Kvalitetssikret av Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Hestefaglært

Som hestefaglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.

Arbeidsoppgaver

I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgåver knytt til arbeid med hestar. Arbeidsoppgåvene varierer etter kva arbeidsplass du høyrer til. 

Dei vanlege arbeidsoppgåvene for hestefaglærte er:

 • undervise i riding og hestehald
 • sjå etter, fôre og reingjere dyra rutinemessig
 • vurdere kvaliteten og mengda på dyrefôr
 • trening av hest i til dømes trav, galopp, dressur og /eller sprangriding.
 • reingjere, sjå etter og vedlikehalde anlegg som hesten brukar
 • ansvar for HMS
 • transportere hestar
 • drive informasjonsarbeid og rettleiing om generell bruk og handtering av hestar

Nokre hestefaglærte arbeider òg med riding for personar med nedsett funksjonsevne, eller med terapiriding i samarbeid med ein fysioterapeut.

Hestefaglærte arbeider ofte saman med bønder, dyrepleiarar eller veterinærar.

Hvor jobber hestefaglærte ?

Hestefaglærte jobbar til dømes på rideskular, stallar og i verksemder som driv hesteturisme og fritidsaktivitetar, i travnæringa og i skule- og undervisingssektoren.

Intervjuer

Portrettbilde av Julianne Aasen Devold. Hun står ute, og bak henne er det en eng og trær.

Hestefaglært

Julianne Aasen Devold

Julianne sine hester får kortreist mat og massasje hver dag. Hun har drømt om å ha denne jobben siden hun var tolv år.

Viktige egenskaper

Som hestefaglært bør du vere interessert i hestar og deira velferd. Du har evne til å kommunisere med ulike mennesketypar, og vil ha stor fordel av å vere omsorgsfull, empatisk, ansvarsfull og serviceinnstilt.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Som hestefaglært er kan du vidareutdanne deg til travtrenar, ridelærar eller stallmeister.

De vanligste jobbene blant hovslagar- og hestefagutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 479906 - Hestefaget, Vg3
 • 455215 - Hovslagerfaget, Vg3 (gammel ordning)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med hestefaglærte

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9210119 - STALLMEDARBEIDER
 • 9210118 - STALLARBEIDER
 • 9210113 - STALLPIKE
 • 9210110 - STALLGUTT
 • 6129112 - HESTEFAGARBEIDER
 • 6129111 - HESTEDRESSØR
 • 6121130 - STALLMESTER
 • 6121129 - STALLKAR
 • 6121120 - STALLMANN
 • 3475117 - TRAVTRENER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
En mann inspirerer grønnsaker i en veksthall

Gartnar

Som gartnar tar du vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaksproduksjon.
Hovslager skor hest

Hovslagar

Hovslagarar arbeider med å sko hestar.
Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvaltar

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.
Spade med fiskefôr holdes fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.
Veterinær med katt

Veterinær

Veterinæren behandlar og førebygger sjukdommar hos dyr, men jobbar og med mattryggleik og dyrevelferd.