Gjennomgått i samarbeid med Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler, Faglig råd for elektro og datateknologi 07. februar 2022

Maritim elektrikar

Som maritim elektrikar er du spesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument om bord på skip.

Arbeidsoppgaver

Ein maritim elektrikar, også kalla skipselektrikar jobbar innan maritime anlegg, som arbeider på skip, plattform eller i annan skipsrelatert industri. Som maritim elektrikar er du fagarbeidar, og skipets fagspesialist på elektriske anlegg, komponentar og instrument.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein maritim elektrikar:

 • arbeida i samsvar med vedlikehaldssystema og rutinane på skipet
 • førebyggande vedlikehald og kontrollera tilstanden til alt elektrisk og elektronisk utstyr om bord
 • feilsøke og utbetra utstyr og anlegg
 • dagleg drift av det elektriske anlegget
 • halda orden, renhold og rydding
 • observera og rapportera avvik
 • følgja gitte rutinar og prosedyrar trygging og beredskap

Som maritim elektrikar må du ha gode kunnskapar om trygging i samband med elektriske installasjonar. Du må òg ha godkjent helsefråsegn, utskrive av autorisert sjømannslege, då det blir stilt strenge krav til syn og høyrsle.

 

Kor jobbar maritime elektrikarar?

Som maritim elektrikar arbeider du på fartøy, skip, borefartøy eller annan skipsrelatert offshore verksemd.

Intervjuer

En person i hvit dress med blå himmel bak

Ma­ri­tim elek­tri­ker

Emilie Skjolden

For meg er det fan­tas­tisk å kun­ne opp­le­ve ver­den på den­ne må­ten. Jeg kan mønst­re på i en ver­dens­del og av­slut­te tur­nu­sen i en an­nen ver­dens­del, forteller Emilie.
Skipselektriker Geir Idar Eggesbø avbildet på riggen der han jobber. Han er iført arbeidsklær.

Maritim elektriker

Geir Idar Eggesbø

– Du er med på alt, og jobber fra toppen til bunnen av riggen, noe som er ganske unikt, sier Geir Idar Eggesbø.

Viktige eigenskapar

Som maritim elektrikar er det viktig at du har vilje og uthald til å løysa faglege utfordringar. Du må kunna jobba planmessig, sjølvstendig og nøyaktig. Du må òg vera ansvarsbevisst, sidan du må følgja strenge tryggingskrav. Det blir òg forventa at du er miljømedviten, og bidrar til at maritim næring når klimamåla sine. Du bør ha gode samarbeidsevner, då ein ofte må kommunisera med andre fagpersoner om bord og få trygd frå leverandør og produsentar. Det er òg bra å vera tilpasningsdyktig og løsningsorientert. Desse eigenskapane kan òg tileignast i løpet av utdanninga på skule og læretid om bord.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Etter godkjend lærlingtid og sveineprøve kan du vidareutdanne deg ved ein teknisk fagskole.

Du kan også ta høgare utdanning ved ein av dei maritime høgskolane i landet. Her har du mogelegheit til å ta både ei bachelorgrad og ei mastergrad innan maritim teknologi.

Dei som jobbar som maritime elektrikarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant elektrikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455144 - Maritim elektrikerfaget, Vg4
 • 455143 - Maritim elektrikerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter maritime elektrikarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med maritime elektrikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7241110 - SKIPSELEKTRIKER
 • 7241115 - ELEKTRIKERASSISTENT (FARTØY)
 • 3113149 - SKIPSELEKTRIKER (OFFISER)

Andre yrke

Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.
Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
To heismontører jobber med en heis

Heismontør

Heismontørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.
Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.