Kvalitetssikret av Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler, Faglig råd for elektro og datateknologi 07. februar 2022

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Arbeidsoppgaver

Ein maritim elektrikar, også kalla skipselektrikar jobbar innan maritime anlegg, som arbeider på skip, plattform eller i annan skipsrelatert industri. Som maritim elektrikar er du fagarbeidar, og skipets fagspesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein maritim elektrikar:

 • arbeida i samsvar med vedlikehaldssystema og rutinane på skipet
 • førebyggande vedlikehald og kontrollera tilstanden til alt elektrisk og elektronisk utstyr om bord
 • feilsøke og utbetra utstyr og anlegg
 • dagleg drift av det elektriske anlegget
 • halda orden, renhold og rydding
 • observera og rapportera avvik
 • følgja gitte rutinar og prosedyrar trygging og beredskap

Som maritim elektrikar må du ha gode kunnskapar om trygging i samband med elektriske installasjonar. Du må òg ha godkjent helsefråsegn, utskrive av autorisert sjømannslege, då det blir stilt strenge krav til syn og høyrsle.

 

Hvor jobber maritime elektrikarar ?

Som maritim elektrikar arbeider du på fartøy, skip, borefartøy eller annan skipsrelatert offshore verksemd.

Intervjuer

Skipselektriker Geir Idar Eggesbø avbildet på riggen der han jobber. Han er iført arbeidsklær.

Maritim elektriker

Geir Idar Eggesbø

– Du er med på alt, og jobber fra toppen til bunnen av riggen, noe som er ganske unikt, sier Geir Idar Eggesbø.

Viktige egenskaper

Som maritim elektrikar er det viktig at du har vilje og uthald til å løysa faglege utfordringar. Du må kunna jobba planmessig, sjølvstendig og nøyaktig. Du må òg vera ansvarsbevisst, sidan du må følgja strenge tryggingskrav. Det blir òg forventa at du er miljømedviten, og bidrar til at maritim næring når klimamåla sine. Du bør ha gode samarbeidsevner, då ein ofte må kommunisera med andre fagpersoner om bord og få trygd frå leverandør og produsentar. Det er òg bra å vera tilpasningsdyktig og løsningsorientert. Desse eigenskapane kan òg tileignast i løpet av utdanninga på skule og læretid om bord.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Etter godkjend lærlingtid og sveineprøve kan du vidareutdanne deg ved ein teknisk fagskole.

Du kan også ta høgare utdanning ved ein av dei maritime høgskolane i landet. Her har du mogelegheit til å ta både ei bachelorgrad og ei mastergrad innan maritim teknologi.

De som jobber som maritime elektrikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant elektrikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455144 - Maritim elektrikerfaget, Vg4
 • 455143 - Maritim elektrikerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med maritime elektrikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7241115 - ELEKTRIKERASSISTENT (FARTØY)
 • 7241110 - SKIPSELEKTRIKER

Andre yrke

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.
Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
To heismontører jobber med en heis

Heismontør

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.
Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.