Kvalitetssikret av Samfunnsøkonomene 13. oktober 2022

Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.

Arbeidsoppgaver

Ein samfunnsøkonom skal kunne sjå heilskapleg på økonomien i samfunnet. Som samfunnsøkonom kan du jobbe med både mikroøkonomi og makroøkonomi.

Mikroøkonomi vil seie korleis hushald og bedrifter tilpassar seg marknaden og korleis knappe ressursar blir brukt. Makroøkonomi vil seie større einingar, for eksempel samanhengar mellom nasjonalprodukt, rentenivå, arbeidsløyse og inflasjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein samfunnsøkonom:

 • gi råd til myndigheitene, om til dømes offentlege utgifter, arbeidsmarknadstiltak og næringspolitikk
 • utarbeide framskrivingar av til dømes rente og arbeidsmarknaden eller arbeidsløyse
 • sjå til at samfunnsøkonomiske omsyn blir tekne vare på i regelverk, til dømes innan skatt og konkurransepolitikk
 • bidra til eit godt fagleg grunnlag gjennom tal- og utgreiingsarbeid
 • skriva notat, artiklar og rapportar og presentera dei

Ein samfunnsøkonom kan jobbe innanfor ei rekke område og arbeidsoppgåvene varierer etter kvar du arbeidar. 

I det private næringslivet arbeider samfunnsøkonomane med å føresei den økonomiske utviklinga ved bruk av makroøkonomiske modellar og ved å forklare problemstillingar gjennom konsulentverksemd og oppdragsforsking.

I offentleg sektor er pengepolitikk, finanspolitikk, finansmarknad, arbeidsmarknad, energi og næring eksempel på ulike arbeidsområde.

Merk at skilnaden mellom samfunnsøkonomar og andre økonomar er kva som studerast. Grovt sett har verksemdøkonomar verksemda som studieobjekt, medan samfunnsøkonomar har økonomien i samfunnet som studieobjekt.

Samfunnsøkonom er ikkje ein beskytta tittel.

Hvor jobber samfunnsøkonomar ?

Samfunnsøkonomar jobbar ofte i den delen av den offentlege sektoren som har ansvaret for makroøkonomisk politikk og modellframskrivingar, som for eksempel Finansdepartementet, Noregs Bank, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. Samfunnsøkonomar jobbar også i mikroorienterte departement og etatar, som Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Konkurransetilsynet, NAV og NVE.

Mange samfunnsøkonomar jobbar også i private sektor. Store bankar og andre finansinstitusjonar har ofte eigne makroøkonomar. Næringslivet sysselsetter også samfunnsøkonomar med spesialisering på andre område, til dømes føretaks- og ressursøkonomi. Andre store arbeidsgivarar er konsulentselskap og private forskingsinstitusjonar.

Intervjuer

Gards jobb i NITO er å vurdere medlemmenes innspill til styresmaktene i klima -og miljøpolitiske saker.

Samfunnsøkonom

Gard Løken Frøvoll

– Samfunnsøkonomien gir noen nyttige briller å analysere samfunnet gjennom, og dette er briller man har glede av hele livet, sier Gard.

Viktige egenskaper

Samfunnsøkonomen bør ha eit analytisk anlegg. Han bør vere flink til å finne kjernen i samansette problemstillingar og flink til å sjå ulike saker i ein større samanheng. Det er viktig å trivast med matematikk.

 

 

Lønn

Utdanning

 

 

De vanligste jobbene blant samfunnsøkonomiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 734903 - Mag.art.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734902 - Høyere avdeling for siviløkonomer, samfunnsøkonomi
 • 7349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 734104 - Master, samfunnsøkonomi, femårig
 • 734103 - Master, samfunnsøkonomi, toårig
 • 734102 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 734101 - Cand.oecon.-utdanning, samfunnsøkonomi
 • 7341 - Samfunnsøkonomi

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med samfunnsøkonomar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2541143 - FORSKER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541140 - UTREDNINGSLEDER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541139 - RÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541118 - SOSIALØKONOM
 • 2541115 - ØKONOMIRÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI)
 • 2541102 - SAMFUNNSØKONOM

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.