Kvalitetssikret av Bondelaget 05. februar 2019

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Arbeidsoppgaver

Bonden har eit allsidig yrke og må meistre mange ulike arbeidsoppgåver. Som bonde planlegg du drifta av garden, steller dyra, dyrkar jorda, gjer anna praktisk arbeid og har ansvar for økonomien og driftsleiinga. Du kan vere bonde på heiltid eller i kombinasjon med eit anna yrke.

Vanlege arbeidsoppgåver for bonden kan vere:

 • produsere husdyr og planter
 • bruke og halde ved like maskiner, utstyr og bygningar
 • forvalte innmark og utmark
 • drive landbrukseigedom
 • yte tenester knytte til landbruket
 • selje og distribuere produkta frå garden
 • ha ansvar for driftsleiing, planlegging, dokumentasjon, økonomi og rekneskap

Arbeidet på garden vil variere etter årstidene og kva som blir produsert. På dei fleste norske gardane kombinerer ein fleire produksjonar. Det kan vere fleire plante- og husdyrproduksjonar, skogbruk eller andre tilleggsnæringar med utgangspunkt i garden sine ressursar. 

Hvor jobber bønder ?

Som bonde vil du som oftast vere sjølvstendig næringsdrivande og eige og arbeide på din eigen gard. Du kan òg leige (forpakte) gard eller jord frå andre.

Intervjuer

Bonde Siw Irene Bogshamn er avbildet foran noen av villsauene sine, som er ute på jorder bak henne. Hun er iført mørk allværsjakke og grå lue.

Bonde

Siw Irene Bogshamn

– Dette er ikke en jobb, men en livsstil, sier Siw. Hun er tiende generasjon bonde.

Viktige egenskaper

For å vere bonde må du kunne arbeide sjølvstendig, takle uføresette hendingar og uregelmessig arbeidstid. Du treng praktiske ferdigheiter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsleiing. Du må kunne planlegge og leie gardsarbeidet, samt instruere andre, til dømes avløysar eller annan tilsett i sikker utføring av ulike arbeidsoppgåver.

Lønn

Utdanning

Ein bonde treng ein allsidig kompetanse, og må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tenester, til dømes innan helse, miljø og tryggleik, dyrevelferd og tekniske sertifikat. Utdanning som agronom er ei god grunnutdanning for den praktiske bonden.

Når du har fullført og fått godkjent utdanninga, får du yrkeskompetanse som agronom.

Mange bønder har eit anna yrke, enten før dei blir bønder eller i tillegg. Mange skolar tilbyr ei komprimert agronomutdanning for vaksne.

Ved å velje Vg3 Naturbruk (studieførebuande) etter Vg2 Landbruk og gartnarnæring kan den som ønskjer ei utdanning som krev studiekompetanse samstundes få eit godt grunnlag for å ta etterutdanning innan landbruk seinare.

 

Etter- og vidareutdanning

Fagskular, landbruks- og rådgivingsorganisasjonar tilbyr bønder etterutdanning innan driftsleiing, ulike landbruksproduksjonar og tilknytte næringar. For den som ønskjer å bli bonde og har valt Vg3 studieførebuande naturbruk, vil yrkesretta etterutdanningskurs innan landbruk og driftsleiing vere viktige for å få god kompetanse tilpassa drifta på garden.

Fleire høgskolar tilbyr kurs som kan vere god etterutdanning for bonden.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bønder

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 6130111 - GÅRDSARBEIDER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130110 - SMÅBRUKER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130109 - LANDBRUKSVIKAR (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130108 - JORDBRUKSAVLØSER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130107 - GÅRDSBESTYRER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130106 - GÅRDSFULLMEKTIG
 • 6130105 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130104 - GÅRDBRUKER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130103 - FORPAKTER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130102 - BONDE (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6130101 - AVLØSER (KOMBINASJONSBRUK)
 • 6122106 - AVLØSER (HØNSERI)
 • 6122104 - GÅRDSARBEIDER (FJÆRFE)
 • 6122101 - BONDE (FJÆRFE)
 • 6121138 - GJETER
 • 6121136 - AVLØSER (KJØTTPRODUKSJON)
 • 6121135 - AVLØSER (SAUEHOLD)
 • 6121132 - AVLØSER (SVINEOPPDRETT)
 • 6121131 - GÅRDSSTYRER
 • 6121128 - SMÅBRUKER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121126 - HUSDYRRØKTER
 • 6121125 - HUSDYROPPDRETTER
 • 6121124 - GÅRDSBESTYRER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121122 - GÅRDSARBEIDER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121121 - GÅRDSARBEIDER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121119 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - HUSDYR)
 • 6121117 - JORDBRUKSAVLØSER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121115 - GÅRDBRUKER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121114 - BONDE (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121113 - FORPAKTER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121112 - GÅRDSBESTYRER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121111 - SMÅBRUKER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121110 - OPPDRETTER (HUSDYRPRODUKSJON)
 • 6121109 - HJELPERØKTER
 • 6121108 - AVLØSER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121107 - GÅRDBRUKER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121106 - FORPAKTER (MELKEPRODUKSJON)
 • 6121105 - FJØSRØKTER
 • 6121104 - FJØSMESTER
 • 6121103 - BUDEIE
 • 6121102 - BONDE (MELKEPRODUKSJON)
 • 6111120 - BESKJÆRER (FRUKTTRÆR)
 • 6111119 - GRØNNSAKSPRODUSENT
 • 6111118 - PLANTESKOLEARBEIDER
 • 6111117 - GÅRDSHJELP (DYRKING AV HAGEBRUKSVEKSTER)
 • 6111115 - SMÅBRUKER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111114 - LANDBRUKSVIKAR (KORNPRODUKSJON)
 • 6111113 - JORDBRUKSAVLØSER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111112 - GÅRDSBESTYRER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111110 - ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KORN)
 • 6111109 - POTETPRODUSENT
 • 6111108 - GÅRDSARBEIDER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111107 - BÆRPRODUSENT
 • 6111106 - FRUKTPRODUSENT
 • 6111105 - GÅRDBRUKER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111104 - FRUKTDYRKER
 • 6111103 - FORPAKTER (KORNPRODUKSJON)
 • 6111102 - BONDE (KORNPRODUKSJON)
 • 3212101 - AGRONOM

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
En mann inspirerer grønnsaker i en veksthall

Gartnar

Som gartnar tar du vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaksproduksjon.