Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for teknologi og industrifag 02. juni 2022

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.

Arbeidsoppgaver

Ein bilmekanikar på lette køyretøy søker, finn og utbetrar feil på køyretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske system. Dette arbeidet blir utført på både eldre og nyare køyretøy.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • søkje etter elektroniske feil ved bruk av PC eller diagnoseverktøy
 • søkje etter mekaniske feil
 • gjennomføre service og vedlikehald av køyretøy
 • utføre reparasjonar og skifte delar

Bilmekanikaren for lette køyretøy gjer òg kostnadsoverslag i samband med eit arbeid som skal gjerast. 

I arbeidet brukar ein ulike verktøy, utstyr og instrument, for å skaffe informasjon og kunnskap om kvart einskild køyretøy. Som bilmekanikar skal du tolke opplysingane du finn fram til og foreslå arbeid basert på dette.

Faget er i stadig utvikling, og ein spesialiserer seg ofte på eitt eller fleire område. Dette kan til dømes vere motor, motorstyring eller elektroniske komponentar i bilen.

På ein verkstad arbeider du sjølvstendig eller i samarbeid med andre. 

Yrket har mange likskapstrekk med bilmekanikar for tunge køyretøy.

 

 

Kor jobbar bilmekanikarar (lette køyretøy)?

Bilmekanikarar arbeider vanlegvis på ein verkstad, hos ein bilforhandlar eller på ein frittståande verkstad. 

Intervjuer

Jesper M Millinge smiler inn i kameraet. I bakgrunnen syntes deler av verkstedet der han jobber.

Bilmekaniker lette kjøretøy

Jesper Marinus Millinge

Jesper sier selv han var en kløne da han startet utdanningen som bilmekaniker. Gode læremestre og erfaring har gjort underverker.

Viktige eigenskapar

Som bilmekanikar bør du vere interessert i motorar, mekanikk og elektronikk. Du må like å arbeide med hendene og ha evna til å finne praktiske løysingar. Du må òg vere nøyaktig.

Gode kommunikasjonsevner er viktig, sidan du har mykje kontakt med kundar, òg kundar som ikkje kan så mykje om bil.

Lønn

Utdanning

Med fagbrev i bilfag, er det også mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei som jobbar som bilmekanikarar (lette køyretøy) har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant bilmekanikarutdanna (lette køyretøy)

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 455204 - Bilfaget, lette kjøretøy, Vg3

Bedrifter som ansetter bilmekanikarar (lette køyretøy)

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med bilmekanikarar (lette køyretøy)

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7231129 - BILINSPEKTØR (MEKANISK BILVERKSTED)
 • 7231126 - MEKANIKER (BIL)
 • 7231125 - VERKSMESTER (MEKANISK BILVERKSTED)
 • 7231124 - SPESIALARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231123 - FORMANN (BILMEKANIKER)
 • 7231121 - FAGARBEIDER (BILMEKANIKER)
 • 7231115 - VERKSTEDARBEIDER (BIL)
 • 7231113 - REPARATØR (LETTE KJØRETØYER)
 • 7231112 - BILELEKTRIKER
 • 7231101 - BILMEKANIKER
 • 7231116 - UNDERSTELLSBEHANDLER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.