Gjennomgått i samarbeid med Handelshøyskolen, OsloMet 11. mai 2023

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Arbeidsoppgaver

Ein husøkonom planlegg og koordinerer oppgåver hovudsakleg knytt til reinhald. Husøkonomen har også ansvar for personalet i sin avdeling.

Som husøkonom har du leiarfunksjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for husøkonomen:

 • ansvar for reinhaldet i bedrifta
 • planlegge og kjøpe inn materiell til den daglege reinhaldsdrifta
 • forhandle om pris og vilkår med leverandørar 
 • organisere, lede og motivere tilsette
 • kvalitetssikre andres arbeid
 • arbeide med budsjett

Husøkonom kan også kallast serviceleiar.

Kor jobbar husøkonomar?

Husøkonomar jobbar i bedrifter og institusjonar av ein viss størrelse. Vanlege arbeidsstader er hotell og andre overnattingsbedrifter, og dessutan helseinstitusjonar.

Intervjuer

Husøkonom Victoria foran hoteller på bryggen i Tønsberg.

Husøkonom

Victoria Smee Madsen

Vi gjør noe riktig når både gjester og ansatte er glade, smiler Victoria Smee Madsen.
Portrett av husøkonom Karoline Johansen

Husøkonom

Karoline Johansen

– Når man jobber som husøkonom, jobber man mye med lederskap og økonomistyring, sier Karoline Johansen.

Viktige eigenskapar

Som husøkonom må du vere god til å planlegge, for å sikre at drifta skal fungere tilfredsstillande, med mange nok tilsette, nok materiell og gode avtaler med eksterne leverandørar. Jobben inneber ein del budsjettarbeid og forhandlingar med leverandørar, så du bør ha ein viss talforståing. Du bør også ha både leder- og samarbeidsevner.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis Utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det er ingen bestemt utdanning du må ha for å bli husøkonom. Relevante utdanningar kan vere økonomi

Oslomet tilbyr i 2021/2022 to enkeltemne innan facility management.

 

Etter- og vidareutdanning

Med bakgrunn som husøkonom, har du et godt grunnlag for å vidareutdanne deg innan personal- og leiingsarbeid, økonomifag, hotelldrift, og dessutan vedlikehald og service.

Dei vanlegaste jobbane blant husøkonomiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 641155 - Bachelor, husøkonomi, treårig
 • 641111 - Høgskolekandidat, husøkonom, toårig

Bedrifter som ansetter husøkonomar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med husøkonomar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3433101 - HUSØKONOM
 • 9132109 - HUSØKONOMASSISTENT
 • 3433107 - OMRÅDELEDER (HUSØKONOM)
 • 3433106 - DRIFTSLEDER (HUSØKONOM)

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
En naturguide peker på noe til turfølget

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Kabinansatt og passasjerer.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
En lokomotivfører i førerhuset

Lokomotivførar

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.