Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.

Arbeidsoppgaver

Som dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer du ulike elektroniske installasjonar, kommunikasjonsnettverk, databehandlingssystem og elektroniske apparat og utstyr.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein dataelektroniker:

 • konfigurering og programmering av utsyr og system
 • installera og setja i drift datanettverk
 • administrera brukarar, tilgangar og rettar
 • feilsøke og reparera elektronisk utstyr og installasjonar
 • verna personopplysningar og data- og kommunikasjonssystem mot hacking, skade eller misbruk

Som dataelektroniker har du kunnskap om oppbygging og virkemåte til elektronisk utstyr, apparat, datasystem og kommunikasjonsnettverk.

Kor jobbar dataelektronikere?

Som dataelektroniker kan du jobba i bedrifter som arbeider med datasystem og kommunikasjonsnettverk. Du kan òg jobba med kontroll og drift av dei interne datasystema til bedrifter og i bedrifter som reparerer elektroniske apparat og utsyr.

Intervjuer

Dataelektroniker Peder foran flere skjermer. Han jobber både med lys, lyd og bilde.

Dataelektroniker

Peder Holene

- Som treåring fikk jeg en elektrisk motorsykkel til jul. Den demonterte jeg umiddelbart for å finne ut hvordan den egentlig fungerte, minnes Peder.

Viktige eigenskapar

Som dataelektroniker må du kunna arbeida systematisk og nøyaktig. I samband med feilsøking og reparasjon er evna til logisk tenking og vurderingsevne viktig. Du må òg kunna samarbeida, kommunisera og yta service.

Lønn

Utdanning

Med fagbrev i dataelektronikarfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei som jobbar som dataelektronikere har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant dataelektronikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455138 - Dataelektronikerfaget, Vg4
 • 455128 - Dataelektronikerfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter dataelektronikere

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med dataelektronikere

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7242131 - DATAELEKTRONIKER
 • 7242125 - SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG)
 • 7242117 - FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR)
 • 7242106 - SERVICEELEKTRONIKER
 • 7241157 - TEAMLEDER (SERVICE KONTORMASKINER)
 • 7241156 - SERVICESJEF (KONTORMASKINER)
 • 7241155 - SERVICELEDER (KONTORMASKINER)
 • 7241154 - SERVICEKOORDINATOR (KONTORMASKINER)
 • 7241153 - SENIOR SERVICETEKNIKER (KONTORMASKINER)
 • 7241149 - HJELPEMONTØR (ELEKTRISK ARBEID)
 • 7241146 - MONTØR (DATA- OG TELEKABLER)
 • 3120131 - TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT)
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 2130117 - IT-TEKNISK KONSULENT

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.