssikret av Apotekforeningen 08. november 2022

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.

Arbeidsoppgaver

Yrket farmasøyt har to verna titlar:

Hovudforskjellen på dei to yrkestitlane, er lengda på utdanninga og at som provisorfarmasøyt har du moglegheit for å bli apotekar. 

Reseptarfarmasøyten har ein treårig bachelorgrad i farmasi. Provisorfarmasøyten har ein femårig mastergrad i farmasi.

Som farmasøyt jobbar du tett saman med apotekteknikaren og anna helsepersonell.

Kor jobbar farmasøytar?

Mange farmasøytar jobbar i apotek, enten vanleg apotek eller sjukehusapotek. Som farmasøyt kan du også jobbe i legemiddelindustrien, på sjukehus, i offentleg forvaltning eller med forsking og undervisning. 

Intervjuer

Smilende Kvinne med langt ,bølgende mørkeblondt hår, hvit pologenser og brun jakke.

Farmasøyt

Songul Yilmaz

På skolen var Songul Yilmaz glad i realfag. Nå jobber hun som farmasøyt og gir råd og veiledning om riktig legemiddelbruk.

Viktige eigenskapar

Som farmasøyt er det lurt å ha interesse for realfag. Du bør like å jobbe med menneske, og vere flink til å kommunisere med kundar. Du må vere ansvarleg, sjølvstendig og nøyaktig. Du liker å arbeide både sjølvstendig og saman med andre. 

Lønn

Utdanning

Utdanninga til reseptarfarmasøyt er eit treårig studium. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemiddel i apotek. For å bli provisorfarmasøyt må du ha ein mastergrad i farmasi, som er ei femårig utdanning.

Dei vanlegaste jobbane blant farmasiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 766104 - Master, farmasi for reseptarer, treårig
 • 766103 - Master, farmasi, femårig
 • 766102 - Tilleggsutdanning, farmasøyter
 • 766101 - Cand.pharm.-utdanning
 • 669911 - Reseptarutdanning, 2½-årig
 • 666201 - Bachelor, reseptar-/farmasiutdanning, treårig

Bedrifter som ansetter farmasøytar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med farmasøytar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2224106 - PROVISORFARMASØYT
 • 3228102 - FARMASØYT (RESEPTARUTDANNET)
 • 3228101 - RESEPTAR
 • 2224109 - FØRSTEFARMASØYT
 • 2224108 - FØRSTEPROVISOR
 • 2224104 - SYKEHUSFARMASØYT
 • 2224102 - FARMASØYT (CAND.PHARM)

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.