Kvalitetssikret av Samfunnsviterne 15. november 2022

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som ein del av ei gruppe, og brukar dette til å forstå korleis menneske fungerer saman.

Arbeidsoppgaver

Sosiologar studerer forholdet mellom menneske. Sosiologen sitt arbeid går ut på å undersøke ulike sider av eit samfunn og korleis menneske formar samfunnet rundt seg.

Det finst mange ulike retningar innan sosiologi, og sosiologar spesialiserer seg gjerne innan ei eller fleire retningar.

Nokre retningar innan sosiologi:

 • funksjonalisme – korleis handlingar og institusjonar har ein funksjon eller rolle i sosiale samanhengar
 • sosialpsykologi – korleis tankar, kjensler og åtferd blir påverka av andre
 • økonomisk sosiologi – handlar om økonomi og samfunn
 • politisk sosiologi – korleis kultur og andre sosiale strukturar påverkar politikken
 • arbeids- og velferdssosiologi
 • historisk sosiologi 
 • mediesosiologi – handlar om rolla til media i samfunnet og om kva rolle media speler for relasjonar mellom menneske
 • rettssosiologi – funksjonen til rettssystemet og utforming i og av samfunnet. 
 • kjønnssosiologi – kjønn og samfunn

Sosiologar er som regel ikkje tilsette som sosiologar, men kan arbeide som mellom anna saksbehandlarar, forskarar, prosjektleiarar og anna.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver for sosiologar kan vera:

 • skriva notat, rapportar og utgreiingar
 • samla inn, analysera og tolka statistiske data, og omarbeida dei for offentleg publisering
 • analysere korleis politiske avgjerder eller økonomisk utvikling påverkar samfunnet, sosiale relasjonar eller for individet
 • formulere og analysera alternative løysingar på samfunnsmessige/sosiale/individuelle utfordringar
 • prosjektarbeid og prosjektstyring
 • gjennomføre kvalitative undersøkingar, analysar og evalueringar
 • undervise studentar og drive forskings- og utviklingsarbeid

Dei sosiologiske forskingsmiljøa står mellom anna bak prosjekt innan norsk samfunnsvitskap, som Kvinneforskingsprogrammet og Levekårsundersøkingane.

Hvor jobber sosiologar ?

Sosiologar finn du innan både privat og offentleg sektor. Døme på yrke kan vera forskar, rettleiar, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidar, rådgivar, politisk rådgivar, HR-rådgivar og prosjektkoordinator.

Intervjuer

Portrett av sosiolog Silje Bringsrud Fekjær

Sosiolog

Silje Bringsrud Fekjær

– De aller fleste sosiologer får seg jobb, men man får kanskje ikke akkurat den jobben man så for seg, Silje Bringsrud Fekjær.

Viktige egenskaper

For å bli sosiolog må du vere glad i å tileigne deg teoretisk kunnskap. Du må vere samfunnsengasjert, nysgjerrig og ha analytisk evne.

Lønn

Utdanning

For å bli sosiolog kan du velje mellom ulike studieretningar innan samfunnsfag.

De vanligste jobbene blant sosiologiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 7321 - Sosiologiske fag
 • 632102 - Bachelor, sosiologi, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med sosiologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2542113 - RÅDGIVER (SOSIOLOGI)
 • 2542111 - PLANLEGGER (SOSIOLOGI)
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542107 - SENIORRÅDGIVER (SAMFUNNSFAG/POLITIKK, PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542103 - SOSIOLOG

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.