Kvalitetssikret av Norsk fysioterapeutforbund  10. mars 2023

Manuellterapeut

Manuellterapeutar er vidareutdanna fysioterapeutar som er ekspertar på musklar- og skjelettsystemet.

Arbeidsoppgaver

Manuellterapeutar er fysioterapeutar med vidareutdanning innan manuellterapi, som er ei masterutdanning innen muskel- og skjellettlidingar. Dei er difor ekspertar på musklar og skjelettsystemet.

Som manuellterapeut jobbar du med å undersøke og behandle pasientar med smerter, sjukdom eller skade i muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeutar behandlar pasientar i alle aldre med akutte eller langvarige plager. 

Behandlinga tilpasses alltid behova til den enkelte pasient og kan bestå av vanlege metodar innen fysioterapien. Disse har gjerne fokus på smertelindring, aktivitetsbaserte tiltak som øvingar og trening, og det å gje pasienten kunnskap og tryggleik til eigenhåndtering. Manuellterapeutane kan også benytte spesialiserte manuelle teknikkar. 

Vanlege arbeidsoppgåver er: 

  • undersøke, diagnostisere og vurdere pasienten sin funksjon
  • finne optimal behandling- eller rehabiliteringsplan saman med pasienten. 
  • gje individuell behandling og gruppebehandling
  • følgje opp pasientar og dokumentere behandlinga. 
  • gje råd og rettleiing slik at pasienten betre kan mestre eigen situasjon
  • henvise eller sjukemelde pasientar når det er behov, og følgje opp sjukemeldte arbeidstakarar i dialog med til dømes NAV
  • sikre likeverdig behandling av alle pasientar med muskel- og skjelettsrelaterte plager. 

Målet er, saman med pasienten, å påverke kroppens funksjonar til betre meistring. Målet til pasienten kan eksempelvis vere å bli smertefri eller arbeidsdyktig.

Saman med pasienten er målet ofte å gjenvinne eller vedlikehalde best mogleg funksjonsnivå slik at pasienten kan mestre og delta i nødvendige og verdsatte aktivitetar. Målet til pasienten kan eksempelvis vere å få betre fysisk kapasitet, mindre smertar, økt grad av eigenmestring eller bli arbeidsdyktig. 

Alle manuellterapeutar har autorisasjon som fysioterapeut. Frå 1. januar 2023 kan fysioterapeutar med denne vidareutdanninga også få autoriasjon som manuellterapeut. Autorisasjon givast frå Helsedirektoratet.

Hvor jobber manuellterapeutar ?

Dei fleste manuellterapeutar jobber på fysioterapiklinikkar i kommunane. Manuellterapeutar jobber også på medisinske senter, i sjukehus, og i støtteapparata til idrettslag. Det er også ein del manuellterapeutar som arbeider innen forskning og fagutvikling, eller som underviser på høskuler og universitet. 

Intervjuer

En mann i svart t-skjorte. Han smiler.

Manuellterapeut

André Fagerborg

Det er veldig mye man kan gjøre etter en manuellterapeutdanning. Du kan jobbe helt privat og skape din egen arbeidsplass, eller jobbe i allerede etablerte klinikker, sier manuellterapeut André Fagerborg.

Viktige egenskaper

Som manuellterapeut jobbar du tett på andre menneske. Du må kunne skape tillit, motivere og vere flink til å kommunisere. Du bør også kunne arbeide sjølvstendig og samarbeide med andre. 

Lønn

Utdanning

I Noreg er det berre Universitetet i Bergen som tilbyr eit klinisk masterstudium i manuellterapi. 

Klinisk masterstudium for fysioterapeutar i manuellterapi (MFMT), UiB

Opptakskrav
Masterprogrammet ved Universitetet i Bergen er eit toårig heiltidsstudium. Studiet bygger på ei bachelorgrad i fysioterapi eller minimum 180 studiepoeng inkludert ei fysioterapeututdanning. Søkjarar må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut, samt godkjend praksis i eitt år.

Opptakskrava til utanlandske utdanningsinstitusjonar varierer. Du må søke for å få utdanninga godkjend i Noreg. Det blir i tillegg stilt krav om rettleidd praksis og/eller norsk eksamen.

Dersom du har ei godkjend utdanning frå utlandet må du i tillegg ta ein kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalysar, attpå ei trygdefagleg opplæring som svarar til ei norsk masterutdanning.

Les meir om utdanning i utlandet hos Norsk fysioterapiforbund og Norsk manuellterapeutforening.

Etter- og vidareutdanning
Helsepersonelloven krev at manuellterapeutar til ein kvar tid held seg oppdatert innan fagfeltet. Det blir arrangert kurs og seminar for både fysioterapeutar og manuellterapeutar.

De vanligste jobbene blant fysioterapiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 7652 - Fysioterapi

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med manuellterapeutar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3226120 - MANUELL TERAPEUT

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.