Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Målar

Ein målar held ved like, fargelegg, dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige overflater i bygningar og konstruksjonar.

Arbeidsoppgaver

Som malar jobbar du både inne og ute. Målaren jobbar på både nybygg og gamle bygningar med behov for restaurering og oppussing. Val av riktig material og bruk av ulike metodar og verktøy for å beskytte overflater, forskjønne og lette reinhald er viktige arbeidsoppgåver. 

Vanlege arbeidsoppgåver for målaren:

 • beskytte, halde ved like og fargesette nye, ubehandla og tidlegare behandla overflater innvendig og utvendig
 • bruke pensel, rull og sprøyte til å påføre, beis, olje, lakk og måling
 • sette opp tapet, vegg- og golvbelegg
 • bruke lim og sparkel
 • legge teppe og vinylgolv
 • påføre membransystem og legge golv i våtrom
 • restaurering som krev bruk av eldre målingsteknikkar

Som malar må du vite korleis fargar steller seg til kvarandre og kunne utføre alt arbeid som går føre seg før ferdigbehandling av ein flate. 

Målaren jobbar ut frå rutinar, teikningar og arbeidsskildringar. Arbeidsmetodane inkluderer både handverktøy, større robotar og maskiner. Det er også vanleg at målarane bruker digitale hjelpemiddel, for eksempel for å dokumentere arbeidet.

Ein malar må utføre arbeidet på ein sikker måte som tilfredsstiller krav til HMS. Målaren jobbar nokre gonger sjølvstendig, men ofte saman med kollegaer og med yrkesgrupper som tømrararmurararbetongfagarbeidarar
elektrikarar og røyrleggarar

Kor jobbar målarar?

Dei fleste faglærte målarar jobbar i ein mindre eller større målarmeisterbedrift som driver med både tak, vegg og golv. Enkelte bedrifter er spesialisert innanfor for eksempel dekorasjonsmåling eller golvlegging. Nokre faglærte målarar jobbar i bedrifter som produserer måling, tapet og golv.

Intervjuer

Industrimaler Vegard Myrvang har på seg hjelm og arbeidsdress. Hjelmen er merket med navnet hans og avdelingen han jobber ved, slippavdelingen. Dette er et protrett av ham.

Industrimaler

Vegard Myrvang

Vi holder til i nord, og det er ikke til å komme fra at været av og til bremser oss, forteller industrimaler Vegard.

Viktige eigenskapar

Ein målar må kunne jobbe nøyaktig, ha godt handelag og god fargeforståing. Eit godt fargesyn er ein føresetnad. Yrket kan vere fysisk krevjande.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei som jobbar som målarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant målarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457139 - Maler- og overflateteknikkfaget, Vg3
 • 457118 - Malerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter målarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med målarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7141113 - MALERSVENN
 • 7141111 - FAGANSVARLIG (MALER)
 • 7141110 - DRIFTSLEDER (MALER)
 • 7141108 - SPESIALARBEIDER (MALER OG BYGGTAPETSERER)
 • 7141107 - FORMANN (MALER)
 • 7141105 - FAGARBEIDER (MALER)
 • 7141104 - MALERMESTER
 • 7141102 - MALER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.