Gjennomgått i samarbeid med Samfunnsviterne 15. november 2022

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Arbeidsoppgaver

Statsvitarar har høg kompetanse innan analyse, metode og statistikk og bruker dette i det daglege arbeidet. Statsvitarar er som regel ikkje tilsette som statsvitarar, men ofte som konsulentar, rådgivarar eller informasjonsarbeidarar.

Arbeidsoppgåvene for ein statsvitar vil variere mykje avhengig av kvar du er tilsett. Statsvitaren kan til dømes observere og analysere politiske prosessar og innhaldet i politikken myndigheitene fører, samt sjå på konsekvensane av dei politiske vedtaka. For ein del arbeidsgivarar er det viktig med kunnskap om korleis det norske politiske systemet er oppbygd, og statsvitarar vil ha god kjennskap til dette. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein statsvitar:

 • planleggingsarbeid og utgreiing i offentleg forvalting og det private næringslivet
 • arbeid i interesseorganisasjonar
 • arbeid i internasjonale organisasjonar
 • formidlingsoppgåver i massemedia og andre informasjonsorgan
 • undervisingsoppgåver i vidaregåande skolar, universitet og høgskolar
 • forsking

Det er vanleg at statsvitarar har spesialisering innan ei eller fleire av dei statsvitskaplege fagfelta. Dei vanlegaste er:

 • politisk teori
 • offentleg politikk og administrasjon
 • internasjonal politikk
 • komparativ politikk
 • organisasjonsteori

Kor jobbar statsvitarar?

Statsvitaren har kompetanse som er etterspurd i både offentleg og privat sektor. Statsvitarar kan derfor arbeide mange ulike stader, deriblant i offentlege organ, private bedrifter og internasjonale organisasjonar. 

Intervjuer

Dame med brunt hår og blå genser ser inn i kamera og smiler.

Statsviter

Kjersti Skarstad

– Statsvitere er attraktive i arbeidsmarkedet, og statsvitenskapelig kunnskap trengs på så mange områder, mener Kjersti.
Portrett Svein Erik Tuastad, utendørs

Statsviter

Svein Erik Tuastad

– Som statsviter må du være interessert i politikk, stat og samfunn, sier Svein Erik Tuastad.

Viktige eigenskapar

Du bør kunne arbeide systematisk med teoretisk stoff, og det er viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftleg og munnleg. Ein statsvitar skal formidle kunnskap og informasjon på ein lettfatteleg måte.

Lønn

Utdanning

Dei vanlegaste jobbane blant statsvitarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 731112 - Master, statsvitenskap, toårig
 • 731114 - Master, sammenliknende politikk, toårig
 • 731101 - Cand.polit.-utdanning, administrasjons- og organisasjonsvitenskap
 • 731102 - Cand.polit.-utdanning, offentlig politikk og administrasjon
 • 731103 - Cand.polit.-utdanning, sammenliknende politikk
 • 731104 - Cand.polit.-utdanning, statsvitenskap
 • 731105 - Mag.art.-utdanning, administrasjons- og organisasjonsvitenskap
 • 731106 - Mag.art.-utdanning, sammenliknende politikk
 • 731107 - Mag.art.-utdanning, statsvitenskapelige fag
 • 731111 - Master, administrasjon og organisasjonsvitenskap, toårig
 • 731120 - Master, demokratibygging, 1½-årig
 • 731109 - Master, samfunnsplanlegging, toårig
 • 731118 - Master, Europa-studier, toårig
 • 731119 - Master, internasjonal sikkerhet, etterretning og etikk (ISEE), 1½-årig
 • 731121 - Master, internasjonale studier, toårig
 • 731115 - Master, konflikt, sikkerhet og flerkulturell forståelse, 1½-årig
 • 731116 - Master, offentlig administrasjon, 1½-årig
 • 731108 - Master, offentlig administrasjon, toårig
 • 731117 - Master, politikk og samfunnsendring, toårig
 • 731123 - Master, politisk kommunikasjon, toårig
 • 731122 - Master, samfunnsanalyse, toårig
 • 731110 - Samfunnsplanlegging, toårig videreutdanning
 • 831101 - Dr.philos.-utdanning, statsvitenskapelige fag
 • 831102 - Dr.polit.-utdanning, statsvitenskapelige fag
 • 831104 - Ph.d.-program, statsvitenskapelige fag

Bedrifter som ansetter statsvitarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med statsvitarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2542109 - FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542108 - RÅDGIVER (INTERNASJONAL POLITIKK)
 • 2542106 - FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP)
 • 2542105 - STATSVITER

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.