Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for naturbruk 16. februar 2022

Fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)

Som fagoperatør i akvakultur (fiskeoppdrettar) har du ansvaret for den daglege drifta av et akvakulturanlegg.

Arbeidsoppgaver

Å vera fagoperatør i akvakultur betyr at du driftar eit akvakulturanlegg. Det krev at du har forståing for samanhengane mellom biologi, teknologi og økonomi.

Hovudoppgåva di er å sikra at fisk og andre aktuelle akvakulturorganismar har best mogleg levevilkår for vekst og utvikling. Du må ha kunnskap om gjeldande krav til dyrevelferd, mattrygging, kvalitet og korleis akvakulturverksemda påverkar miljøet.

Som fagoperatør i akvakultur skal du både planlegga, gjennomføra, vurdera og dokumentera arbeidet etter gjeldande regelverk og prosedyrar. Du må òg kjenna til beredskapsplanar, vurdera risiko og vareta trygginga i arbeidet.

Vanlege oppgåver for ein fagoperatør i akvakulturfag:

 • røykte akvakulturorganismar og vareta dyrevelferd
 • fôra akvakulturorganismar og bruka aktuelle fôringssystemer
 • reingjera, desinfisera, kontrollera og halda ved like produksjonsutstyr og lokale
 • bruka løfte- og lasteutstyr
 • gjennomføra ettersyn og vedlikehald av fartøy og teknisk utstyr på anlegget
 • handtera, avliva og destruera akvakulturorganismar
 • planlegga produksjonen og følgje kvalitetssystem

Som fagoperatør i akvakultur har du i hovudsak ansvaret for akvakulturorganismane og den biologiske produksjonen på akvakulturanlegg, medan havbruksteknikaren har eit større ansvar for tekniske operasjonar knytt til drift.

Kor jobbar fagoperatørar akvakultur (fiskeoppdrettarar)?

Fagoperatøren i akvakultur jobbar på ulike akvakulturanlegg og med ulike oppdrettsorganismar Du kan òg få jobb ved forskingsstasjonar, akvarium eller videreutdanne deg til ein jobb innan sal, FoU, forvaltning eller til dømes bioteknologi. Det er òg mogleg å jobba i utlandet.

Hvordan er det å jobbe som fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)?

Intervjuer

Portrettbilde. Tone Elise Nordbo står ute i arbedisklær og vernehjelm. Bak henne er det blå himmel og blått hav.

Fagoperatør akvakultur

Tonje Elise Nordbo

Akvakultur er en innovativ, fremtidsrettet og raskt voksende industri, forteller Tonje Elise Nordbo.

Passer jeg til å bli fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)?

Som fagoperatør i akvakultur bør du interessera deg for biologi og teknologi. Du må like å jobba med fysiske arbeidsoppgåver. Du jobbar tett saman med andre, og bør derfor like å jobba i team og ha gode samarbeidsevner.

Hva tjener fagoperatørar akvakultur (fiskeoppdrettarar)?

Hvordan utdanner du deg til fagoperatør akvakultur (fiskeoppdrettar)?

Utdanning til fagarbeidar i akvakulturfag er et yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Hvilke utdanninger er vanligst for fagoperatørar akvakultur (fiskeoppdrettarar)?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber akvakulturutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 651507 - Bachelor, akvakultur / næringsmiddelteknologi, treårig
 • 651501 - Akvakultur, lavere nivå
 • 471901 - Akvakulturfaget, Vg3
 • 471101 - Fiske og fangst, Vg3
 • 458104 - Sjømatproduksjon, Vg3

Bedrifter: Hvor jobber fagoperatørar akvakultur (fiskeoppdrettarar)?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med fagoperatørar akvakultur (fiskeoppdrettarar)

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 6310110 - FORSØKSTEKNIKER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310109 - FISKERØKTER
 • 6310108 - PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEOPPDRETT)
 • 6310106 - FORMANN (AKVAKULTUR)
 • 6310105 - AKVAKULTURARBEIDER
 • 6310104 - FAGOPERATØR (AKVAKULTUR)
 • 6310103 - RØKTER (AKVAKULTUR)
 • 6310102 - FAGARBEIDER (AKVAKULTUR)
 • 6310101 - FISKEOPPDRETTER
 • 1311107 - LEDER (FISKEOPPDRETTSANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 1221138 - FAGSJEF INNEN AKVAKULTUR MV.
 • 1221138 - FAGSJEF INNEN AKVAKULTUR MV.

Andre yrke

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Bakar

Bakarar arbeider med å laga brød, bagettar, kaker og anna bakverk.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
Tre ernæringskokker lager mat ved sida av kvarandre inne på et grovkjøkken

Ernæringskokk

Ernæringskokker lagar mat ved storkjøkken og institusjonar, basert på kunnskap om ernæring, kosthald og helse.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.
En hovmester planlegger serveringen med servitører og kokker

Hovmeister

Hovmeisteren ser til at gjestene blir tekne godt imot, og at dei får den servicen dei skal ha.
Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient.

Klinisk ernæringsfysiolog

Som klinisk ernæringsfysiolog hjelper du menneske til ei betre helse ved å gjere dei medvitne på maten dei et og kva for ei næring dei får i seg.
Kvinneleg kokk på et kjøkken

Kokk

Kokkar jobbar med å lage mat, setje opp menyar, planlegge innkjøp og velje ut råvarer.