Kvalitetssikret av Norsk taxiforbund 15. november 2022

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerar.

Arbeidsoppgaver

Ein taxisjåførar fraktar passasjerar og får vanlegvis informasjon og oppdrag via ein taxisentral. Du treng ikkje vera tilknytt ein taxisentral, men då må du ha eit drosjeløyve.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein taxisjåfør:

 • fraktar passasjerar mot betaling
 • følgje med på beskjedar frå taxisentralen om kva kundar som skal hentast kvar
 • hjelpa passasjerar med å lasta inn og ut bagasje
 • yta god service gi assistanse til kundar som har behov for det, eksempelvis personar med nedsett funksjonsevne

Du må ha god kunnskap om trafikken og tenka trygging og komfort i alle fasar av arbeidet. Du må òg ha god lokalkunnskap om løyvedistriktet ditt. Dersom du eig eigen taxi, må du òg ha kunnskap om økonomi, dataverktøy og bil. For å verte taxisjåfør må du ha drosjesjåførkompetanse. Han består av ein teoriprøve og ei eigen oppkøyring på ein av Statens vegvesen sine trafikkstasjonar. DU kan lese meir om teoriprøven for drosjesjåførkompetanse på Statens vegvesen sine heimesider.

Hvor jobber taxisjåførar?

Taxisjåførar er tilsette av taxieigarar, som i dei fleste tilfelle er knytte til ein taxisentral. Dersom du har taxiløyvekurs, kan du også eige ein eigen drosje og starte ei eiga verksemd, dersom du tar eit taxiløyvekurs.

Intervjuer

Portrettbilde av taxisjåfør Ali Nadim Rehman

Taxisjåfør

Ali Nadim Rehman

– Det er kjempegode muligheter til å bli taxisjåfør, de trengs hele tiden, sier Ali Nadim Rehman.

Viktige egenskaper

Som taxisjåfør må du fyrst og fremst like å køyre bil. I tillegg må du takle stressande situasjonar og ha ei positiv innstilling til menneske. Du bør kunne handtere menneskelege og trafikale utfordringar på ein god måte.

Lønn

Utdanning

Du treng inga formell utdanning for å bli taxisjåfør, men for å ha lov til å køyra taxi må du få utskrive køyresetelen til politiet i tillegg til førarkort. Viss det er første gangen du skal ha køyresetel må du først gjennomføra vegvesenets drosjesjåføreksamen.

Når du har fått køyresetel kan du søka jobb hos ein drosjeeigar eller ein taxisentral. Ulike taxisentral kan i tillegg ha ulike krav til kurs.

Dersom du sjølv ønsker å starta ei eiga bedrift og eiga eigen taxi, må du søka om drosjeløyve. Det er fylkeskommunen som gir ut drosjeløyve, og både enkeltmannsforetak og selskap kan søka om løyve. Når du har fått løyvet, kan du køyra for deg sjølv eller vera knytt til ein drosjesentral.

Etter- og vidareutdanning
Dersom du ønskjer å starte ei eiga verksemd eller ha ein eigen taxi, kan du ta eit taxiløyvekurs. Du må oppfylle ei rekkje krav for å få taxiløyve. For å få innfridd søknad om taxiløyve krev ein at du har god vandel, ordna økonomi, fullført teoretisk opplæring og vanlegvis minst to års praksis som taxisjåfør (kan i visse tilfelle sjåast bort frå).

Bedrifter som ansetter taxisjåførar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med taxisjåførar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 8321109 - TAXISJÅFØR
 • 8321107 - RESERVESJÅFØR (DROSJE)
 • 8321103 - SJÅFØR (DROSJE)
 • 8321102 - DROSJESJÅFØR
 • 8321101 - BUDSJÅFØR
 • 8321101 - BUDSJÅFØR
 • 8321105 - PIZZASJÅFØR
 • 8321106 - SJÅFØR (BUDBIL)

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Bussjåfør kjører inn på busstasjon

Bussjåfør

Som bussjåfør er den viktigaste oppgåva di å transportere passasjerar på ein trygg, miljøvennleg og komfortabel måte.