Gjennomgått i samarbeid med Naturviterne 29. juni 2022

Naturforvaltar

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.

Arbeidsoppgaver

Som naturforvaltar har du gode kunnskapar både om mangfaldet i naturen og om lover og reglar for korleis ein skal og kan forvalte ressursane i naturen.

Ein naturforvaltar er oppteken av korleis han kan skjerme naturen mot inngrep, og korleis han kan utnytte dei ressursane naturen gir oss på ein fornuftig måte. Du baserer gjerne arbeidet ditt på økosystem-tankegang. Økosystem er samfunn av levande og døde organismar, til dømes eit fjellvatn, ein fjord eller eit skogsområde.

Naturforvaltarar har kompetanse innan mange fagfelt, både biologi, økologi og samfunnsfag. 

Vanlege arbeidsoppgåver for naturforvaltaren:

 • konsekvensutreie natur- og miljøomsyn for ulike utbyggingsprosjekt
 • vurdere prosjekt i naturen med tanke på lovverket om naturverdiar og naturressursar
 • hente inn kunnskap om økosystem, artar og friluftsliv
 • leie ulike prosjekt
 • lage planar for bruk og forvalting av naturen
 • bidra i arbeidet med kommuneplanar eller anna planverk 
 • rettleie andre fagpersonar og instansar
 • skrive rapportar og utreiingar
 • restaurering og skjøtsel av naturområde
 • tilrettelegging og samarbeid med organisasjonar når det gjeld friluftsliv

I dette yrket er det gode mogelegheiter for å kunne ferdast ute i naturen i delar av arbeidstida. Det gjeld spesielt dersom du jobbar som naturoppsyn eller fjelloppsyn (tidlegare kalla naturoppsynsmann og fjelloppsynsmann).

Naturforvaltarar samarbeider ofte med andre fagfolk, som til dømes biologar.

Kor jobbar naturforvaltarar?

Som naturforvaltar kan du jobbe hos Fylkesmannen eller i statlege etatar som Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn, Statens vegvesen eller Bane NOR. Du kan jobbe i ein kommune, eller som fjelloppsyn tilsett i eit fjellstyre (ein lokal instans som administrerer statsålmenningar).

Ein naturforvaltar kan også jobbe for private selskap, til dømes ulike rådgivingsbedrifter. Naturforvaltarar kan dessutan jobbe i ulike forskingsinstitusjonar eller med undervising.

Intervjuer

Eirik Dobbedal har god grunn til å smile. Han har fått drømmejobben som nasjonalparkforvalter i Jomfruland utenfor Kragerø.

Naturforvalter

Eirik Dobbedal

Kragerøgutten Eirik har nylig fått sin drømmejobb som nasjonalparkforvalter på Jomfruland. Et landskap med et stort og spennende mangfold over, men aller mest under vann.

Viktige eigenskapar

Som naturforvaltar må du vere interessert i natur- og miljøspørsmål. Du må ha evna til å sette deg inn i ulike problemstillingar og kunne jobbe sjølvstendig, strukturert og målretta. Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftleg og munnleg, og du må ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 651418 - Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig
 • 651415 - Høgskolekandidat, naturforvaltning, treårig
 • 751401 - Cand.agric.-utdanning, naturforvaltning
 • 751411 - Master, økologi og naturforvaltning, toårig
 • 751407 - Master, naturressursforvaltning, toårig
 • 651416 - Bachelor, miljøforvaltning, treårig
 • 674105 - Bachelor, utmarksforvaltning, treårig

Bedrifter som ansetter naturforvaltarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med naturforvaltarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2212112 - NATURFORVALTNINGSKANDIDAT
 • 3213118 - FJELLOPPSYNSMANN
 • 3213107 - VILTKONSULENT
 • 3213120 - UTMARKSKONSULENT
 • 3213119 - VILTFORVALTER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.