Gjennomgått i samarbeid med Norsk fysioterapeutforbund  10. mars 2023

Manuellterapeut

Manuellterapeutar er vidareutdanna fysioterapeutar som er ekspertar på musklar- og skjelettsystemet.

Arbeidsoppgaver

Manuellterapeutar er fysioterapeutar med vidareutdanning innan manuellterapi, som er ei masterutdanning innan muskel- og skjellettlidingar. Dei er difor ekspertar på musklar og skjelettsystemet.

Som manuellterapeut jobbar du med å undersøke og behandle pasientar med smerter, sjukdom eller skade i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeutar behandlar pasientar i alle aldar med akutte eller langvarige plager. 

Behandlinga tilpasses alltid behova til den enkelte pasient og kan bestå av vanlege metodar innan fysioterapien. Disse har gjerne fokus på smertelindring, aktivitetsbaserte tiltak som øvingar og trening, og det å gje pasienten kunnskap og tryggleik til eigenhåndtering. Manuellterapeutane kan også nytte spesialiserte manuelle teknikkar. 

Vanlege arbeidsoppgåver er: 

  • undersøke, diagnostisere og vurdere pasienten sin funksjon
  • finne optimal behandling- eller rehabiliteringsplan saman med pasienten. 
  • gje individuell behandling og gruppebehandling
  • følgje opp pasientar og dokumentere behandlinga. 
  • gje råd og rettleiing slik at pasienten betre kan meistre eigen situasjon
  • syne til eller sjukemelde pasientar når det er behov, og følgje opp sjukemelde arbeidstakarar i dialog med til dømes NAV
  • sikre likeverdig behandling av alle pasientar med muskel- og skjelettsrelaterte plager. 

Målet er, saman med pasienten, å påverke kroppens funksjonar til betre meistring. Målet til pasienten kan eksempelvis vere å bli smertefri eller arbeidsdyktig.

Saman med pasienten er målet ofte å vinne att eller halde ved like best mogleg funksjonsnivå slik at pasienten kan meistre og delta i nødvendige og verdsette aktivitetar. Målet til pasienten kan eksempelvis vere å få betre fysisk kapasitet, mindre smertar, økt grad av eigenmeistring eller bli arbeidsdyktig. 

Alle manuellterapeutar har autorisasjon som fysioterapeut. Frå 1. januar 2023 kan fysioterapeutar med denne vidareutdanninga også få autorisasjon som manuellterapeut. Autorisasjon givast frå Helsedirektoratet.

Kor jobbar manuellterapeutar?

Dei fleste manuellterapeutar jobbar på fysioterapiklinikkar i kommunane. Manuellterapeutar jobber også på medisinske senter, i sjukehus, og i støtteapparata til idrettslag. Det er også ein del manuellterapeutar som arbeider innan forsking og fagutvikling, eller som underviser på høskuler og universitet. 

Intervjuer

En mann i svart t-skjorte. Han smiler.

Manuellterapeut

André Fagerborg

– Du må også ha en god porsjon empati, men samtidig tørre å pushe pasienter, mener André.

Viktige eigenskapar

Som manuellterapeut jobbar du tett på andre menneske. Du må kunne skape tillit, motivere og vere flink til å kommunisere. Du bør også kunne arbeide sjølvstendig og samarbeide med andre. 

Lønn

Utdanning

I Noreg er det berre Universitetet i Bergen som tilbyr eit klinisk masterstudium i manuellterapi. 

Klinisk masterstudium for fysioterapeutar i manuellterapi (MFMT), UiB

Opptakskrav
Masterprogrammet ved Universitetet i Bergen er eit toårig heiltidsstudium. Studiet bygger på ei bachelorgrad i fysioterapi eller minimum 180 studiepoeng inkludert ei fysioterapeututdanning. Søkjarar må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut, samt godkjend praksis i eitt år.

Opptakskrava til utanlandske utdanningsinstitusjonar varierer. Du må søke for å få utdanninga godkjend i Noreg. Det blir i tillegg stilt krav om rettleidd praksis og/eller norsk eksamen.

Dersom du har ei godkjend utdanning frå utlandet må du i tillegg ta ein kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalysar, attpå ei trygdefagleg opplæring som svarar til ei norsk masterutdanning.

Les meir om utdanning i utlandet hos Norsk fysioterapiforbund og Norsk manuellterapeutforening.

Etter- og vidareutdanning
Helsepersonelloven krev at manuellterapeutar til ein kvar tid held seg oppdatert innan fagfeltet. Det blir arrangert kurs og seminar for både fysioterapeutar og manuellterapeutar.

Dei vanlegaste jobbane blant fysioterapiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 765206 - Master, manuell terapi, toårig

Bedrifter som ansetter manuellterapeutar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med manuellterapeutar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 3226120 - MANUELL TERAPEUT

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.