Kvalitetssikret av Politijuristene og Politiakademikerne 17. mars 2021

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Arbeidsoppgaver

Som politijurist er du utdanna jurist, og arbeider for politi- og påtalemakta. Ein politijurist har i tillegg til politimakt også påtalemakt, det vil seie rett til å reise tiltale i ei straffesak.

Hovudoppgåva er å vere etterforskingsleiar, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Det er politijuristen som vurderer om ei sak skal takast til retten eller ikkje. Politijuristar er leiarar, og avgjerdene deira kan ikkje overprøvast av andre i politiet. Politijuristar tek del i vaktordningar for påtalemakta i politiet, såkalla jourvakt. Som jourhavande tek du avgjerder om tvangsmiddelbruk, som til dømes pågripingar og ransaking.

Politijuristar kan vere tilsette som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2.

Politifullmektig er ei opplæringsstilling du normalt har i 1 til 2 år, inntil du får tildelt utvida påtalekompetanse. Som politifullmektig har du ein rettleiar som har ansvar for opplæringa i arbeidet. Stilling som politiadvokat kan du søkje når du har fått utvida påtalekompetanse. I nokre tilfelle kan du søkje stilling som politiadvokat utan påtalekompetanse, dersom du har advokatløyve. Personar med spesiell kompetanse eller lang røynsle kan søkje stilling som politiadvokat 2.

Som politijurist samarbeider du med andre yrkesgrupper i politi- og påtalemakta, deriblant politibetjentar og advokatar. Du har også kontakt med andre yrkesgrupper, som helsepersonell og personar i offentleg forvalting.

Juristar kan også ha andre stillingar i politiet, til dømes lensmann, politiinspektør, politimeister og politioverbetjent.

Nokre juriststillingar i politiet har ikkje politi- og/eller påtalemakt. Dette kan vere namsmenn med namsmyndigheit, namsfullmektigar og tilsette i forliksrådssekretariata. Juristar kan også ha stillingar innan administrasjon og forvaltningsgjeremål. For eksempel skal kvart politidistrikt ha ein eller fleire personvernrådgjevarar, som helst skal ha juridisk utdanning. 

Hvor jobber politijuristar?

Politijuristar er tilsette i eit av politidistrikta i landet eller i eit av særorgana i politiet.

Intervjuer

Portrettbilde av politijurist Ingeborg Drægebø

Politijurist

Ingeborg Drægebø

Selv om jussen alltid ligger i bunn og setter rammer for politiets samfunnsoppdrag og jobbutførelse, gir jobben et unikt innblikk i deler av samfunnet som ellers er lukket, forteller politijurist Ingeborg Drægebø

Viktige egenskaper

Som politijurist må du ha gode leiareigenskapar, vere avgjerdsdyktig og kunne takle stress. Du er etterforskingsleiar og må kunne analysere store mengder informasjon hurtig for å avgjere vegen vidare i etterforskinga. Sjølv om jobben i stor grad er sjølvstendig, bør du ha gode samarbeidseigenskapar. Høg grad av integritet er også viktig for å kunne fatte tøffe avgjerder. Du bør ha høge etiske standardar, ha evne til å motivere medarbeidarar og å kunne planleggje og prioritere.

Lønn

Utdanning

Politijuristar er utdanna juristar. Dei har med andre ord ei mastergrad i rettsvitskap (juss). Enkelte utdanningsinstitusjonar tilbyr fordjupingsemne i politi- og påtalerett. Du utdannar deg altså ikkje til politibetjent.

Når du er ferdig utdanna og skal tilsettast i Politiet vil du gå gjennom eit kurs for politijuristar. Dette kurset tek du på Politihøgskolen.

De vanligste jobbene blant juristar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 737102 - Master, rettsvitenskap, femårig
 • 737101 - Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet

Arbeidsmarked

Bedrifter med politijuristar

 • 2523103 - POLITIADVOKAT
 • 2523102 - POLITIFULLMEKTIG
 • 2523105 - POLITIINSPEKTØR
 • 2523111 - FØRSTEKRIGSADVOKAT
 • 2523110 - NAMSFOGD
 • 2523109 - KRIGSADVOKAT
 • 2523108 - GENERALADVOKAT
 • 2523107 - FØRSTESTATSADVOKAT
 • 2523104 - STATSADVOKAT
 • 2523101 - POLITIADJUTANT
 • 1227108 - AVDELINGSSJEF (POLITI)
 • 1227193 - POLITIMESTER
 • 1227173 - VISEPOLITIMESTER
 • 1227109 - POLITISTASJONSSJEF
 • 3431103 - NAMSFULLMEKTIG
 • 1210189 - ASSISTERENDE RIKSADVOKAT
 • 1120118 - RIKSADVOKAT

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.