Kvalitetssikret av Norsk forening for allmennmedisin 03. april 2019

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.

Arbeidsoppgaver

Ein spesialist i allmennmedisin er ein lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet allmennmedisin.

Allmennlegen jobbar både med førebyggande og behandlande medisin og må derfor ha breie og generelle kunnskapar om alle dei vanlegaste sjukdommane og helseplagene som befolkninga blir råka av.

Vanlege arbeidsoppgåver for allmennlegen:

 • undersøke symptom
 • stille diagnose
 • behandle sjukdommar
 • formidle tenester innan helsevesenet
 • gi råd og rettleiing til pasientar og pårørande
 • gjere administrativt arbeid
 • oppdatere seg på ny forsking

Allmennlegen er som oftast den første legen pasienten møter. Møtet med pasienten kan finne stad på legekontoret, legevakta og i sjukebesøk, og dessutan ved andre deler av den kommunale helsetenesta.

Dei fleste allmennlegane jobbar som fastlegar og har da ein forpliktande rolle når det gjeld pasientgruppa si og for å ta vare på pasienten over tid. Slik kan pasienten kjenne seg trygg på at det er ein lege som har oversikt over pasienten sine helseplager.

Allmennlegen samarbeider med andre deler av helsetenesta og viser til spesialisthelsetenesta når det er nødvendig.

  Når du jobbar som lege, må du vere innstilt på å halde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. 

  Hvor jobber allmennmedisinarar ?

  Dei fleste allmennlegar er fastlegar og arbeider på legekontor. Andre aktuelle arbeidsplassar er legevakter, sjukeheimar og helsestasjonar.

  Intervjuer

   Øystein Seth Fiskå på legekontoret sitt i Oslo.

  Allmennlege

  Øystein Seth Fiskå

  – Jeg liker prosessen, eller selve detektivjobben ved å finne ut hva som feiler folk, sier Øystein Seth Fiskå

  Viktige egenskaper

  Som lege må du vere interessert i å hjelpe menneske og du må ha evna til å sjå kvar pasient som eit individ. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må vere sjølvstendig, ha god vurderingsevne og kunne takle eventuelle krisesituasjonar.

  Lønn

  Utdanning

  Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

  Dei neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. De fleste finn ut kva slags spesialist dei vil bli når dei går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanninga. 

  Etter- og vidareutdanning
  Spesialistar i allmennmedisin må fornye sertifiseringa som spesialist kvart femte år. Ein krev eitt år allmennmedisinsk teneste i løpet av femårsperioden. Obligatoriske kurs og praksisbesøk kjem i tillegg.

  De vanligste jobbene blant medisinutdanna

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
  • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
  • 763101 - Cand.med.-utdanning

  Arbeidsmarked

  Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

  Bedrifter med allmennmedisinarar

  Vigo

  Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

  Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

  NAV

  Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

  Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

  Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

  Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

  Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221139 - FASTLEGE
  • 2221102 - ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE

  Andre yrke

  Aktivitør går tur med bruker.

  Aktivitør

  Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
  Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

  Ambulansearbeidar

  Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
  Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

  Anestesisjukepleiar

  Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
  En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

  Apotekteknikar

  Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
  Pasient tar hørselstest

  Audiograf

  Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
  EN sykepleier snakker med et barn og faren

  Barnesjukepleiar

  Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
  Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

  Bioingeniør

  Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
  Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

  Biokjemikar

  Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
  Bioteknolog i laboratorium

  Bioteknolog

  Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
  Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

  Ergoterapeut

  Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
  Farmasøyt i arbeid på apotek.

  Farmasøyt

  Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.
  Fotterapeut behandler kunde

  Fotterapeut

  Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.