Kvalitetssikret av Samfunnsviterne 15. november 2022

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.

Arbeidsoppgaver

Filologi blir brukt om ei rekkje fagfelt innan språk og litteratur, men særleg om studiet av eldre tekstar på originalspråket. Filologen sitt mål er å gå til kjeldene. Derfor arbeider han med tekstane slik dei ein gong såg ut, ikkje berre i den originale språkforma, men òg slik dei vart overleverte i brev og handskrifter før trykkjekunsten vart oppfunne.

Det er eit ufråvikeleg krav at filologen må kunne arbeide sjølvstendig med kjeldene og ikkje basere seg på omsetjingar.

I Noreg blir filologi oftast brukt om norrøn filologi (Noreg og Island i mellomalderen) og  klassisk filologi (gresk og latin i antikken).

Filologi kan òg brukast om andre språk og litteraturar.

Filologi omfattar fleire disiplinar, særleg

 • språkvitskap
 • litteraturvitskap
 • kulturhistorie. 

Ein filolog vil som regel ha styrken sin innanfor eitt av desse områda. 

Filologar arbeider ofte med forsking eller undervising, og vil difor ofte vere tilsett som

 • forskar
 • lektorar
 • professorar eller i andre stillingar.
 • Nokre arbeider òg sjølvstendig med å gi ut eldre tekstar på originalspråket eller i omsetjing.

Vanlege arbeidsoppgåver kan vere: 

 • Filologer kan vere undervisarar, vitenskapeleg tilsette, eller ha administrative oppgåver på eit utdanningssted. Dette kan til dømes vere saksbehandling, utreiingsarbeid, forskning eller rettleiing av studenter.
 • Filologar kan jobbe med formidling, til dømes som journalistar, informasjonskonsulentar, kommunikasjonsrådgjevarar eller andre typar stillingar kor redaksjonelt arbeid er viktig. Det finnast også filologar innanfor forlagsbransjen. 
 • Filologar kan jobbe som oversettar, med å skrive, oversette eler redigere ulike typar tekstar, TV-program, dataspel eller nettsider.
 • Filologar kan jobbe med formidling, undervisning, dokumenthandtering og gjennomføring av arrangement og utstillingar, til dømes som museumsformildar eller arkivar. 

Hvor jobber filologar?

Filologar har allsidig kompetanse som kan nyttast alle stader kor du arbeider med  språk og tekst. Som filolog kan du arbeide ved undervisings- og forskingsinstitusjonar. Du kan òg bli lektor i den vidaregåande skulen, arbeide på bibliotek, i offentleg forvaltning, i forlag eller på museum.

Intervjuer

Filologen Nikolay bruker kunnskapen han har om språk til å gjøre andres tekster bedre.

Filolog

Joakim Tjøstheim

En dyp og livslang kjærlighet bestemte Joakims yrkesvalg. Han jobber med språkvask og korrekturlesning. – En vakker formulering er som duften av nystekte boller, smiler han.

Viktige egenskaper

For å bli filolog må du vere glad i å tileigne deg teoretisk kunnskap og interessert i litteratur og språk. Du må ha eit godt språkøyre, meistre skriftleg og munnleg framstilling, vere nysgjerrig og like å forske på ting.

Lønn

Utdanning

De vanligste jobbene blant filologiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 7119 - Språkutdanninger, andre
 • 7117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 7115 - Utdanninger i klassiske språk
 • 7113 - Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk
 • 7112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 7111 - Utdanninger i germanske og romanske språk

Arbeidsmarked

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med filologar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2544106 - FORSKER (SPRÅK)
 • 2544104 - SPRÅKFORSKER
 • 2544101 - LINGVIST

Andre yrke

Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Historiker studerer bok.

Historikar

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til bedrifta gjennom sosiale medium, nettsider, pressa og andre typar medium.
Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.
En voksen og et barn ser sammen i en åpen bok. Begge holder en blyant.

Lingvist

Ein lingvist er ein person som forskar på, eller jobbar med språk og tale. Lingvistar kan også kallast språkforskarar eller språkvitarar. Som lingvist har du utdanning innan språkvitskap.
Illustrasjonsbilde av logoped som forklarer ordlyd til et barn

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.
En dame sitter foran en PC, foran skjermen ligger en åpen bok med tekst

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.