Gjennomgått i samarbeid med Ortopeditekniske virksomheters landsforbund 24. november 2023

Ortopediingeniør

Ortopediingeniøren utviklar og tilpassar protesar og andre ortopediske hjelpemiddel.

Arbeidsoppgaver

Ein ortopediingeniør forma ut og tilpassar tekniske hjelpemiddel som kan kompensera for eller betra ein nedsett rørslefunksjon. Desse hjelpemidla kan vera protesar som erstattar eller støttar ein kroppsdel, ortosar eller til dømes ortopedisk fottøy som kan korrigera eller avlasta gonge.

Ortopediingeniøren vurderer livssituasjonen, funksjonshemminga og helsetilstanden til kvar enkelt pasient for å finne ut kva hjelpemiddel som passar best.

Vanlege arbeidsoppgåver for ortopediingeniøren:

  • analysere og vurdere funksjonsevne og behov for ortopediske hjelpemiddel
  • ta mål, avstøypingar, og gi form til protesar, ortosar og ortopedisk fottøy
  • samarbeide med ortopeditekniker om å lage hjelpemidla
  • samarbeide med andre yrkesgrupper og pasienten sjølv for å komme fram til eit best mogleg resultat
  • kombinere kunnskap om sjukdomslære, anatomi, biomekanikk og materiallære

Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med pasienten sjølv og andre fagpersonar, som ortopediteknikerfysioterapeut, ergoterapeut og lege.

I dette yrket må du ha både teknisk og medisinsk kompetanse.

Kor jobbar ortopediingeniørar?

Som ortopediingeniør jobbar du i offentlege og private ortopedtekniske bedrifter, hos leverandørar av produkt til bransjen, på større sjukehus eller som lærar ved ortopediingeniørutdanninga.

Ortopediingeniørar jobbar også ved bedrifter som sel medisinsk og teknisk utstyr. Også organisasjonar for funksjonshemma, andre område innan helsevesenet eller hjelpeorganisasjonar har bruk for ortopediingeniørar. 

Bli med ein ortopediingeniør på jobb

Korleis er det å jobbe som ortopediingeniør?

Intervjuer

Ung kvinne kledd i blått.

Ortopediingeniør

Rakel Morbech

- Det er stor stas å se at hjelpemidlene jeg lager forenkler livet til barn med cerebral parese, smiler Rakel.
Ortopedingeniør Tom Robertson portrett

Ortopediingeniør

Tom Robertson

– For at ingeniøren skal kunne lage et bra produkt, er det viktig med både tid og tillit, forteller Tom Robertson.

Viktige eigenskapar for ein ortopediingeniør

Du må vere interessert i å arbeide med rehabilitering av menneske. Jobben med å forme ut hjelpemiddel krev at du er kreativ, løysingsorientert og nøyaktig. Vidare bør du ha gode empatiske og kommunikative evner, sidan du samarbeider nært med både pasientar og fagpersonar.

 

 

Kva tener ortopediingeniørar?

Korleis utdannar du deg til ortopediingeniør?

For å bli ortopediingeniør treng du ein treårig bachelorgrad i ortopediingeniørfag. I Noreg finst dette studiet ved Oslo Met (tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus).

Les meir om studiet

For å bli offentleg godkjend som ortopediingeniør må du ha vore i turnusteneste i to år. Eitt av åra må avtenast i Noreg, medan resten kan takast i utlandet. 

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta mastergrad innanfor ortopediingeniørfag i utlandet. I Noreg kan du ta ein master i helsevitskap og master i rehabilitering.

Kva jobbar ortopediingeniørutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 669939 - Bachelor, ortopediingeniørfag, treårig
  • 669908 - Ortopediingeniør, treårig

Bedrifter: Kor jobbar ortopediingeniørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med ortopediingeniørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 3119133 - ORTOPEDIINGENIØR
  • 3119132 - LEDENDE ORTOPEDIINGENIØR

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren planlegg og gjennomfører aktivitetar for ulike brukarar.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.