Gjennomgått i samarbeid med Karriereveiledning.no 13. juni 2023

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.

Arbeidsoppgaver

Ein karriererettleiar hjelper unge eller vaksne til å ta sjølvstendige, bevisste og meiningsfulle val. Karriererrettleiaren hjelper dei med å planleggje ein utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriererettleiar tek du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdiar og ambisjonar, men også behovet i samfunnet for kompetanse og arbeidskraft, i rettleiinga.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein karriererettleiar:

  • rettleia menneske i alle aldrar til å ta val om utdanning og karriere
  • gir råd om skriving av CV, søknader og gjennomføring av jobbintervju
  • rettleia menneske som står i overgangar eller omstillingar 
  • halda seg oppdatert på utdanningstilbod og arbeidsmarknad

Arbeidsoppgåvene kan variera avhengig av kvar du jobbar.

Karriererettleiaren rettleier menneske ved å utvikle deira kunnskap, sjølvinnsikt, sjølvstende og handlingsdugleik. Karriererettleiing kan gjennomførast gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tenester eller som ein kombinasjon av desse.

Kor jobbar karriererettleiarar?

Karrierevegleiarar er ofte tilknytta universitet, høgskular, vidaregåande skular eller ungdomsskular. Mange er òg tilknytta fylkesvise karrieresenter, NAV, rekrutteringsbyrå og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Karrierevegleiarar kan òg vera tilsett i personalavdelinger i større bedrifter, kriminalomsorga, på folkehøgskular og i enkelte yrkesorganisasjonar. Nokre jobbar også i privat næringsliv og nokre som sjølvstendig næringsdrivande. 

Hvordan er det å jobbe som karriererettleiar?

Intervjuer

Karriereveileder Frida Hatland stortrives i yrket sitt.

Karriereveileder

Frida Natland

For å jobbe med dette må du være nysgjerrig på folk og være en god lytter, sier karriereveileder Frida Natland.

Passer jeg til å bli karriererettleiar?

Som karrierevegleiar må du vera nysgjerrig på og like å jobba med menneske. Du må ha gode pedagogiske eigenskapar og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det er også viktig at du liker å lære og å halde deg oppdatert på mellom anna utdanningssystemet og arbeidsmarknaden.

Hva tjener karriererettleiarar?

Hvordan utdanner du deg til karriererettleiar?

Dei som har utdanning for yrket jobbar som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
  • 724908 - Master, karriereveiledning, toårig

Bedrifter: Hvor jobber karriererettleiarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med karriererettleiarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 3423109 - KARRIEREVEILEDER (JOBBSØKING)
  • 2512148 - KARRIERERÅDGIVER
  • 2352111 - STUDIEVEILEDER
  • 2352109 - SKOLERÅDGIVER
  • 2352107 - UTDANNINGSRÅDGIVER

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Fotterapeut behandler kunde

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.