Kvalitetssikret av Brannvernforeningen 01. februar 2017

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.

Arbeidsoppgaver

Ein branningeniør (branninspektør) er ein ingeniør som har ansvar for bygnings- og branntrygging, og dessutan kontrollera bygningsforskrifter og *vedtekter.

Branningeniørar har kunnskap om prosessane som styrer ein brann, og kan vurdera omfanget av brannen og skadane. Brannfysikk, brannvern, bygningsteknologi og risikoanalyse er sentrale tema for branningeniøren. 

Vanlege arbeidsoppgåver for branningeniør:

 • delta i brannførebyggande informasjons- og motivasjonsverksemd
 • føre tilsyn i samsvar med HMS- og brannlovgivinga
 • delta i brannteknisk byggesaksbehandling

 

Branningeniøren samarbeider ofte med brannkonstabelen.

Branningeniøren jobbar både ute på anlegg med praktiske prosjekt, og inne på kontor med administrative oppgåver. Mange branningeniørar blir konsulentar, og jobbar med å designa bygg slik at dei blir meir brannsikre.

Kor jobbar branningeniører?

Som branningeniør kan du arbeida i ei førebyggande avdeling i brannvesenet eller du kan vera tilsett som konsulent i private branntekniske konsulentfirma, byggtekniske firma, forsikringsselskap og i offshorebransjen.

Ein del brannsjefar har bakgrunn som branningeniørar.

Intervjuer

Portrettbilde av Sandra Winge med halvlangt hår og blå jakke

Branningeniør

Sandra Winge

For branningeniør Sandra Winge kom interessen for yrket da hun hadde sommerjobb som skademarkør på svenske øvelsesfelt og fikk se hvordan brannvesenet jobbet.

Viktige eigenskapar

Som branningeniør må du vere interessert i realfag og tekniske løysingar. Du må kunne ta ansvar for store og små prosjekt og samarbeide med andre yrkesgrupper om å gjennomføre desse.

Lønn

Utdanning

Branningeniøren har ofte ei treårig bachelorutdanning frå ein høgskole i faga brann- eller bygningsingeniør. Nokon tar ei ingeniørutdanning med eit påbyggingsår i brannvern og trygging.

Dei vanlegaste jobbane blant branningeniørutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig

Bedrifter som ansetter branningeniører

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med branningeniører

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3151101 - BRANNINGENIØR
 • 3151107 - BRANNTEKNISK RÅDGIVER
 • 3151106 - SERVICELEDER (BRANNSIKRING)
 • 3151105 - BRANNISOLATØR
 • 3151104 - BYGNINGSKONTROLLØR
 • 3151103 - BYGNINGSINSPEKTØR
 • 3151102 - BRANNINSPEKTØR
 • 1227120 - BRANNSJEF
 • 2149134 - OVERINGENIØR (BRANNVESEN)

Andre yrke

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Yrkesdykker som jobber under vann

Dykkar

Ein yrkesdykkar utfører arbeid under vatn.
En kvinnelig fengselsbetjent i uniform står ute og snakker med en mannlig innsatt i oransje klær.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.