Kvalitetssikret av Politijuristene og Politiakademikerne 17. mars 2021

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Arbeidsoppgaver

Som politijurist er du utdanna jurist, og arbeider for politi- og påtalemakta. Ein politijurist har i tillegg til politimakt også påtalemakt, det vil seie rett til å reise tiltale i ei straffesak.

Hovudoppgåva er å vere etterforskingsleiar, ha ansvar for straffesaker og føre straffesaker for tingrett og lagmannsrett. Det er politijuristen som vurderer om ei sak skal takast til retten eller ikkje. Politijuristar er leiarar, og avgjerdene deira kan ikkje overprøvast av andre i politiet. Politijuristar tek del i vaktordningar for påtalemakta i politiet, såkalla jourvakt. Som jourhavande tek du avgjerder om tvangsmiddelbruk, som til dømes pågripingar og ransaking.

Politijuristar kan vere tilsette som politifullmektig, politiadvokat eller politiadvokat 2.

Politifullmektig er ei opplæringsstilling du normalt har i 1 til 2 år, inntil du får tildelt utvida påtalekompetanse. Som politifullmektig har du ein rettleiar som har ansvar for opplæringa i arbeidet. Stilling som politiadvokat kan du søkje når du har fått utvida påtalekompetanse. I nokre tilfelle kan du søkje stilling som politiadvokat utan påtalekompetanse, dersom du har advokatløyve. Personar med spesiell kompetanse eller lang røynsle kan søkje stilling som politiadvokat 2.

Som politijurist samarbeider du med andre yrkesgrupper i politi- og påtalemakta, deriblant politibetjentar og advokatar. Du har også kontakt med andre yrkesgrupper, som helsepersonell og personar i offentleg forvalting.

Juristar kan også ha andre stillingar i politiet, til dømes lensmann, politiinspektør, politimeister og politioverbetjent.

Nokre juriststillingar i politiet har ikkje politi- og/eller påtalemakt. Dette kan vere namsmenn med namsmyndigheit, namsfullmektigar og tilsette i forliksrådssekretariata. Juristar kan også ha stillingar innan administrasjon og forvaltningsgjeremål. For eksempel skal kvart politidistrikt ha ein eller fleire personvernrådgjevarar, som helst skal ha juridisk utdanning. 

Hvor jobber politijuristar ?

Politijuristar er tilsette i eit av politidistrikta i landet eller i eit av særorgana i politiet.

Intervjuer

Portrettbilde av politijurist Ingeborg Drægebø

Politijurist

Ingeborg Drægebø

Selv om jussen alltid ligger i bunn og setter rammer for politiets samfunnsoppdrag og jobbutførelse, gir jobben et unikt innblikk i deler av samfunnet som ellers er lukket, forteller politijurist Ingeborg Drægebø

Viktige egenskaper

Som politijurist må du ha gode leiareigenskapar, vere avgjerdsdyktig og kunne takle stress. Du er etterforskingsleiar og må kunne analysere store mengder informasjon hurtig for å avgjere vegen vidare i etterforskinga. Sjølv om jobben i stor grad er sjølvstendig, bør du ha gode samarbeidseigenskapar. Høg grad av integritet er også viktig for å kunne fatte tøffe avgjerder. Du bør ha høge etiske standardar, ha evne til å motivere medarbeidarar og å kunne planleggje og prioritere.

Lønn

Utdanning

Politijuristar er utdanna juristar. Dei har med andre ord ei mastergrad i rettsvitskap (juss). Enkelte utdanningsinstitusjonar tilbyr fordjupingsemne i politi- og påtalerett. Du utdannar deg altså ikkje til politibetjent.

Når du er ferdig utdanna og skal tilsettast i Politiet vil du gå gjennom eit kurs for politijuristar. Dette kurset tek du på Politihøgskolen.

De vanligste jobbene blant juristar

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 737102 - Master, rettsvitenskap, femårig
 • 737101 - Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med politijuristar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2523111 - FØRSTEKRIGSADVOKAT
 • 2523110 - NAMSFOGD
 • 2523109 - KRIGSADVOKAT
 • 2523108 - GENERALADVOKAT
 • 2523107 - FØRSTESTATSADVOKAT
 • 2523105 - POLITIINSPEKTØR
 • 2523104 - STATSADVOKAT
 • 2523103 - POLITIADVOKAT
 • 2523102 - POLITIFULLMEKTIG
 • 2523101 - POLITIADJUTANT

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.