Kvalitetssikret av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 22. april 2021

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.

Arbeidsoppgaver

Adjunkt er ein lærer med ein fireåring grunnskulelærarutdanning. Du kan også få tittelen adjunkt med ein bachelorgrad frå universitet eller høgskole i tillegg til 1-årig praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

I dag er det ikkje så vanleg å få tittelen adjunkt. Det er fordi lærarutdanningane er femårige og da får du vanlegvis tittelen lektor. Viss du vil søke på ein praktisk pedagogisk utdanning er det i dag krav om å ha mastergrad, men fram til 2024 er det unntak viss du har bachelorgrad i utøvande eller skapande kunstfag eller idrettsfag. 

Ein adjunkt må ta omsyn til at alle elevar er forskjellige, og at nokon av dei kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelevar trenger ekstra hjelp, skal læraren bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklare for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog.

Forutan å legge til rette for læring, skal du som lærer også bidra til at barn og unge du underviser får utvikla seg og får gode haldningar.

Læraryrket er et krevjande og komplekst yrke, og arbeidskvardagen inneber at du må handtere mange ulike situasjonar, for eksempel mobbing.

Adjunkten samarbeider tett med lærarkollegaer, rektor, undervisningsinspektør, avdelingsleiar og andre tilsette ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre.

Hvor jobber adjunktar ?

Adjunkten jobbar i grunnskolen, vidaregåande skole, folkehøgskole, vaksenopplæring eller andre utdanningsinstitusjonar. Adjunkten kan jobbe for både private og offentlege skolar.

Intervjuer

Siri Bjørkhaug Henriksen i klasserommet

Adjunkt

Siri Bjørkhaug Henriksen

Det jeg synes er det aller kjekkeste med yrket er når man har gode undervisningsøkter med elevene, sier Siri Bjørkhaug Henriksen.

Viktige egenskaper

Som lærer er det viktig at du liker å jobbe med menneske og takle godt at arbeidskvardagen ofte er litt uføreseieleg. Du må ha evna til å sjå elevane som ein gruppe som skal fungere godt saman, og styrke kvarandre. Samtidig må læraren klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov. Det er også viktig å halde seg oppdatert på ny tilgjengeleg kunnskap og forsking på området.

Lønn

Utdanning

Det er fleire utdanningsvegar til tittelen adjunkt. Du får tittelen adjunkt med ei fireåring grunnskulelærarutdanning. Du kan også få tittelen adjunkt med ein lågare grad (bachelor) frå universitet eller høgskole i tillegg til 1-årig praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Til saman blir dette 240 studiepoeng. 

Dersom du har relevant fagbrev, svennebrev eller annan yrkesfagleg utdanning i vidaregåande opplæring, to års yrkesteoretisk utdanning utover vidaregåande skole, fire års yrkespraksis og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) tatt etter 1999 kan du blir tilsett som adjunkt.

Etter- og vidareutdanning

Som lærer har du ei rekke moglegheiter dersom du ønsker vidareutdanning. Du kan eksempelvis vidareutdanne deg i pedagogikk eller du kan fordjupa deg vidare i enkeltfag. Slike vidareutdanningsmoglegheiter blir tilbodne ved de fleste høgskolar og universitet i Noreg.

Dersom du tar eitt år godkjent vidareutdanning (60 studiepoeng), får du tittelen adjunkt med tilleggsutdanning. Du kan også vidareutdanne deg til lektor ved å ta ein mastergrad.

De vanligste jobbene blant lærarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 625101 - Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 623802 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
 • 623801 - Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater
 • 623406 - Bachelor, yrkesfaglærerutdanning, teknologiske fag, treårig
 • 6234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 622101 - Allmennlærerutdanning, fireårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med adjunktar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3349113 - LÆRER (FOLKEHØYSKOLE)
 • 3341103 - ADJUNKT (YRKESFAG)
 • 3310112 - ADJUNKT (GRUNNSKOLE)
 • 2320104 - ADJUNKT (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.