Kvalitetssikret av Team models 21. juni 2022

Modell

Ein modell blir engasjert for å vise klede, smykkar eller andre gjenstandar. Modellar jobbar ofte i modellbyrå.

Arbeidsoppgaver

Ein modell viser fram motekolleksjonar, kosmetikk og andre gjenstandar. Modellen poserer i reklamar, på motevisningar og ved fotografering eller filming i kunstnarisk samanheng.

Oppdraga til modellen varierer frå oppdrag som fotomodell til statist i filminnspeling. Under motevisingar går du på ein catwalk og viser fram antrekk og kolleksjonar. Du kan og stå modell for kunstnarar som skaper skulpturar eller måleri.

Det er relativt få som livnærer seg av modellyrket, og det er tøffare enn nokon gong å kome inn på det internasjonale marknaden som modell. Ofte er det snakk om ein biinntekt, eller berre ei mellombels inntekt.

I løpet av ein arbeidsdag som modell samarbeider du gjerne med fotografar, regissørar, stylistar og sminkørar

Kor jobbar modellar?

Modellar jobbar ofte for oppdragsgivarar i motebransjen eller andre kommersielle aktørar som har behov for å marknadsføre varer.

Nokre modellar jobbar som sjølvstendige næringsdrivande, men dei fleste er engasjerte gjennom modellbyrå. Det er hard konkurranse om modelljobbane, og modellar som er tilknytta eit byrå vil truleg ha større sjanse til å få oppdrag. Nokre, men svært få modellar, får jobb direkte hos større motehus og grossistfirma i motebransjen.

Intervjuer

En kvinne med svart, krøllete hår og gulløredobber smiler mot kamera. Hun er ikledd en svart, høyhalset genser, og en grå jakke. Veggen bak henne er beige.

Modell

Sara Flaaen Licius

Sara leier ut utseende sitt og bidrar til å skape noe kreativt.

Viktige eigenskapar

Modellar bør vere fotogen, og ha eit tiltalande og ofte spesiell utsjånad. Det finst like fullt like forskjellige modellar som det finst ulike klede. Høgde, vekt og andre preferansar varierer alt etter arbeidsgivar og oppdrag. Du bør ha god konsentrasjon, god helse og godt uthald.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finst inga formell utdanning for modellar. Opplæringa går ofte føre seg under arbeidet. Oppdragsgivarar ser ofte etter utsjånad, erfaring og talent. Nokre modellar deltar på kurs frå private skolar og modellbyrå.

 

Bedrifter som ansetter modellar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med modellar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 5210104 - MODELL
  • 5210102 - MANNEKENG
  • 5210101 - FOTOMODELL
  • 5210103 - AKTMODELL

Andre yrke

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Frisør klipper kunde.

Frisør

Frisøren klipper, formar, fargar og endrar strukturen til ulike typar hår.
En naturguide peker på noe til turfølget

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.
Hudpleier gir behandling til kunde.

Hudpleiar

Ein hudpleiar behandlar hud og kropp, og førebygger hudproblem.
Kabinansatt og passasjerer.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.
Kaptein ser på horisonten i kikkert

Kaptein

Ein kaptein er leiaren på eit skip. Han har ansvaret for navigasjonen, sikkerheita og fartøyet.
Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskinsjef

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller flyttbar rigg.
Massasjeterapeut masserer nakke

Massasjeterapeut

Ein massasjeterapeut løyser opp og førebygger spenningar i muskulaturen til klientar.
En matros på en supplybåt.

Matros

Matrosar jobbar med vedlikehald, vakthald, lasting og lossing om bord på båtar.
Naprapat behandler pasient

Naprapat

Ein naprapat behandlar pasientar med smerter og problem i musklar og ledd.