Gjennomgått i samarbeid med Norsk kiropraktorforening 24. november 2022

Kiropraktor

Ein kiropraktor diagnostiserer og behandlar smerter og sjukdomar i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Arbeidsoppgaver

Ein kiropraktor behandlar pasientar med plager og redusert funksjon i bevegelsesapparatet eller i nerve-, muskel-, skjelettsystemet.

Det kan til dømes dreie seg om hovud- og nakkesmerter, smerter i kjeve eller skuldrer, isjiassmerter, whiplash, korsrygg- og bekkenplager eller idrettsskadar.

Oppgåva til kiropraktoren er å diagnostisere, behandle, rehabilitere og førebygge slike plager. Dette gjerast i klinisk konsultasjon med pasienten.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kiropraktor:

  • samtale med pasienten for å kartlegge sjukehistoria 
  • kartlegge smerte/ubehag og kor i kroppen det sitt
  • funksjonell testing av nerve-, muskel- og skjelettapparatet
  • behandling ved hjelp av teknikkar som til dømes leddkorreksjon, triggerpunktterapi, massasje, trykkbølgebehandling, tøyingar av muskulatur og treningsøvingar
  • rettleiing om kosthald og livsstil
  • tilvising til medisinske undersøkingar og biletdiagnostikk som røntgen, MR og CT

Alle kiropraktorar har rett til å sjukmelde og tilvise direkte til spesialist og undersøkingar. 

Ein kiropraktor samarbeider ofte med legetannlege og fysioterapeut.

Kiropraktor er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

 

Kor jobbar kiropraktorar?

Kiropraktorar flest jobbar i privat praksis, mange av dei i tverrfaglege klinikkar. Kiropraktorar kan også jobbe innan forsking og i det offentlege helsevesenet. Mange kiropraktorar vel å spesialisere seg, og har teke vidareutdanning i diagnostisk ultralyd, barne- og ungdomskiropraktikk, nevrologi, idrett og rehabelitering.

Intervjuer

Kiropraktor Magnus Fagerli profil

Kiropraktor

Magnus Fagerli

Man må holde seg oppdatert og være frampå, samtidig som du må ta vare på deg selv og din egen helse. Det krever litt, sier Magnus Fagerli.

Viktige eigenskapar

Du må like å ha kontakt med menneske og vere flink til å kommunisere. Du må også kunne løyse problem, ha god vurderingsevne og gode samarbeidsevner. 

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Kiropraktorutdanning blir ikkje tilbydd i Norge. For å bli kiropraktor tar dei fleste den femårige masterutdanninga i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia.

Turnustenesta på eitt år kjem i tillegg, og er nødvendig for å få autorisasjon som kiropraktor i Norge.

Ved utvalde studiestader er det mogleg å ta medisin grunnfag som ei førebuing til studiar i utlandet. ANSA har oversikt over utdanning og opptakskrav i fleire land.

Sjå oversikt over kven som tilbyr Medisin grunnfag.

Bedrifter som ansetter kiropraktorar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med kiropraktorar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 3226113 - KIROPRAKTOR

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.