Gjennomgått i samarbeid med Politijuristene og Politiakademikerne 22. november 2023

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Arbeidsoppgaver

Ein politijurist har ei mastergrad i rettsvitskap, og arbeider for politi- og påtalemakta. Ein politijurist har i tillegg til politimakt også påtalemakt, det vil seie rett til å reise tiltale i ei straffesak.

Hovudoppgåva er å vere etterforskingsleiar, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Det er politijuristen som vurderer om ei sak skal takast til retten eller ikkje. Politijuristar er leiarar, og avgjerdene deira kan ikkje overprøvast av andre i politiet. Din eigen leiar kan likevel gjere om avgjerda. Politijuristar tek del i vaktordningar for påtalemakta i politiet, såkalla jourvakt. Som jourhavande tek du avgjerder om tvangsmiddelbruk, som til dømes pågripingar og ransaking.

Politijuristar kan vere tilsette som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2. Det kan kome eit nytt gradsystem i desember, 2023.

Politifullmektig er ei opplæringsstilling du normalt har i 1 til 2 år, inntil du får tildelt utvida påtalekompetanse. Som politifullmektig har du ein rettleiar som har ansvar for opplæringa i arbeidet. Stilling som politiadvokat kan du søkje når du har fått utvida påtalekompetanse. I nokre tilfelle kan du søkje stilling som politiadvokat utan påtalekompetanse, dersom du har advokatløyve. Personar med spesiell kompetanse eller lang røynsle kan søkje stilling som politiadvokat 2.

Som politijurist samarbeider du med andre yrkesgrupper i politi- og påtalemakta, deriblant domstolen, politibetjentar og advokatar, både forsvararar og bistandsadvokatar . Du har også kontakt med andre yrkesgrupper, som helsepersonell og personar i offentleg forvalting.

Juristar kan også ha andre sivile jurist-stillingar, mellom anna kan du jobbe innan HR, personvern, forvalting, styring og leiing. 

Kor jobbar politijuristar?

Politijuristar er tilsette i eit av politidistrikta i landet eller i eit av særorgana i politiet.

Bli med en politijurist på jobb

Hvordan er det å jobbe som politijurist?

Intervjuer

Portrettbilde av politijurist Ingeborg Drægebø

Politijurist

Ingeborg Drægebø

Selv om jussen alltid ligger i bunn og setter rammer for politiets samfunnsoppdrag og jobbutførelse, gir jobben et unikt innblikk i deler av samfunnet som ellers er lukket, forteller politijurist Ingeborg Drægebø

Passer jeg til å bli politijurist?

Som politijurist må du ha gode leiareigenskapar, vere avgjerdsdyktig og kunne takle stress. Du er etterforskingsleiar og må kunne analysere store mengder informasjon hurtig for å avgjere vegen vidare i etterforskinga. Sjølv om jobben i stor grad er sjølvstendig, bør du ha gode samarbeidseigenskapar. Høg grad av integritet er også viktig for å kunne fatte tøffe avgjerder. Du bør ha høge etiske standardar, ha evne til å motivere medarbeidarar og å kunne planleggje og prioritere.

Hva tjener politijuristar?

Hvordan utdanner du deg til politijurist?

Politijuristar har ei mastergrad i rettsvitskap (juss). Enkelte utdanningsinstitusjonar tilbyr fordjupingsemne i politi- og påtalerett. Du utdannar deg altså ikkje til politibetjent.

Når du er ferdig utdanna og skal tilsettast i Politiet vil du gå gjennom eit kurs for politijuristar. Dette kurset tek du på Politihøgskolen.

Hva jobber juristar med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 737102 - Master, rettsvitenskap, femårig
 • 737101 - Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet

Bedrifter: Hvor jobber politijuristar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med politijuristar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2523103 - POLITIADVOKAT
 • 2523102 - POLITIFULLMEKTIG
 • 2523105 - POLITIINSPEKTØR
 • 2523111 - FØRSTEKRIGSADVOKAT
 • 2523110 - NAMSFOGD
 • 2523109 - KRIGSADVOKAT
 • 2523108 - GENERALADVOKAT
 • 2523107 - FØRSTESTATSADVOKAT
 • 2523104 - STATSADVOKAT
 • 2523101 - POLITIADJUTANT
 • 1227108 - AVDELINGSSJEF (POLITI)
 • 1227193 - POLITIMESTER
 • 1227173 - VISEPOLITIMESTER
 • 1227109 - POLITISTASJONSSJEF
 • 3431103 - NAMSFULLMEKTIG
 • 1210189 - ASSISTERENDE RIKSADVOKAT
 • 1120118 - RIKSADVOKAT

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.