Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 31. januar 2022

Prosessteknikar

Prosessteknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg.

Arbeidsoppgaver

Ein prosessteknikar arbeider med den daglege drifta av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikaliar, medisinar og gass.

Prosessteknikaren må heile tida gjere vurderingar når det gjeld den daglege drifta, spesielt med tanke på sikkerheit for menneske, miljø, kvalitet og utstyr. Prosessteknikaren går også under tittelen fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

 • ansvar for å starte, stoppe og halde ved like anlegga
 • å følge instruksar og prosedyrar for drift
 • å drive med overvaking og feilsøking på anlegget

Det blir brukt kjemisk teknologi innanfor ei rekke bransjar, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Sjølv om arbeidet som blir utført er svært ulikt frå bransje til bransje, er likevel mange av oppgåvene knytte til dei kjemiske prosessane relativt like. 

I arbeidet blir det brukt mykje stort mekanisk utstyr, så vel som ei rekke ulike kjemikaliar, og prosessane kan gå føre seg i ekstreme temperaturar. Det er viktig å vere bevisst på kva farar dette kan innebere.

Anlegga blir stadig meir avanserte, og digital og automatisert teknologi er ein viktig del av arbeidskvardagen. IKT-verktøy blir brukt både til styring og vedlikehald, men også til meir administrative oppgåver.

Prosessteknikarar arbeider tett med andre fagfolk, som mellom anna prosessingeniørar og andre ingeniørar.

Kor jobbar prosessteknikarar?

Som fagoperatør vil du arbeide i eit firma som driv med kjemisk prosessindustri. Dette kan vere for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mogleg å jobbe innanfor metallurgisk industri, slik som smelteverk, omnshus eller støyperi.

Intervjuer

En mann i arbeidsklær og hvit hjelm. Han jobber på en oljeplattform.

Prosesstekniker

Sander Øksnes

– Prosessteknikere har muligheter å jobbe med olje og gass, men ikke bare det. De trengs i mange forskjellige bransjer, forteller Sander.
Prosessoperatør Morten Haugen

Prosessoperatør

Morten Haugen

– Vi jobber jo med den nyeste teknologien, og det er veldig kjekt å være med på det som er fremtiden, forteller Morten Haugen. Han produserer aluminium med ny teknologi.

Viktige eigenskapar

Du må vere i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsette planar og prosedyrar. Som prosessteknikar må du kunne jobbe både sjølvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også vere i stand til å løyse akutte problem raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Dersom du har fagbrev, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudia via y-vegen. Desse studia er spesielt tilrettelagde for personar med fagbrev. 

Dei som jobbar som prosessteknikarar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant prosessteknikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 555905 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig
 • 455212 - Garverifaget, Vg2 og Vg3, særløp
 • 455211 - Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II
 • 452203 - Metallurgiske prosessfag, VK II
 • 452201 - Kjemiprosessfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter prosessteknikarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med prosessteknikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 9320109 - HJELPEARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8229109 - FORMANN (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI)
 • 8229107 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8159144 - SEMENTARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8159143 - MASKINOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159138 - SÅPEKOKER
 • 8159133 - KALKBRENNER
 • 8159128 - FARGEKOKER
 • 8159127 - OPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159126 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159125 - PROSESSOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159124 - FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159123 - EMALJEBRENNER
 • 8159121 - BRENNER (EMALJE, LAKK)
 • 8159120 - BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159119 - BLANDEMASKINOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159117 - DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159114 - ROTEROVNSPASSER
 • 8159112 - OVNSPASSER
 • 8159110 - MØLLEARBEIDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159109 - MIKSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159104 - LAKKBRENNER
 • 8159103 - KOKSBRENNER
 • 8159101 - KNUSEMASKINPASSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8151108 - VEDLIKEHOLDSTEKNIKER (RAFFINERI)
 • 8151107 - VEDLIKEHOLDSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8151106 - PROSESSTEKNIKER (RAFFINERI)
 • 8151104 - PROSESSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8122103 - PROSESSOPERATØR (METALLSTØPING)
 • 8121109 - PROSESSOPERATØR (SMELTEVERK)
 • 3115112 - TEKNIKER (KJEMIPROSESS)
 • 8121102 - FAGOPERATØR (SMELTEVERK)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.