Kvalitetssikret av Naturviterne 29. juni 2022

Naturforvaltar

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.

Arbeidsoppgaver

Som naturforvaltar har du gode kunnskapar både om mangfaldet i naturen og om lover og reglar for korleis ein skal og kan forvalte ressursane i naturen.

Ein naturforvaltar er oppteken av korleis han kan skjerme naturen mot inngrep, og korleis han kan utnytte dei ressursane naturen gir oss på ein fornuftig måte. Du baserer gjerne arbeidet ditt på økosystem-tankegang. Økosystem er samfunn av levande og døde organismar, til dømes eit fjellvatn, ein fjord eller eit skogsområde.

Naturforvaltarar har kompetanse innan mange fagfelt, både biologi, økologi og samfunnsfag. 

Vanlege arbeidsoppgåver for naturforvaltaren:

 • konsekvensutreie natur- og miljøomsyn for ulike utbyggingsprosjekt
 • vurdere prosjekt i naturen med tanke på lovverket om naturverdiar og naturressursar
 • hente inn kunnskap om økosystem, artar og friluftsliv
 • leie ulike prosjekt
 • lage planar for bruk og forvalting av naturen
 • bidra i arbeidet med kommuneplanar eller anna planverk 
 • rettleie andre fagpersonar og instansar
 • skrive rapportar og utreiingar
 • restaurering og skjøtsel av naturområde
 • tilrettelegging og samarbeid med organisasjonar når det gjeld friluftsliv

I dette yrket er det gode mogelegheiter for å kunne ferdast ute i naturen i delar av arbeidstida. Det gjeld spesielt dersom du jobbar som naturoppsyn eller fjelloppsyn (tidlegare kalla naturoppsynsmann og fjelloppsynsmann).

Naturforvaltarar samarbeider ofte med andre fagfolk, som til dømes biologar.

Hvor jobber naturforvaltarar ?

Som naturforvaltar kan du jobbe hos Fylkesmannen eller i statlege etatar som Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn, Statens vegvesen eller Bane NOR. Du kan jobbe i ein kommune, eller som fjelloppsyn tilsett i eit fjellstyre (ein lokal instans som administrerer statsålmenningar).

Ein naturforvaltar kan også jobbe for private selskap, til dømes ulike rådgivingsbedrifter. Naturforvaltarar kan dessutan jobbe i ulike forskingsinstitusjonar eller med undervising.

Intervjuer

Portrettbilde av naturforvalter Helene Lind Jensen, iført en islandsgenser og et rødoransje bånd rundt halsen. Har på seg briller og brunt hår som når henne til skuldrene.

Naturforvalter

Helene Lind Jensen

Naturforvalter Helene Lind Jensen i Sabima trives med at jobben gjør at hun får tilbringe mye tid ute i naturen. – Mitt motto er "jo mer folk vet om naturen, jo mer ønsker de å ta vare på den", forteller hun.

Viktige egenskaper

Som naturforvaltar må du vere interessert i natur- og miljøspørsmål. Du må ha evna til å sette deg inn i ulike problemstillingar og kunne jobbe sjølvstendig, strukturert og målretta. Du må ha gode kommunikasjonsevner, både skriftleg og munnleg, og du må ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med naturforvaltarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3213118 - FJELLOPPSYNSMANN
 • 3213107 - VILTKONSULENT
 • 2212112 - NATURFORVALTNINGSKANDIDAT

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.