Kvalitetssikret av Karriereveiledning.no 22. november 2020

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.

Arbeidsoppgaver

Ein karriererettleiar hjelper unge eller vaksne til å ta sjølvstendige, bevisste og meiningsfulle val. Karriererrettleiaren hjelper dei med å planleggje ein utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriererettleiar tek du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdiar og ambisjonar, men også behovet i samfunnet for kompetanse og arbeidskraft, i rettleiinga.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein karriererettleiar:

  • rettleia menneske i alle aldrar til å ta val om utdanning og karriere
  • gir råd om skriving av CV, søknader og gjennomføring av jobbintervju
  • rettleia menneske som står i overgangar eller omstillingar 
  • halda seg oppdatert på utdanningstilbod og arbeidsmarknad

Arbeidsoppgåvene kan variera avhengig av kvar du jobbar.

Karriererettleiaren rettleier menneske ved å utvikle deira kunnskap, sjølvinnsikt, sjølvstende og handlingsdugleik. Karriererettleiing kan gjennomførast gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tenester eller som ein kombinasjon av desse.

Hvor jobber karriererettleiarar ?

Karrierevegleiarar er ofte tilknytta universitet, høgskular, vidaregåande skular eller ungdomsskular. Mange er òg tilknytta fylkesvise karrieresenter, NAV, rekrutteringsbyrå og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Karrierevegleiarar kan òg vera tilsett i personalavdelinger i større bedrifter, kriminalomsorga, på folkehøgskular og i enkelte yrkesorganisasjonar.

Intervjuer

Karriereveileder Frida Hatland stortrives i yrket sitt.

Karriereveileder

Frida Natland

For å jobbe med dette må du være nysgjerrig på folk og være en god lytter, sier karriereveileder Frida Natland.

Viktige egenskaper

Som karrierevegleiar må du vera nysgjerrig på og like å jobba med menneske. Du må ha gode pedagogiske eigenskapar og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Lønn

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med karriererettleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3423109 - KARRIEREVEILEDER (JOBBSØKING)
  • 2512148 - KARRIERERÅDGIVER
  • 2352111 - STUDIEVEILEDER
  • 2352109 - SKOLERÅDGIVER
  • 2352107 - UTDANNINGSRÅDGIVER

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Fotterapeut behandler kunde

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.