Gjennomgått i samarbeid med Samfunnsviterne 15. november 2022

Sosiolog

Sosiologen har kunnskap om mennesket som individ og mennesket som ein del av ei gruppe, og brukar dette til å forstå korleis menneske fungerer saman.

Arbeidsoppgaver

Sosiologar studerer forholdet mellom menneske. Sosiologen sitt arbeid går ut på å undersøke ulike sider av eit samfunn og korleis menneske formar samfunnet rundt seg.

Det finst mange ulike retningar innan sosiologi, og sosiologar spesialiserer seg gjerne innan ei eller fleire retningar.

Nokre retningar innan sosiologi:

 • funksjonalisme – korleis handlingar og institusjonar har ein funksjon eller rolle i sosiale samanhengar
 • sosialpsykologi – korleis tankar, kjensler og åtferd blir påverka av andre
 • økonomisk sosiologi – handlar om økonomi og samfunn
 • politisk sosiologi – korleis kultur og andre sosiale strukturar påverkar politikken
 • arbeids- og velferdssosiologi
 • historisk sosiologi 
 • mediesosiologi – handlar om rolla til media i samfunnet og om kva rolle media speler for relasjonar mellom menneske
 • rettssosiologi – funksjonen til rettssystemet og utforming i og av samfunnet. 
 • kjønnssosiologi – kjønn og samfunn

Sosiologar er som regel ikkje tilsette som sosiologar, men kan arbeide som mellom anna saksbehandlarar, forskarar, prosjektleiarar og anna.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver for sosiologar kan vera:

 • skriva notat, rapportar og utgreiingar
 • samla inn, analysera og tolka statistiske data, og omarbeida dei for offentleg publisering
 • analysere korleis politiske avgjerder eller økonomisk utvikling påverkar samfunnet, sosiale relasjonar eller for individet
 • formulere og analysera alternative løysingar på samfunnsmessige/sosiale/individuelle utfordringar
 • prosjektarbeid og prosjektstyring
 • gjennomføre kvalitative undersøkingar, analysar og evalueringar
 • undervise studentar og drive forskings- og utviklingsarbeid

Dei sosiologiske forskingsmiljøa står mellom anna bak prosjekt innan norsk samfunnsvitskap, som Kvinneforskingsprogrammet og Levekårsundersøkingane.

Kor jobbar sosiologar?

Sosiologar finn du innan både privat og offentleg sektor. Døme på yrke kan vera forskar, rettleiar, informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidar, rådgivar, politisk rådgivar, HR-rådgivar og prosjektkoordinator.

Intervjuer

Portrett av sosiolog Silje Bringsrud Fekjær

Sosiolog

Silje Bringsrud Fekjær

– De aller fleste sosiologer får seg jobb, men man får kanskje ikke akkurat den jobben man så for seg, forteller Silje.

Viktige eigenskapar

For å bli sosiolog må du vere glad i å tileigne deg teoretisk kunnskap. Du må vere samfunnsengasjert, nysgjerrig og ha analytisk evne.

Lønn

Utdanning

For å bli sosiolog kan du velje mellom ulike studieretningar innan samfunnsfag.

Dei vanlegaste jobbane blant sosiologiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 632102 - Bachelor, sosiologi, treårig
 • 732101 - Cand.philol.-utdanning, sosiologiske fag
 • 732102 - Cand.polit.-utdanning, sosiologiske fag
 • 732103 - Cand.sociol.-utdanning, sosiologiske fag
 • 732105 - Hovedfagskandidat, sosiologi
 • 732104 - Mag.art.-utdanning, sosiologiske fag
 • 732106 - Master, sosiologi, toårig
 • 832101 - Dr.philos.-utdanning, sosiologiske fag
 • 632103 - Bachelor, kjønn, feminisme og likestilling, treårig
 • 632104 - Kjønn, feminisme og likestilling, lavere nivå
 • 632101 - Sosiologiske fag, lavere nivå
 • 832102 - Dr.polit.-utdanning, sosiologiske fag
 • 832103 - Lic.philos.-utdanning, sosiologiske fag
 • 737907 - Master, rettssosiologi, toårig
 • 832104 - Ph.d.-program, sosiologi

Bedrifter som ansetter sosiologar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med sosiologar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2542103 - SOSIOLOG
 • 2542113 - RÅDGIVER (SOSIOLOGI)
 • 2542111 - PLANLEGGER (SOSIOLOGI)
 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542107 - SENIORRÅDGIVER (SAMFUNNSFAG/POLITIKK, PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2519105 - TRENDFORSKER

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.