Kvalitetssikret av Samfunnsviterne 15. november 2022

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Arbeidsoppgaver

Som kriminolog analyserer du ei rekke sosiale fenomen knytt til kriminalitet, for eksempel narkotikakontroll, vald, rus, gjengkriminalitet, psykiatri og straff.

Det er vanleg at kriminologar spesialiserer seg innan eitt eller fleire tema. Du får då svært detaljert kunnskap om eitt samfunnsproblem eller eitt samfunnsfenomen, og mange kriminologar deltek aktivt i den kriminalpolitiske debatten.

Arbeidsoppgåvene for ein kriminolog vil variere mykje avhengig av arbeidsplass. 

Nokre døme på arbeidsoppgåver kan vera:

 • saksbehandling
 • forsking 
 • prosjektarbeid, for eksempel å senke ungdomskriminaliteten i ein kommune, hindre at tidlegare innsette gjer nye lovbrot etter dei er lauslatne og liknande.
 • arbeidsoppgåver innan helse og omsorg, mellom anna med kriminalomsorg og rusproblematikk.

Som regel blir ikkje kriminologar tilsett med stillingstittelen "kriminolog", men med tittelen "rådgivar", "konsulent" eller "saksbehandlar".

Kriminologar arbeider gjerne tett saman med andre yrkesgrupper, mellom andre statsvitarar, sosiologar, juristar og sosionomar.

Hvor jobber kriminologar ?

Mange kriminologar arbeider i sosialsektoren, kriminalomsorga og offentleg forvalting. Kriminologar kan arbeide for eksempel i Politiet, fengselsvesenet, ideelle organisasjonar eller krisesenter.

Intervjuer

Kriminolog Marte Lie Røtting jobber for NAV med Covid-19 kompensasjoner.

Kriminolog

Marte Lie Røtting

Kriminolog Marte jobber med at alle skal få rett lønnskompensasjon under og etter pandemien. Det er mange rutiner å få på plass og en like ny situasjon for NAV som for alle oss andre.

Viktige egenskaper

Du må vere samfunnsengasjert. Som kriminolog må du vere ansvarsmedviten og ha evne til å setje seg inn i andre sine problem. Du bør ha empati, men òg vere i stand til å sjå på situasjonar objektivt.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant kriminologiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 837201 - Dr.polit.-utdanning, kriminologi
 • 737203 - Master, kriminologi, toårig
 • 737202 - Mag.art.-utdanning, kriminologi
 • 737201 - Cand.polit.-utdanning, kriminologi

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kriminologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2542112 - RÅDGIVER (KRIMINOLOGI)
 • 2542110 - PLANLEGGER (KRIMINOLOGI)
 • 2542101 - KRIMINOLOG

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.