Kvalitetssikret av Faglig råd for teknologi og industrifag 31. januar 2022

Prosessteknikar

Prosessteknikaren driftar og held ved like kjemiske prosessanlegg.

Arbeidsoppgaver

Ein prosessteknikar arbeider med den daglege drifta av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikaliar, medisinar og gass.

Prosessteknikaren må heile tida gjere vurderingar når det gjeld den daglege drifta, spesielt med tanke på sikkerheit for menneske, miljø, kvalitet og utstyr. Prosessteknikaren går også under tittelen fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

 • ansvar for å starte, stoppe og halde ved like anlegga
 • å følge instruksar og prosedyrar for drift
 • å drive med overvaking og feilsøking på anlegget

Det blir brukt kjemisk teknologi innanfor ei rekke bransjar, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Sjølv om arbeidet som blir utført er svært ulikt frå bransje til bransje, er likevel mange av oppgåvene knytte til dei kjemiske prosessane relativt like. 

I arbeidet blir det brukt mykje stort mekanisk utstyr, så vel som ei rekke ulike kjemikaliar, og prosessane kan gå føre seg i ekstreme temperaturar. Det er viktig å vere bevisst på kva farar dette kan innebere.

Anlegga blir stadig meir avanserte, og digital og automatisert teknologi er ein viktig del av arbeidskvardagen. IKT-verktøy blir brukt både til styring og vedlikehald, men også til meir administrative oppgåver.

Prosessteknikarar arbeider tett med andre fagfolk, som mellom anna prosessingeniørar og andre ingeniørar.

Hvor jobber prosessteknikarar ?

Som fagoperatør vil du arbeide i eit firma som driv med kjemisk prosessindustri. Dette kan vere for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mogleg å jobbe innanfor metallurgisk industri, slik som smelteverk, omnshus eller støyperi.

Intervjuer

Prosessoperatør

Morten Haugen

– Vi jobber jo med den nyeste teknologien, og det er veldig kjekt å være med på det som er fremtiden, forteller Morten Haugen. Han produserer aluminium med ny teknologi.

Viktige egenskaper

Du må vere i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsette planar og prosedyrar. Som prosessteknikar må du kunne jobbe både sjølvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også vere i stand til å løyse akutte problem raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning
Dersom du har fagbrev, er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudia via y-vegen. Desse studia er spesielt tilrettelagde for personar med fagbrev. 

De som jobber som prosessteknikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant prosessteknikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555905 - Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig
 • 455212 - Garverifaget, Vg2 og Vg3, særløp
 • 455211 - Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri, VK II
 • 452203 - Metallurgiske prosessfag, VK II
 • 452201 - Kjemiprosessfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med prosessteknikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9320109 - HJELPEARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8229109 - FORMANN (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI)
 • 8229107 - PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI)
 • 8159144 - SEMENTARBEIDER (FREMSTILLING)
 • 8159143 - MASKINOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159138 - SÅPEKOKER
 • 8159133 - KALKBRENNER
 • 8159128 - FARGEKOKER
 • 8159127 - OPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159126 - PRODUKSJONSARBEIDER (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159125 - PROSESSOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159124 - FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159123 - EMALJEBRENNER
 • 8159121 - BRENNER (EMALJE, LAKK)
 • 8159120 - BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159119 - BLANDEMASKINOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159117 - DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI)
 • 8159114 - ROTEROVNSPASSER
 • 8159112 - OVNSPASSER
 • 8159110 - MØLLEARBEIDER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159109 - MIKSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8159104 - LAKKBRENNER
 • 8159103 - KOKSBRENNER
 • 8159101 - KNUSEMASKINPASSER (KJEMISK PRODUKSJON)
 • 8151108 - VEDLIKEHOLDSTEKNIKER (RAFFINERI)
 • 8151107 - VEDLIKEHOLDSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8151106 - PROSESSTEKNIKER (RAFFINERI)
 • 8151104 - PROSESSOPERATØR (RAFFINERI)
 • 8122103 - PROSESSOPERATØR (METALLSTØPING)
 • 8121109 - PROSESSOPERATØR (SMELTEVERK)
 • 3115112 - TEKNIKER (KJEMIPROSESS)

Andre yrke

Animatør

Animasjon handler om å skape liv og bevegelse. Som animatør bør du være kreativ og ha interesse for film og skuespill.

Astronaut

En astronaut er utdannet til å enten manøvrere eller arbeide ombord i et romfartøy.

Astronom

Astronomer studerer objekter og fenomener i universet, som planeter, galakser og stjerner.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder robot-, styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.

Branningeniør

Branningeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

Brønnoperatør

En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Brønnoperatør havbunnsinstallasjoner

En brønnoperatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Brønnoperatør komplettering

En brønnoperatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.